Услуги - 239684-2014

Компактен изглед

16/07/2014    S134

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно възнаграждението на автори на книги и научни журнали, преводачи, журналисти и визуални творци за използването на техните творби

2014/S 134-239684

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“
Пощенски адрес: SPA2, 01/32
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Адрес за електронна поща: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market/calls_en.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=568

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“
Пощенски адрес: SPA2, 01/32
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Адрес за електронна поща: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=568

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване относно възнаграждението на автори на книги и научни журнали, преводачи, журналисти и визуални творци за използването на техните творби.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 21: Юридически услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Задачите ще бъдат извършени в помещенията, посочени от изпълнителя. Най-много 3 координационни срещи с възлагащия орган ще бъдат проведени в Брюксел.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Проучването за възнаграждението на творци съставлява част от текущия преглед на общностното законодателство на ЕС в областта на авторското право. Това проучване следва да анализира приложимата правна рамка и да събере данни за възнаграждението на автори за използването на техните творби, включително механизмите и общите условия, които оказват въздействие върху тяхното възнаграждение и тяхната позиция за договаряне в следните сектори: книги, журналистика, научни/академични журнали, преводи и визуални изкуства. То следва да анализира системата, съществуваща в 10 държави членки с цел оценяване на възнаграждението на автори за онлайн и офлайн използването на техните творби и следва да предложи опции за политики за бъдещето.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79100000 Юридически услуги, 79121000 Консултации и услуги по авторско право

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Очакваната максимална сума за изпълнението на всички задачи, посочени в настоящата покана за участие в търг, е 200 000 EUR, включително всички такси и пътни и дневни разноски. Оферти с по-висока цена няма да бъдат разглеждани.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 10 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Не е приложимо.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Изложено в тръжните документи.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Не е приложимо.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Оферентите ще попълнят формуляра, предоставен заедно със спецификациите на поръчката, и ще осигурят изискваните в тях документи.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Вж. тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Качество и уместност на предложената методология. Тежест 60

2. Организация на работата. Тежест 20

3. Мерки за контрол на качеството. Тежест 10

4. Четливост, яснота и съгласуваност на офертата. Тежест 10

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
MARKT/2014/088/D.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.8.2014
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 5.9.2014 - 14:00

Място:

Европейска комисия, ГД „Вътрешен пазар и услуги“, rue de Spa 2, Room 01/A030, 1000 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Изпълнителят на услугите или всяко лице, упълномощено от него/нея може да присъства на отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
4.7.2014