Услуги - 232949-2017

20/06/2017    S116

Люксембург-Люксембург: Мониторинг на нормативната база в областите околна среда, техническо оборудване и достъп за лица с ограничена подвижност

2017/S 116-232949

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Пощенски код: 2929
Държава: Люксембург
Лице за контакт: gestion des marchés publics — direction „Ressources“
Електронна поща: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Държава: Люксембург
Лице за контакт: gestion des marchés publics — direction „Ressources“
Електронна поща: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Държава: Белгия
Лице за контакт: gestion des marchés publics — direction „Ressources“
Електронна поща: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Държава: Люксембург
Лице за контакт: gestion des marchés publics — direction „Ressources“
Електронна поща: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Държава: Люксембург
Лице за контакт: gestion des marchés publics — direction „Ressources“
Електронна поща: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия — Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Държава: Люксембург
Лице за контакт: gestion des marchés publics — direction „Ressources“
Електронна поща: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия — Office „Infrastructures et logistique“ — Bruxelles
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Държава: Белгия
Лице за контакт: gestion des marchés publics — direction „Ressources“
Електронна поща: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Държава: Люксембург
Лице за контакт: gestion des marchés publics — direction „Ressources“
Електронна поща: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:

на Люксембург, френското и белгийското.

I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2503
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Мониторинг на нормативната база в областите околна среда, техническо оборудване и достъп за лица с ограничена подвижност.

Референтен номер: 06C60/2016/M045.
II.1.2)Основен CPV код
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Междуинституционалният рамков договор CNT(2014)8 – мониторинг на нормативната база в областите околна среда, техническо оборудване и достъп за лица с ограничена подвижност, понастоящем е активен и ще приключи на 2.3.2018 г.

Създаването и поддържането на система за мониторинг на нормативната база за включените институции на ЕС е от съществено значение за поддържането на сертифициране по EMAS.

Тази система за мониторинг на нормативната база ще обхваща областта на околната среда – технически инсталации и оборудване в имоти – и областта на достъпност и лекота на използване на изградената среда от лица с ограничена подвижност Системата за мониторинг на нормативната база ще обхваща сгради, заемани от институциите на ЕС в столичен регион Брюксел (Белгия), Люксембург и Страсбург (Франция).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
код NUTS: FR FRANCE
Основно място на изпълнение:

Люксембург, Брюксел, Страсбург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Системата за мониторинг на нормативната база, обхваната от тази поръчка, включва 3 технически области, т.е.:

— околна среда по отношение на въздействието върху дейността на включените институции на ЕС,

— техническо оборудване в имотите,

— достъпност и лекота на използване на изградената среда в имотите от лица с ограничена подвижност.

Услугите, които трябва да бъдат осигурени от бъдещия изпълнител, ще включват следното законодателство и разпоредби:

— законодателството на ЕС, приложимо за институциите на ЕС, намиращи се в столичен регион Брюксел (Белгия), Люксембург и Страсбург (Франция) в областта на околната среда (включително законодателство в други области с въздействие върху околната среда, напр. в областта на здравето и безопасността на работното място), в областта на техническото оборудване в имотите и в областта на достъпността и лекотата на използване на изградената среда от лицата с ограничена подвижност, т.е. регламенти, директиви, решения, препоръки и мнения,

— национално, федерално, регионално и общностно законодателство и разпоредби, които са в сила в столичен регион Брюксел (Белгия), приложими за институциите на ЕС, намиращи се в Белгия, в областта на околната среда (включително законодателство в други области с въздействие върху околната среда, напр. в областта на здравето и безопасността на работното място), в областта на техническото оборудване в имотите и в областта на достъпността и лекотата на използване на изградената среда от лицата с ограничена подвижност, т.е. регламенти, директиви, решения, препоръки и мнения,

— национално, регионално и местно законодателство и разпоредби, които са в сила в Страсбург (република Франция), приложими за институциите на ЕС, намиращи се във Франция, в областта на околната среда (включително законодателство в други области с въздействие върху околната среда, напр. в областта на здравето и безопасността на работното място), в областта на техническото оборудване в имотите и в областта на достъпността и лекотата на използване на изградената среда от лицата с ограничена подвижност, т.е. регламенти, директиви, решения, препоръки и мнения,

— национално, регионално и местно законодателство и разпоредби, които са в сила във Великото херцогство Люксембург, приложими за институциите на ЕС, намиращи се в Люксембург, в областта на околната среда (включително законодателство в други области с въздействие върху околната среда, напр. в областта на здравето и безопасността на работното място), в областта на техническото оборудване в имотите и в областта на достъпността и лекотата на използване на изградената среда от лицата с ограничена подвижност, т.е. регламенти, директиви, решения, препоръки и мнения.

Заданието, включено в тази покана за конкурс, ще бъде проведено в 2 основни етапа, т.е.:

— разработване на база данни и нейното стартиране,

— актуализиране, изпращане на известия и архивиране на базата данни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

настоящият договор влиза в сила на датата, на която последната страна по договора го подпише, за период от 12 месеца.

Договорът ще бъде подновяван всяка година, с мълчаливо съгласие, но не може да надвишава повече от 5 години, считано от датата на влизането му в сила.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

вж. документ със заглавие „Условия за подаване на заявления“, публикуван на платформата eTendering.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/09/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Френски, Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67000
Държава: Франция
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu.
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайни срокове на Общия съд на Съда на Европейския съюз.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Регистър на Общия съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/06/2017