Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 237523-2019

22/05/2019    S98    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Девня: Услуги по събиране на смет

2019/S 098-237523

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Девня
Национален регистрационен номер: 000093645
Пощенски адрес: бул. „Съединение“ № 78
Град: Девня
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9162
Държава: България
Лице за контакт: инж. Нели Павлова
Електронна поща: kmet@devnya.bg
Телефон: +359 51947011
Факс: +359 51947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.devnya.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smetosabirane-2019

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smetosabirane-2019
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, генерирани на територията на Община Девня

II.1.2)Основен CPV код
90511400
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: събиране на битови, зелени, строителни и др. отпадъци и транспортирането им, почистване на улични платна, площади, тротоари, пешеходни зони и други места за обществено ползване, почистване от отпадъци на дъждоприемни шахти и дъждовни канализации, почистване на участъци от отводнителни канали, дерета, канавки и част от река Девненска, в населените места на територията на община Девня.

Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90511400
90513000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG33
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област Варна, територията на община Девня.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: събиране на битови, зелени, строителни и др. отпадъци и транспортирането им, почистване на улични платна, площади, тротоари, пешеходни зони и други места за обществено ползване, почистване от отпадъци на дъждоприемни шахти и дъждовни канализации, почистване на участъци от отводнителни канали, дерета, канавки и част от река Девненска, в населените места на територията на община Девня.

Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация.

Съдове и площадки за временно съхранение на ТБО: вид, брой и разположение в населените места — подробно описано в табличен вид в Техническата спецификация. Община Девня има сключен договор с „Екоинвест асетс“ АД за предаване на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 и „зелени“ отпадъци с код 20 02 01 биоразградими отпадъци за предварително третиране. Разстоянието от гр. Девня до инсталацията на „Екоинвест асетс“ АД е около 18 км.

Дъждоприемни шахти и дъждовни канализации:

1. 1-во трасе — от отводнителна канавка по ул. „Калиакра“ дъждовната вода преминава в закрита дъждовна канализация, като първата шахта е в двора на Дневен център за лица в увреждания, преминава през центъра на квартала и зауства в открит отводнителен канал по бул. „Съединение“ — общо 4 бр. шахти. Диаметърът на отводнителната тръба е ~ Ф 900;

2. 2-ро трасе — от дъждоотводнителна канавка с решетка по протежението на улицата зад читалище „Просвета“, шахта кръстовище ул. „Христо Ботев“ и ул. „Витоша“, шахта по бул. „Съединение“ и заустване в открит отводнителен канал по бул. „Съединение“ — отводнителна канавка с дължина 5 м. с решетка и 2 бр. шахти. Диаметърът на отводнителната тръба е ~ Ф 900;

3.Шахти по бул. „Съединение“ — 40 бр. с ~ Ф 500 и отклонения с дължина 5 м., заустващи в открития бетонов отводнителен канал по бул. „Съединение“.

Разстоянието от отводнителната канавка по ул. „Калиакра“ до канала е ~ 400 м.

Кв. Река Девня:

1. Ул. „Бреза“ — 2 броя шахти, заустват в дере по ул. „Пирот“ с Ф 200 на тръбата и дължина 4,80 м.;

2. Трасе на дъждовна канализация — 3 броя шахти с диаметър Ф 500 на тръбата от кръстовище с кръгово движение до заустване в река „Девненска“ — 175 л.м.

Кв. Повеляново:

1.Център — 2 броя шахти, заустват в отводнителния канал. Тръбата е Ф 250 и дължина около 2,50 м.;

2. Ул. „Стара планина“ — 3 бр. шахти, заустване — в отводнителния канал до детската градина. Дължина на трасето — 200 м.;

3. Бул. „Съединение“ — има около 20 бр. отводнителни шахти, които са запълнени с наноси и строителни отпадъци. Констатирани са 2 броя асфалтирани шахти. Диаметърът на тръбата не се установява, предполага се че е ~ Ф 400. Дължината на булеварда е 1 200 м.;

4. В отводнителния канал зауства и отводнителна канавка по ул. „Дружба“, като дължината на трасето е 183 м.;

5. Ул. „Строител“ — 3 броя шахти и отводнителна канавка с решетки на ул. „Боровец“ с дължина 5 м. трасето достига до шахта с размери 4м. / 0,80 м. на ул. „Заводска“.

