Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 234265-2017

21/06/2017    S117    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Финлaндия-Хелзинки: Рамков договор за услуги за осигуряване на ИТ услуги по управление на данни за Европейската агенция по химикали (ECHA)

2017/S 117-234265

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по химикали (ECHA)
Пощенски адрес: Annankatu 18
Град: Helsinki
код NUTS: FI181
Пощенски код: 00121
Държава: Финландия
Лице за контакт: Finance Unit
Електронна поща: procurement@echa.europa.eu
Телефон: +358 9686180

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.echa.europa.eu

Адрес на профила на купувача: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2604
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за услуги за осигуряване на ИТ услуги по управление на данни за Европейската агенция по химикали (ECHA).

Референтен номер: ECHA/2017/10.
II.1.2)Основен CPV код
72200000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът обхваща ИТ услуги по управление на данни за Европейската агенция по химикали (ECHA), както следва: услуги по управление на данни, управление на приложения и бази данни, отдел за обслужване, обучение и консултантски услуги по теми, свързани с домейни, напр. технологии за управление на данни, архитектура за управление на данни и т.н.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72300000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FI181
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на услугите ще бъдат сградите на изпълнителя и/или помещенията на ECHA, както и всяко друго местоположение, договорено в специфична поръчка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Открита покана за участие в търг за подбор на доставчик на услуги, с цел сключване на единичен рамков договор за осигуряването на ИТ услуги по управление на данни за Европейската агенция по химикали (ECHA).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор може да бъде подновен два пъти за период от по 1 година всеки път.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

По силата на член 134, параграф 1, буква д) и член 134, параграф 4 от правилата за прилагане на Финансовия регламент, ECHA си запазва правото да стартира процедура на договаряне с изпълнителя, избран в резултат на настоящата покана за участие в търг, за нови услуги, състоящи се в повторение на сходни услуги, по време на 3-те години след подписването на първоначалния договор.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентите се информират, че от тях може да се изиска да докажат, че са упълномощени да изпълнят поръчката според националното законодателство, доказано чрез вписването им в професионален или търговски регистър, или с клетвена декларация, или удостоверение, членство в специфична организация, изрично разрешение или вписване в регистъра по ДДС.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/08/2017
Местно време: 10:00
Място:

Помещения на ECHA.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

1 упълномощен представител на всеки оферент може да присъства на отварянето на офертите. Оферентите, които желаят да присъстват, се подканват да обявят своето намерение като изпратят писмо по електронна поща поне 2 работни дни предварително на следния адрес на електронна поща procurement@echa.europa.eu Известието трябва да уточнява името на лицето, което ще присъства на отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Оферентите и участниците в тази процедура за обществена поръчка се информират, че с оглед на защитата на финансовите интереси на Съюза, личните им данни могат да се предават на службите за вътрешен одит, Европейската сметна палата, групата за откриване на финансови нередности или Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Възлагащият орган и OLAF могат също да проверят или да изискат одит на изпълнението на поръчката в резултат от настоящата процедура за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1. Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби. В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска агенция по химикали (ECHA)
Пощенски адрес: Annankatu 18
Град: Helsinki
Пощенски код: 00121
Държава: Финландия
Електронна поща: procurement@echa.europa.eu
Телефон: +358 9686180

Интернет адрес: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/procurement

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/06/2017