Доставки - 234493-2017

21/06/2017    S117    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Персонални компютри

2017/S 117-234493

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Национална сигурност“
Национален регистрационен номер: 129009710
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 45
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Иван Маринов, Иван Кръстев
Електронна поща: dans@dans.bg
Телефон: +359 28147750/+359 28147752
Факс: +359 28147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dans.bg

Адрес на профила на купувача: www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/727-comphard-2017-art-bul
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: национална сигурност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютри и хардуер по спецификация.

II.1.2)Основен CPV код
30213000 Персонални компютри
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на компютри и хардуер — по спецификация, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 — „Лаптопи”;

Обособена позиция № 2 — „Сървъри и хардуер”;

Обособена позиция № 3 — „Работни станции”;

Обособена позиция № 4 — „Персонални компютри”;

Обособена позиция № 5 — „Преносими компютри”;

Обособена позиция № 6 — „Сървър”;

Обособена позиция № 7 — „Сървърни конфигурации”.

(На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 за „Сървърни конфигурации” по реда, предвиден за индивидуалната ѝ стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП — на стойност 5 500 BGN без ДДС). Отделянето на обособената позиция е извършено при условията на чл. 21, ал. 6, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 BGN без ДДС, както и не надхвърля 20 на 100 от общата стойност на поръчката.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 195 483.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лаптопи

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Лаптоп - тип 1 — 4 бр., Лаптоп - тип 2 — 4 бр., съгласно приложената техническа спецификация и изискванията на Възложителя посочени в документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 020.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на сървъри и хардуер

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30233130 Запомнящи устройства с магнитен диск
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, франко склада на ДАНС, бул. „Черни връх“ № 45.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на:

Сървър — 1 бр., Устройство за архивиране на информация — 2 бр., Твърд диск SSD PRO — 3 бр., Сървърна конфигурация — тип 2 — 1 бр., съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 895.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Даставка на работни станции

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30214000 Компютърни работни станции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, франко склада на ДАНС, бул. „Черни връх“ № 45.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на персонален компютър с монитор — 6 бр. и работна станция — 2 бр., съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 520.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на персонални компютри

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213000 Персонални компютри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, франко склада на ДАНС, бул. „Черни връх“ № 45.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на настолен компютър — 77 бр. и компютърна конфигурация — 2 бр., съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 633.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на преносими компютри

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, франко склада на ДАНС, бул. „Черни връх“ № 45.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на преносим компютър — тип 1 — 15 бр. и преносим компютър — тип 2 — 3 бр., съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 895.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на сървър

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48820000 Сървъри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, франко склада на ДАНС, бул. „Черни връх“ № 45.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на сървър-3 бр., съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 520.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване по отношение на икономическото и финансовото състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване по отношение на техническите и професионални възможности.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Преди сключване на договор за обществена поръчка, определеният за изпълнител предоставя актуални документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Декларация за липса на свързаност с други участници в процедурата по образец. Възложителят изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на договора по съответната обособена позиция в размер на 5% от стойността му без ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се урежда с договора за обществена поръчка. Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на договора за обществената поръчка. Плащането може да бъде извършено и 100% авансово съгласно условията на документацията.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/07/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/07/2017
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на ДАНС, намираща се на бул. „Черни връх“ № 45 в гр. София.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност“ на адрес гр. София, бул. „Черни връх“ № 45. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения пропускателен режим за достъп до сградата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя посочени в документацията. Възложителят отстранява участник, за когото са налице: 1. основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2. основанията по чл. 107, без т. 2, буква „б“ от ЗОП; 3. обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Към ЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, те следва да отговарят на условията за допустимост. При изпълнението на обществената поръчка от обединение, участниците в обединението отговарят солидарно. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценови предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор. При отварянето на опаковките и разглеждането на офертите, комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения на участниците могат да не се представят в запечатан плик. Участникът, определен за изпълнител представя преди подписване на договора:

— Актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (вкл. и за подизпълнителите);

— Гаранция за изпълнение на договора;

— Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП по образец и Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по образец. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 „Сървърни конфигурации“ — 2 бр., по реда, предвиден за индивидуалната ѝ стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП). Стойността на обособената позиция е в размер на 5 500 BGN без ДДС.

Участниците могат да подават оферта за една, за няколко и/или за всички обособени позиции в обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби могат да се подават съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/06/2017