Услуги - 233886-2015

Компактен изглед

04/07/2015    S127    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по писмени преводи

2015/S 127-233886

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Прокуратурата на Република България-главен прокурор
121817309
бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Място/места за контакт: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
На вниманието на: Катя Асенова Колева
1000 София
България
Телефон: +359 28036044
Адрес за електронна поща: kkoleva@prb.bg
Факс: +359 29313834

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.prb.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/

Електронен достъп до информация: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/proceduri-do-01102014/zop/izvrshvane-na-pismeni-prevodi-na-oficialni-dokumen/

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Друго: надзор за законност
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици-за нуждите на администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор; за първа и втора група езици — за преводи на официални документи, съдържащи класифицирана информация, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Дейностите ще се изпълняват на Територията на Република България.
код NUTS
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужд и от чужд на български език под формата на писмени преводи на официални документи като молби за правна помощ и придружаващите ги съдебни книжа, официални документи за екстрадиция и трансфер на осъдени лица, преписки по досъдебни производства и други за потребностите на Прокуратурата на Република България.
Писмените преводи ще бъдат извършвани от и на следните езици:
— първа група:
1) — английски,
2) — френски,
3) — немски,
4) — испански,
5) — италиански и
6) -руски;
— втора група:
1) — чешки,
2) — полски,
3) — словашки,
4) — словенски,
5) — португалски,
6) — румънски,
7) — турски,
8) — гръцки,
9) — сръбски,
10) — македонски,
11) — хърватски,
12) — украински,
13) — молдовски;
— трета група:
1) — унгарски,
2) — нидерландски (фламандски, холандски),
3) — датски,
4) — норвежки,
5) — естонски,
6) — шведски,
7) — арабски,
8) — фински (финландски),
9) — албански,
10) — латвийски,
11) — литовски,
12) — персийски (фарси — Иран);
— четвърта група:
1) — японски,
2) — виетнамски,
3) — иврит,
4) — китайски,
5) — корейски,
6) — монголски,
7) — хинди (Индия),
8) — арменски,
9) — грузински.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79530000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 1 615 000 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Техническата оценка (Тi) = (А х 0,3 + В х 0,3 + C x 0,2 + D x 0,2) х 0,4. Тежест 40
2. Финансовата оценка (Фi) Фi = (Ф1i х 0,40 + Ф2i х 0,40 + Ф3i х 0,15+ Ф4i х 0,05 ) x 0,6. Тежест 60
3. Показател А = обем на извършване на работа за определен срок и бързина при възлагане на спешни преводи, които може да предложи участника по всеки един от езиците, включени в първа група. Тежест 30
4. Показател В = обем на извършване на работа за определен срок и бързина при възлагане на спешни преводи, които може да предложи участника по всеки един от езиците, включени във втора група. Тежест 30
5. Показател С = предложеният от участник брой дни, за които декларира, че ще преведе 100 страници обикновен превод от и на езиците, включени в първа група езици. Тежест 20
6. Показател D = предложеният от участник брой дни, за които декларира, че ще преведе 100 страници обикновен превод от и на езиците, включени във втора група езици. Тежест 20
7. Показател Ф1 = цена в български лева без ДДС за писмен превод за I-ва група езици. Тежест 40
8. Показател Ф2 = цена в български лева без ДДС за писмен превод за II-ра група езици. Тежест 40
9. Показател Ф3 — цена в български лева без ДДС за писмен превод за III-та група езици. Тежест 15
10. Показател Ф4 — цена в български лева без ДДС за писмен превод за IV-та група езици. Тежест 5
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 123-219383 от 1.7.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 80 Заглавие на обособената позиция: „Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици-за нуждите на администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор; за първа и втора група езици — за преводи н
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
23.1.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Интерланг“ ЕООД
р-н Витоша, бул. „България“ № 88, офис 8
1680 София
България
Адрес за електронна поща: interlang@interlang.net
Телефон: +359 2808171
Интернет адрес: www.interlang.net
Факс: +359 2854864

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 1 615 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 1 615 000 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой години: 2
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
1.7.2015