Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 233830-2021

10/05/2021    S90

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2021/S 090-233830

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална здравноосигурителна каса
Национален регистрационен номер: 121858220
Пощенски адрес: ул. „Кричим“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Кристиян Велинов
Електронна поща: kvelinov@nhif.bg
Телефон: +359 29659214
Факс: +359 29659165
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nhif.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/2298
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им по рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На адресите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с офисите им, съгласно приложен списък с адреси

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата до врата) на пощенски пратки от и на адресите на възложителя, посочени в списъка с адреси за приемане на пратки към поканата за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 123-300794
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-14-48
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/04/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Стар Пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 73
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: valkov@staropst.info
Телефон: +359 887444444
Факс: +359 29549118
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/05/2021