Услуги - 235765-2020

20/05/2020    S98

България-София: Услуги по технически контрол и проверка на тръбопроводи

2020/S 098-235765

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Русева
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396415
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/vatreshnotrabna_inspekciya_s_butalo_s_tehnologiya_na_razseyan_magniten_potok_mfl_tehnologiya_ili_ekviva-4391-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Вътрешнотръбна инспекция с бутало с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна на участък от газопреносната мрежа с външен диаметър DN720 (28”) и дължина 129 км.

Референтен номер: 200-072
II.1.2)Основен CPV код
76600000 Услуги по технически контрол и проверка на тръбопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Вътрешнотръбна инспекция с бутало с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна на участък от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД с външен диаметър DN 720 (28”), от ОС „Пиперево“—ОС „Петрич“—ОС „Кула“ с дължина 129 км.

Инспекцията включва изпълнение на задачи:

— задача 1 „Извършване на мобилизация, полева инспекция, полеви доклади и предварителни доклади“,

— задача 2 „Изготвяне на доклади за подучастъците“,

— задача 3 „Извършване на обучение“.

Гаранционно поддържане при установени несъответствия в докладваните данни за дефекти и/или съоръжения по газопровода, както и несъответствия в изготвените доклади, изразяващо се повторен анализ и коригиране, в т.ч. повтаряне на инспекционната дейност и доклади.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
76600000 Услуги по технически контрол и проверка на тръбопроводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG41 Югозападен
Основно място на изпълнение:

Трасе на газопровод от газопреносната мрежа, с външен диаметър DN 720 (28”), от ОС „Пиперево“—ОС „Петрич“—ОС „Кула“ с дължина 129 км.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вътрешнотръбна инспекция с бутало с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на участък от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД с външен диаметър DN 720 (28”), от ОС „Пиперево“—ОС „Петрич“—ОС „Кула“ с дължина 129 км.

Инспекцията включва изпълнение на задачи:

— задача 1 „Извършване на мобилизация, полева инспекция, полеви доклади и предварителни доклади“,

— задача 2 „Изготвяне на доклади за подучастъците“,

— задача 3 „Извършване на обучение“.

Гаранционно поддържане при установени несъответствия в докладваните данни за дефекти и/или съоръжения по газопровода, както и несъответствия в изготвените доклади,изразяващо се повторен анализ и коригиране, в т.ч. повтаряне на инспекционната дейност и доклади.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 290
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на услугите (задачите) без гаранционната поддръжка е не повече от 290 (двеста и деветдесет) календарни дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за предаване от възложителя и приемане от изпълнителя на участъка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква в конкретната процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1 чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор, в т. ч. минималното изискване, се доказва съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималните изисквания за техническите и професионални способности по т. 2 чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий, в т. ч. минималните изисквания за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който се посочва професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т. ч. конкретните вътрешнотръбни инспекции, в които специалистът е участвал, и в които е извършвал дейности, идентични с тези, които ще осъществява в изпълнение на настоящата поръчка.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 3 чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел Г Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника и с обхват инспекционни дейности на газопроводи. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т. 1, т. 2 и т. 3 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания за допустимост по отношение на технически и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:

По т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

Участникът да е изпълнил минимум 1 дейност, идентична или сходна с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира изпълнена вътрешнотръбна инспекция на:

— участък от газопровод с диаметър, равен или по-голям от DN 720 (28”), и дължина на участъка, равна или по-голяма от 113 км, с използване на инспекционно бутало с MFL технология или еквивалентна и изготвен доклад „Пригодност на целта“ и „Програма за ремонти“ на база получените резултати за участъка.

По т. 2 — във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, както следва:

Участникът трябва да разполага с персонал, който ще използва за извършване на услугите, свързани с предмета на поръчката, а именно: минимум по 1 специалист със следната професионална компетентност:

— за извършване на полеви дейности с наличието на умения усвоени в процеса на упражняване на длъжност или позиция във връзка с извършване на пуск и приемане на инспекционни бутала — участие в минимум 2 пуска и приема на инспекционни бутала на тръбопроводи с диаметър, равен или по-голям от 28", с посочване на конкретните вътрешнотръбни инспекции,

— за оценка на данни от вътрешнотръбни инспекции, сертифициран по стандарт ANSI/ASNT-ILI-PQ-2005 или еквивалент, с посочване на същите.

По т. 3 — участникът да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват инспекционни дейности на газопроводи.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС по т. 3.1, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора, под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка.

Възложителят освобождава частта от гаранцията за изпълнение в размер на 4 % от стойността на проекта на договора в срок до 10 (десет) дни след окончателно приемане на услугите по т. 1.1 от проекта на договора, а останалата част в размер на 1 % от стойността на договора — в срок до 1 месец след изтичане срока на гаранционното поддържане по т. 2.3 от проекта на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т. 3.1—3.12 вкл., в т.ч. и когато частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/06/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/06/2020
Местно време: 10:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— за участниците (Уч) в процедурата — представляващ/и Уч, представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние (АкС) на Уч (отнася се за чуждестранни Уч (ЧУч)). ЧУч представят документа, удостоверяващ АкС, и в превод на български език (БГ)...

Продължава в т. VI.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От т. IV.2.7):

— за упълномощените представители на Уч — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ АкС на съответния Уч (отнася се за ЧУч). ЧУч представят документа, удостоверяващ АкС, и съответното пълномощно и в превод на БГ,

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците (Уч) могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и относими към услугата, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Иинформационен телефон на НАП +359 70018700

www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.

София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67

Тел. +359 29406331

http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

http://www.mlsp.government.bg,

София 1051, „Триадица“ № 2

Тел. +359 28119443.

2. В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром, с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

При несъответствие между предложените единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/05/2020