Доставки - 238488-2014

Компактен изглед

15/07/2014    S133    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Белене: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2014/S 133-238488

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белене
000413579
ул. „България“ № 35
Място/места за контакт: Отдел „СИП и ФП“
На вниманието на: Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
5930 Белене
България
Телефон: +359 65834672
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com
Факс: +359 65831062

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://obshtina.belene.net/_index.php

Адрес на профила на купувача: http://obshtina.belene.net/_index.php

Електронен достъп до информация: http://obshtina.belene.net/pp.htm

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Периодични доставки на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. Белене, община Белене, област Плевен.

код NUTS BG314

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
За об. позиция № 3 Периодични доставки на хранителни продукти (Месо и месни продукти, риба, яйца и др.) по предварителна заявка и спецификация за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене за срок от 24 месеца. Пълният обхват и пълно изброяване хранителните продукти са посочени в раздел IV. Технически спецификации към документацията за участие.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15000000 - DA28 - FA02 - FA03, 15131100 - DA28 - FA02 - FA03, 15131000, 15220000, 15100000, 03142500

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 203 118 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
00661-2013-0015
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 224-389542 от 19.11.2013

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 35 Обособена позиция №: 3 - Заглавие на обособената позиция: „Месо и месни продукти, риба, яйца“
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
19.3.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Хранителни стоки — Плевен“ АД, ЕИК 114082268, Ид.№ по ДДС BG 114082268
гр. Плевен, ул. „Кичево“ № 2
5800 Плевен
България
Адрес за електронна поща: hrstoki@mbox.contact.bg, slavihinov@yahoo.com
Телефон: +359 64892222 / 888940248
Интернет адрес: http://www.hrankomers.com/hrstoki.html
Факс: +359 64892251

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 201 174 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 203 118 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 24
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:

VIES — потвърждение на номер по ДДС може да се извърши на следния Интернет адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html.

VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Срок за подаване на жалби е съгласно чл. 120 от ЗОП.

Решението за възлагане по настоящата процедура е обжалвано във КЗК http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300040413. Административния орган по решаване на спора се е произнесъла в полза на Община Белене. Решението на КЗК не е обжалвано пред ВАС.

VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Белене, Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
ул. „България“ № 35
5930 Белене
България
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com
Телефон: +359 65834672
Интернет адрес: http://obshtina.belene.net/_index.php
Факс: +359 65831062

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.7.2014