Услуги - 241759-2020

25/05/2020    S100

България-Цонево: Услуги по ремонт и поддръжка

2020/S 100-241759

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТП „Държавно горско стопанство Цонево“ при СИДП ДП — Шумен
Национален регистрационен номер: 2016174120145
Пощенски адрес: ул. „Хр. Трендафилов“ № 54
Град: с. Цонево
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9210
Държава: България
Лице за контакт: инж. Младен Петров
Електронна поща: dgs.conevo@dpshumen.bg
Телефон: +359 51727232
Факс: +359 51727232
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dgsconevo.sidp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://wp.me/p82oCV-cYY
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали, антифриз и дру

II.1.2)Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя, за служебни леки и товарни автомобили на ТП „Държавно горско стопанство Цонево“ при СИДП ДП — Шумен, местодомуващи на територията на ТП „ДГС Цонево“, съгласно техническа спецификация

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 24 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
34913000 Различни видове резервни части
24951100 Смазочни вещества
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

В сервизната база на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. За ремонт и текущо техническо обслужване — в размер на 5 500,00 BGN без ДДС за прогнозно количество от около 275 часа по 60 минути технологично сервизно време.

2. За различни видове резервни части — прогнозна стойност в размер на 15 000,00 BGN без ДДС.

3. За смазочни материали, антифриз и други консумативи — за прогнозно количество от около 160 л прогнозна стойност в размер на 3 500,00 BGN без ДДС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 029-067597
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 19
Наименование:

Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали, антифриз и дру

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация „Аутомотор“
Национален регистрационен номер: 000101056
Пощенски адрес: бул. „Вл. Варненчик“ № 184
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: reception@automotor-varna.com
Телефон: +359 52500515
Факс: +359 52500515
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 24 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 24 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалби могат да се подават пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/05/2020