С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 244576-2018

07/06/2018    S107

България-София: Услуги, свързани с анализи

2018/S 107-244576

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 164-338212)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Евелина Турмакова
Електронна поща: e.turmakova@eea.government.bg
Телефон: +359 35929559798
Факс: +359 35929559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнители за извърш. на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я, предмет на докладване съгл. чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците, по 3 о.п.

II.1.2)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на общ. поръчка е избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците.

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати са включени следните 3 обособени позиции:

— об. поз. № 1 „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията (92/43/ЕИО)“,

— об. поз. № 2 „Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Дир. за птиците (2009/147/ЕО)“,

— об. поз. № 3 „Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитания и чл. 12 от Дир. за птиците“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/06/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 164-338212

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие по обособени позиции № 1 и № 2
Вместо:
Дата: 14/05/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 13/06/2018
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите по обособени позиции № 1 и № 2
Вместо:
Дата: 15/05/2018
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 14/06/2018
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Считано от 1 април 2018 г., ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид. ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 г.