Tjänster - 244249-2017

28/06/2017    S121    Europeiska investeringsbanken - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Förvaltningstjänster för post och distribution

2017/S 121-244249

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: 2950
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Oleg Panta
E-post: cs-procurement@eib.org

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eib.org

Upphandlarprofil: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1404.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2628
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förvaltningstjänster för post och distribution

Referensnummer: OP-1404.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att tilldela 2 ramavtal för tillhandahållande av tjänster avseende intern post och distribution samt expressleverans. Anbudsinfordran är indelad i följande 2 delar:

Del 1 – tjänster avseende intern post och distribution.

Del 2 – expressleveranstjänster.

För varje del kommer EIB att tilldela ett ramavtal med en enda tjänsteleverantör.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 100 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende intern post och distribution

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30131000
72512000
64122000
79571000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EIB:s lokaler i Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 1 – tjänster avseende intern post och distribution består av följande operativa verksamheter:

Verksamhet 1.1 – tjänster avseende intern postdistribution.

Verksamhet 1.2 – centrala postavdelningstjänster.

Verksamhet 1.3 – stöd för dokumentation och publikationer.

Verksamhet 1.4 – tjänster avseende digital postavdelning (tillval).

Kravspecifikationerna tillhandahåller en ingående beskrivning av kraven på tjänsterna samt nuvarande befintliga tjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 840 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Expressleveranstjänster

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64121000
64121100
64121200
79223000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EIB:s lokaler i Luxemburg och i hela världen.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 2 – expressleveranstjänster består av följande operativa verksamheter:

Verksamhet 2.1 – expressposttjänster.

Verksamhet 2.2 – visum- och tulltjänster.

Kravspecifikationerna tillhandahåller en ingående beskrivning av kraven på tjänsterna samt nuvarande befintliga tjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 260 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/08/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/08/2017
Lokal tid: 16:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

På begäran ska protokollet från anbudsöppningen lämnas till ekonomiska aktörer som lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

4 år.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/06/2017