Tjänster - 238687-2015

Visa förkortad version

09/07/2015    S130

Belgien-Bryssel: Ramavtal om internationellt politiskt samarbete på området för industrin och små och medelstora företag

2015/S 130-238687

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Postadress: Covent Garden 2, place Rogier 16, kontor 12/27
Ort: Bryssel
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Att: L. Vari
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/easme

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Postadress: Covent Garden 2, place Rogier 16, kontor 12/27
Ort: Bryssel
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Att: L. Vari
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Ort: Bryssel
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Ramavtal om internationellt politiskt samarbete på området för industrin och små och medelstora företag
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Uppgifterna ska utföras i de lokaler som tjänsteleverantören utser, med undantag för Easmes eller Europeiska kommissionens lokaler.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Antal deltagare i det planerade ramavtalet: 4

Ramavtalets löptid

Antal månader: 24
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Easme önskar ingå ett ramavtal i kaskadform med de 4 anbudsgivarna med den högsta poängen som ska omfatta samarbetet med länder utanför EU inom behörighetsområdena för generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, inbegripet områdena för regleringssamarbete, råvaror, rymden/GNSS, turism, offentlig upphandling osv.
Anbudsinfordran syftar till att välja ut en uppdragstagare som, på begäran genom specifika tjänstebeställningar, kan tillhandahålla ett antal persondagars extern expertis. Före det att specifika kontrakt tecknas på grundval av sådana beställningar kommer deras närmare innehåll och budget att fastställas. Tjänstebeställningarna kommer att föreskriva exakt vilket slags arbete som ska utföras, dvs. typen av analys, anordnande av evenemang, arbetsförhållanden inklusive medel som skall anslås, exakt löptid samt erfordrat format för rapportering etc.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

98910000 Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ - DA01, 79952000 Evenemang - QA11 - QA12, 71241000 Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys, 79110000 Juridisk rådgivning och representation, 79900000 Diverse företags- och övriga tjänster

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Mängden arbete som erfordras för genomförandet av detta kontrakt uppskattas till motsvarande högst 10 000 000 EUR exklusive moms för kontraktets sammanlagda löptid med möjliga förlängningar.
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Antal eventuella förlängningar: 2
I samband med varu- eller tjänstekontrakt som kan förlängas, ange en beräknad tidsram för senare upphandling:
antal månader: 12 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se förfrågningsunderlaget.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se förfrågningsunderlaget.
Eventuella minimistandardnivåer: Se förfrågningsunderlaget.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se förfrågningsunderlaget.
Eventuella minimistandardnivåer:
Se förfrågningsunderlaget.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
EASME/EASME/2015/006.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
24.8.2015
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 1.9.2015 - 10:30

Plats:

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), Covent Garden 2, rum COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 representant per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppnandet (se anbudsinfordran).

Anbudsgivare som önskar närvara ombes meddela sin avsikt genom att skicka ett e-postmeddelande senast 48 timmar i förväg till följande adress: easme-procurement@ec.europa.eu

Anmälan ska undertecknas av en behörig representant för anbudsgivaren, och namnet på den person som ska närvara vid anbudsöppnandet för anbudsgivarens räkning ska anges. Efter mötets slut kommer ordföranden i öppningskommittén att ange anbudsgivarnas namn och beslutet om godtagbarheten i varje mottaget anbud. De priser som anges i anbuden kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Ange vilket/vilka projekt och/eller program: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11.12.2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG.
Kommunikationsverksamheterna som föreskrivs i arbetsprogrammet för det relevanta året – för 2015 gäller ”Commission Implementing Decision of 29.10.2014 on the adoption of the work programme for 2015 and the financing for the implementation of the Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (C(2014) 8044 final)” (ej översatt till svenska) och dess bilaga.
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29.6.2015