Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 243449-2014

Kuva koondatud vaade

18/07/2014    S136    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Teenuste direktiivi raames ehitussektoris lihtsustuste tegemine ja vastastikune tunnustamine

2014/S 136-243449

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, siseturu ja teenuste peadirektoraat
Postiaadress: SPA2, 01/35
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market/calls_en.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=551

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, siseturu ja teenuste peadirektoraat
Postiaadress: SPA2, 01/35
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=551

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Teenuste direktiivi raames ehitussektoris lihtsustuste tegemine ja vastastikune tunnustamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: ülesandeid täidetakse töövõtja ruumides ja valitud liikmesriikides/piirkondades. Hankijaga peetakse Brüsselis maksimaalselt 5 kooskõlastuskoosolekut.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Lepingu eesmärk on juriidilise analüüsi kaudu kindlaks määrata, mil määral kasutavad liikmesriigid teenuste direktiivis (piiriüleseid teenuseid osutada kavatsevate) ehitussektori teenuseosutajate kasu otstarbel sätestatud lihtsustamispõhimõtteid (kas ajutiselt või teisese ettevõtte kaudu), millest saavad seega kasu isegi need teenuseosutajad, kes on aktiivseid vaid siseturul.
Samuti on uuringu eesmärk selgitada, kuidas rakendavad liikmesriigid vastastikuse tunnustamise põhimõtet muudest liikmesriikidest pärit teenuseosutajatele, määrates lisaks kindlaks ka neile kättesaadavad vabatahtlikud sertifitseerimisskeemid, mis võivad toimida ka vastastikuse tunnustamise alusena.
Lisaks nimetatud juriidilisele analüüsile ning parimate tavade ja korduvate probleemide kindlaksmääramisele tuleb sidusrühmadega tehtavate intervjuude kaudu välja selgitada, milline olukord valitseb praegu ehituse valdkonnas piiriüleste teenuste osutamisega seonduvate kulude, dokumentide elektroonilisel teel esitamise võimaluste, menetluste ja formaalsuste vallas ning samuti vastastikuse tunnustamise põhimõtte tegeliku kohaldamise vallas ning kuidas seda saaks parandada.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79130000, 79311000, 79311300

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Kõnealuses pakkumiskutses kõigi viidatud ülesannete täitmise eeldatav maksimaalne maksumus on 300 000 EUR, mis sisaldab ka kõiki makse ja kulutusi ning reisi- ja toimetulekukulusid.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 300 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 9 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Pakkumise iseloomustuses kirjeldatud tingimuste kohaselt võib komisjon pakkujatelt nõuda tagatise või täitmistagatise esitamist.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumisdokumente.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Ei kohaldata.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujad täidavad pakkumise iseloomustuses leiduva vormi ja esitavad selles nõutud dokumendid.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumise iseloomustust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid

majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidest

1. Väljapakutud metoodika kvaliteet ja asjakohasus. Osakaal 60

2. Töökorraldus. Osakaal 30

3. Kvaliteedi kontrollimise meetmed. Osakaal 10

IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
MARKT/2014/087/E.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
15.9.2014
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 23.9.2014 - 15:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon, rue de Spa 2, ruum SPA2 01/A030, 1000 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja kohta 1 esindaja. Osaleda soovivad ettevõtted peavad oma kavatsusest teada andma e-kirja saatmisega hiljemalt 48 tundi enne pakkumiste avamist aadressil ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu Selle teate peab olema allkirjastanud pakkuja volitatud ametnik ning selles peab olema märgitud selle isiku nimi, kes osaleb pakkuja nimel pakkumiste avamisel.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Vaidlustuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
8.7.2014