Varor - 237748-2014

Visa förkortad version

15/07/2014    S133

Luxemburg-Luxemburg: Kontorsvaror för 7 europeiska institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg – 06B30/2014/M022

2014/S 133-237748

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer-byggnaden
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2929
Land: Luxemburg
Att: enheten för offentlig upphandling
E-post: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Fax: +352 4300-23570

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://europarl.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=523

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja

Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken, Översättningscentrum, EU-domstolen, EU:s revisionsrätt, EU:s datatillsynsman, EU:s ombudsman
Ort: Luxemburg
Land: Luxemburg

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Kontorsvaror för 7 europeiska institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg – 06B30/2014/M022
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Bryssel, Luxemburg, Strasbourg.

NUTS-kod BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal år: 4

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms: 3 500 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Leverans av kontorsutrustning (huvudsakligen skrivmateriel och arkiveringsutrustning) för Europaparlamentet och andra institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Se den detaljerade anbudsinfordran, publicerad på TED.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

30190000 Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms: 3 500 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se den detaljerade anbudsinfordran, publicerad på TED.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: resultaträkningar.
Eventuella minimistandardnivåer: lägsta årsomsättning: 2 000 000 EUR under de 3 senaste avslutade räkenskapsåren, positivt EBITDA under de 2 senaste avslutade räkenskapsåren. Se den detaljerade anbudsinfordran, publicerad på TED.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
1. Referenser (erfarenhet).
2. Inloggning till en testmiljö online för beställning av varor.
3. Beskrivning av allmän kvalitetsstyrning.
Se den detaljerade anbudsinfordran, publicerad på TED.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
Planerat antal aktörer: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande: 1. Överensstämmelse med minimikrav för finansiella uttagningskriterier och minimikrav för erfarenhet.
2. Tillfredsställande onlineverktyg för beställning av varor.
3. Tillfredsställande tidigare erfarenhet och övergripande kvalitetsstyrning, enligt sökandes beskrivning.
Om antalet sökande överstiger 5 kommer de att rangordnas enligt kriterium 3 varefter de 5 bästa sökande kommer att väljas ut.
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier

Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till nedan angivna kriterier

1. Pris. Viktning 50

2. Kvalitet avseende funktion och miljö. Viktning 50

IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
06B30/2014/M022.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
11.8.2014
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
engelska. franska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.3.8)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
3.7.2014