Varor - 236746-2019

22/05/2019    S98    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Stockholm: Målarfärg och väggbeklädnadsmaterial

2019/S 098-236746

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Box 4270
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 102 66
Land: Sverige
Kontaktperson: Therese Johansson
E-post: therese.johansson@colligio.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afynftbucx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afynftbucx&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal av måleriprodukter

Referensnummer: SÖD 2019/807
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44111400 Målarfärg och väggbeklädnadsmaterial
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Södermalms Stadsdelsförvaltning har behov av att teckna ramavtal med en yrkesbutik avseende inköp samt uthämtning från anbudsgivarens hämtlager gällande måleriprodukter för AMI - Servicegruppen. Upphandlingen omfattar måleriprodukter såsom färg, olja, lack, spackel och övriga tillbehör.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44800000 Färger, fernissor och mastix
44831000 Mastix, spackel och kitt
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Södermalms Stadsdelsförvaltning har behov av att teckna ramavtal med en yrkesbutik avseende inköp samt uthämtning från anbudsgivarens hämtlager gällande måleriprodukter för AMI - Servicegruppen. Upphandlingen omfattar måleriprodukter såsom färg, olja, lack, spackel och övriga tillbehör.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätt
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/05/2019