Varor - 23315-2019

17/01/2019    S12    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Frankrike-Nantes: Industrirobotar

2019/S 012-023315

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
École centrale de Nantes
1 rue de la Noë, BP 92101
Nantes
44321
Frankrike
E-post: marchespublics@ec-nantes.fr
Nuts-kod: FR

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ec-nantes.fr

Upphandlarprofil: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://www.marches-publics.gouv.fr
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://www.marches-publics.gouv.fr
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Recherche

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mise à jour de la plate-forme haptique de l'école centrale de Nantes

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Mise à jour de la plate-forme haptique de l'école centrale de Nantes.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Mise à jour de la plate-forme haptique de l'école centrale de Nantes.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 40 %
Kvalitetskriterium - Namn: Délai de livraison / Viktning: 10 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Cper-feder Factory

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/02/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/02/2019
Lokal tid: 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île Gloriette
Nantes
44041
Frankrike
E-post: greffe.ta-nantes@juradm.fr
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île Gloriette
Nantes
44041
Frankrike
E-post: greffe.ta-nantes@juradm.fr
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/01/2019