6. Кръстовище Съединение — път III-2008 — 1 бр. шахта

Забележка: разстоянията са приблизителни, поради факта че няма информация за трасето на дъждовната канализация. Необходимо е да се обследва трасето и да се почисти за осигуряване на проводимост. Диаметърът на тръбите също е приблизителен, защото шахтите са запълнени с отпадъци и наноси. Необходимо е отваряне на решетките, почистване и продухване на шахтите и канализацията.

Отводнителни канали:

Кв. Девня:

Отводнителен канал по бул. „Съединение“ — 1 400 л.м.;

Отводнителна канавка по ул. „Калиакра“ - 100 л.м.;

Кв. Река Девня — дере по ул. „Пирот“ — 550 л.м.;

Кв. Повеляново — отводнителен канал — 815 л.м.;

С. Падина — дере — 850 л.м.;

Река „Девненска“ (2 ръкава с обща дължина) — 1 700 л.м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация на изпълнението / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 22/07/2024
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Информацията за съответствие с критериите за подбор може да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1/ Участникът следва да притежава разрешение за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издадено по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), регистрационен документ и/или еквивалентен издаден по реда на ЗУО. Доказване: Участникът, избран за изпълнител, представя заверено за вярно с оригинала копие на съответния документ.

2/ Участникът следва да притежава лиценз за автомобилен превоз на товари, издаден по Закона за автомобилните превози.

Доказване: участникът, избран за изпълнител, представя заверено за вярно с оригинала копие на съответния документ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1/ Участникът следва да е реализирал за последните 3 приключили финансови години (2016, 2017, 2018) минимален общ оборот в размер, не по-нисък от посочения от възложителя.

2/ Участникът следва да е реализирал за последните 3 приключили финансови години (2016, 2017, 2018) минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер не по-нисък от посочения от възложителя.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е реализирал за последните 3 приключили финансови години (2016, 2017, 2018) минимален общ оборот, който следва общо за трите години да е на стойност не по-ниска от 1 000 000 (един милион) BGN без ДДС. Доказване: участникът, избран за изпълнител, следва да представи годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2/ Участникът следва да е реализирал за последните 3 приключили финансови години (2016, 2017, 2018) минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, който следва общо за трите години да е на стойност не по-ниска от 600 000 (шест стотин хиляди) BGN без ДДС. Доказване: участникът, избран за изпълнител, следва да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1/ Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2/ Участникът трябва да разполага с инструменти и техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката.

3/ Участникът трябва да разполага с ръководен и изпълнителски състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

4/ Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.

5/ Участникът следва да прилага система за здравословни и безопасни условия на труд.

6/ Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейностс предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

За дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Доказване: участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги.

2/ Минимално изискване: участникът трябва да разполага минимум със следните инструменти и техническо оборудване за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:

Автомобили:

— Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци от контейнери тип „Бобър“ 1,1 м3 и тип Ракла, кофи 110 л. и 240 л. — 3 бр,

— Специализиран автомобил, оборудван с хидравличен манипулатор (кран) за почистване на подземни контейнери с вместимост 5 м3 — 1 бр,

— Товарни автомобили — самосвали за извозване на отпадъци от почистването на улични платна и територии за обществено ползване, площадките за временно съхранение на отпадъци и нерегламентирани замърсявания — 2 бр,

— Специализирани автомобили — за изпълнението на дейност „Механизирано миене с автоцистерна с маркуч и на дюзи“ — 1 бр.

Механизация:

— Мини челен товарач или еквивалент — 1 бр,

— Комбиниран багер — 1 бр,

— Автокран с тип грайфер-кофа — 1бр,

— Специализирана мултифункционална техника за дейност „Механизирано метене“ — 1 бр.

