Услуги - 244249-2017

28/06/2017    S121

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Услуги по управление на поща и разпространение

2017/S 121-244249

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Пощенски код: 2950
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Oleg Panta
Електронна поща: cs-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1404.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2628
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по управление на поща и разпространение.

Референтен номер: OP-1404.
II.1.2)Основен CPV код
64100000 Услуги на националната поща, куриерски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се възложат 2 рамкови споразумения за предоставянето на вътрешни пощенски услуги и разпространение и услуги по експресна доставка. Тази покана за участие в търг е разделена на 2 партиди:

партида 1 – вътрешни пощенски услуги и разпространение;

партида 2 – услуги по експресна доставка.

ЕИБ ще възложи рамково споразумение с един единствен доставчик на услуги за всяка партида.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 100 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вътрешни пощенски услуги и разпространение

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30131000 Оборудване за зала за обработване на пощенски пратки
72512000 Услуги по управление на документи
64122000 Вътрешноведомствени куриерски услуги
79571000 Услуги по експедиция на пратки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Основно място на изпълнение:

Помещения на ЕИБ в Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партида 1 – услугите по управление на вътрешна поща и разпространение се състоят от следните оперативни дейности:

дейност 1.1 – вътрешни услуги по разпространение на поща;

дейност 1.2 – централни пощенски услуги;

дейност 1.3 – подкрепа за документация и публикации;

дейност 1.4 – цифрови пощенски услуги (опция).

Техническото задание предоставя подробно описание на изискванията на услугите, както и на съществуващите в момента услуги.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 840 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по експресна доставка

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64121000 Куриерски мултимодални услуги
64121100 Услуги по доставяне на писма
64121200 Услуги по доставяне на колети
79223000 Услуги, предоставени от митнически посредник
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Основно място на изпълнение:

Помещения на ЕИБ в Люксембург и по света.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Партида 2 – услугите по експресна доставка се състоят от следните оперативни дейности:

дейност 2.1 – експресни пощенски услуги;

дейност 2.2 – услуги по издаване на визи и митнически услуги.

Техническото задание предоставя подробно описание на изискванията на услугите, както и на съществуващите в момента услуги.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 260 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/08/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/08/2017
Местно време: 16:00
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При поискване, на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

4 години.

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/06/2017