Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Строителство - 238945-2016

13/07/2016    S133

Иpлaндия-Дънсани: Ремонтни дейности по външните дървени врати и прозорци в сградите на Комисията на ЕС в Дънсани, графство Мийт, Ирландия

2016/S 133-238945

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Health and Food Safety
Пощенски адрес: Grange, County Meath
Град: Dunsany
код NUTS: IE022 Mid-East
Държава: Ирландия
Лице за контакт: Laura Cahill
Електронна поща: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1683
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонтни дейности по външните дървени врати и прозорци в сградите на Комисията на ЕС в Дънсани, графство Мийт, Ирландия.

Референтен номер: SANTE/2016/F6/012.
II.1.2)Основен CPV код
45421100 Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Тъй като сградата е на повече от 15 години, задачите, обхванати от поръчката, са ремонт/подмяна на елементи на прозорци и външни врати, които позволяват проникването на вода или течения в офисите и сградата на детската ясла.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45421111 Монтажни работи на дограма за врати
45421112 Монтажни работи на дограма за прозорци
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IE022 Mid-East
Основно място на изпълнение:

Грейндж, Дънсани, графство Мийт, Ирландия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тъй като сградата е на повече от 15 години, задачите, обхванати от поръчката, включват ремонт/подмяна на елементи на прозорци и врати, които позволяват проникването на вода или течения в офисите и детската ясла. Те също включват ремонти/обработка за удължаване на експлоатационния период на системата на прозорците. Сградата е 10 100 m2. Проектът ще бъде изпълнен на 4 етапа. Това ще бъде направено за 2-4 години в зависимост от напредъка на дейността. Сградата е 2-етажен офис комплекс, разпределен в 3 взаимосвързани блока с отделна сграда за детска ясла. Тази поръчка е рамков договор без финансови задължения. Ще има индивидуална специфична поръчка за всеки отделен етап на проекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/08/2016
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

1) Обръща се внимание на заинтересованите страни към целта на това обявление, т.е. да бъдат избрани кандидати, които ще получат спецификациите и ще бъдат поканени да предложат оферти. Процедурата включва 2 отделни етапа. През първия етап ще бъдат оценявани заявления за участие, изпратени в отговор на настоящото обявление, от комисията по подбор въз основа на критериите, посочени в документите за обществена поръчка. През втория етап, всички кандидати, които отговарят на минималните нива на посочените стандарти, ще бъдат одобрени и впоследствие поканени да подадат оферта.

Кандидатите, които не са одобрени след етап 1, ще бъдат уведомени за причините относно тяхното отстраняване от процедурата.

2) NB: от заинтересованите страни се изисква стриктно спазване на условията, посочени в документите за обществена поръчка, при подаването на техните молби за участие. В допълнение заинтересованите страни трябва:

— да изпратят своето заявление преди крайния срок, посочен в точка IV.2.2. Заявления, изпратени след крайния срок, посочен в точка IV.2.2, ще бъдат автоматично отхвърлени,

— да приложат всички документи и информацията, изисквани в документите за обществена поръчка.

Кандидатите трябва да изпратят своите заявления за участие до: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu както е посочено в точка I.1.

3) Заинтересованите страни се приканват да не търсят допълнителна информация на този етап.

4) Ще бъде организирано посещение в обекта в Грейндж, за да могат одобрените кандидати да разгледат помещенията.

Разходите на кандидатите за тази цел обаче не могат да бъдат възстановени от Европейската комисия.

В посещението на място могат да участват най-много 3-ма представители на всеки оферент. Участието в посещението на място не е задължително.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Както в VI.4.1
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/07/2016