Специализирана техника:

— каналнопочистваща машина (оборудвана с цистерна и напорна помпа като в замърсения канал се поставя високонапорен воден маркуч с канализационна промивна дюза. Чрез високонапорната водна струя мръсотията се изтласква за промиване назад към шахтата. Едновременно с това силата на обратно изтласкване на водата придвижва маркуча напред в канала) с обем на цистерната минимално от 500 литра до 3 000 литра и високо напорна помпа минимум 100 бара — 1 бр.,

— комбинирана каналнопочистваща машина (оборудвана с цистерни за чиста и замърсена вода и напорна помпа като в замърсения канал се поставя високонапорен воден маркуч с канализационна промивна дюза. Чрез високонапорната водна струя мръсотията се изтласква за промиване назад към шахтата където се засмуква чрез вакуумна система. Така през смукателния маркуч твърдите частици и водата преминават в утаителния резервоар) с общ обем на цистерните минимално 5 000 литра и високо напорна помпа минимум 120 бара — 1 бр.,

— оборудване за видеонаблюдение на тръби от ф 200 до ф 1500 (автоматизирано) с възможност за инспекция за отклонения при глухи включвания със софтуер за дигитален запис на инспекцията — 1 бр.,

— пълен комплект от каналнопочистващи дюзи включително роторни фрези за рязане на корени в канализацията — 2 бр.,

— система за локализация на канализация, показваща посоката и дълбочината на канала — 1 бр.

Доказване: за доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, следва да представи декларация свободен текст за инструментите и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Участникът следва да разполага с подходяща материално-техническа база за изпълнение на поръчката (за паркиране на транспортната техника, когато не е в работен режим; за поддръжка, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк). Доказване: за доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, следва да представи декларация че участникът разполага с подходяща материално-техническа база за изпълнение на поръчката (за паркиране на транспортната техника, когато не е в работен режим; за поддръжка, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк), с приложени заверени от участника копия на документи за собственост и/или договори за наем/ползване или еквивалент.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/06/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/06/2019
Местно време: 09:00
Място:

Гр. Девня, бул. „Съединение“ № 78, ет. 3, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, подали оферти, техни законни или изрично упълномощени представители. Изричното упълномощаване следва да бъде с писмено пълномощно, като възложителят не поставя изискване за нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м. януари 2024 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1/ Продължава от ред III.1.3. „Изисквано минимално ниво“:

„3/ Участникът следва да разполага с ръков. и изпълн. състав, включващ най-малко следните длъжн.:

1/ Ръководител: притеж. завършено средно или висше образ., със специалност от областта на иконом. или инж. науки.;

2/ Контр. на качеството.;

3/ Шофьори — 5 бр.;

4/ Машинисти на товарачна машина — 1 бр.;

5/ Работници — 6 бр.

Доказване: участн., избран за изпълн., преди скл. на дог. представя списък на чл. на ръков. и изп. състав, които ще отг. за изпълн., както и док., доказв. Профес. им компетентност.

4/ Участн. следва да има внедр. с-ма за управл. на кач., съгл. м-унар. стандарт EN ISO 9001:2015 или екв. с обхват, съотв. на предмета на поръчката. Доказване: участн., избран за изпълн., преди скл. на дог. представя зав. за вярно с ориг. копие от съотв. сертиф.;

5/ Участн. следва да има с-ма за здравосл. и безоп. усл. на труд, съгл. м-унар. стандарт EN ОHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018 или екв. Доказване: участн., избран за изпълн., преди скл. на дог. представя зав. за вярно с ориг. копие от съотв. сертиф.;

6/ Участн. следва да прилага с-ми за опазв. на ок. среда, съгл. м-унар. стандарт EN ISO 14001:2015, или екв. Доказване: участн., избран за изпълн., преди скл. на дог. представя зав. за вярно с ориг. копие от съотв. сертиф.“

2/ Финансирането на обществената поръчка е със средства от бюджета на Община Девня.

3/ Изисквания към личното състояние на участниците: възложителят отстранява от участие в процедурата участник,за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 до т. 7, вкл., както и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Други изискв. за лично състояние - съгласно забраната на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС, чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, чл. 69 ЗПКОНПИ. Отстраняване — съгласно чл. 107 от ЗОП.

4/ Критерий за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество—цена. Ред по важност:

1. Финансова оценка;

2. Техн. оценка;

5/ Ще бъдат отстранени оферти, чието ценово предложение надхвърля размера на прогнозната стойност на поръчката;

6/ Възложителят изисква представяне на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от нейната стойност. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;

7/ Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания свързани, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ са: министъра на финансите (http://www.minfin.bg/), Директорът на Национална агенция за приходите (http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт (http://www.noi.bg/), министъра на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/), министъра на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp), Директорът на Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/). (В скоби са посочени Интернет страниците на институциите към съответните органи);

8/ Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица;

9/ Възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадена в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2019