Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Byggentreprenader - 246633-2015

Visa förkortad version

15/07/2015    S134

Frankrike-Strasbourg: Arbeten för reparation av diverse skador – tak till samt bilparkeringar och yttergården vid Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg

2015/S 134-246633

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
Att: enheten för offentlig upphandling
E-post: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Telefon: +33 388172478

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://europarl.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=927

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
E-post: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=927

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
E-post: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=927

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrike

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Arbeten för reparation av diverse skador – tak till samt bilparkeringar och yttergården vid Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenader
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Strasbourg, Frankrike.

NUTS-kod FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Kontraktets föremål kommer att delas upp i 3 tjänster. Den första tjänsten avser behandlingen av sprickor i plattor i bilparkeringarna som ingår i Weiss-byggnadens infrastruktur. Detta arbete kommer att inkludera behandling av plattorna för brandhärdighet. Den andra tjänsten omfattar ny vattentätning av taket till Weiss-byggnaden (offentliga byggnad) och byte av stödstrukturen hos plenisalens byggnadsstomme ovan mark. Den tredje tjänsten ska resultera i ett utbyte av gatstenen vid kioskerna på Weiss-byggnadens yttergård.
Dessa 3 tjänster är uppdelade i separata kontraktsdelar på grundval av de olika yrken som omfattas:
Del 1: vägar och tjänster (VRD).
Del 2: strukturarbeten – reparationer.
Del 3: takram, vattentäthet, stuprännor och takrännor, beklädnad.
Del 4: snickeriarbete i metall.
Del 5: gatsten.
Del 6: färdigställande arbeten avseende målning av golv och tak.
Del 7: elektricitet – belysning.
Allt arbete ska utföras samtidigt inom ramen för det allmänna driftsschemat.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000 Anläggningsarbete

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för endast en del
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Utförande av arbetet i tid inom en period på 12 månader från mottagandet av instruktioner (exklusive perioder av svåra väderförhållanden som vederbörligen styrkts på något sätt och godkänts av Europaparlamentet).
Uppskattat värde, exkl. moms: 3 778 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 12 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Information om delar

Del nr: 1 Benämning: Vägar och tjänster (VRD)
1)Kort beskrivning
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000 Anläggningsarbete

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms: 58 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 2 Benämning: Strukturarbeten – reparationer
1)Kort beskrivning
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000 Anläggningsarbete

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms: 331 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 3 Benämning: Takram, vattentäthet, stuprännor och takrännor, beklädnad
1)Kort beskrivning
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000 Anläggningsarbete

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms: 1 225 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 4 Benämning: Snickeriarbete i metall
1)Kort beskrivning
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000 Anläggningsarbete

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms: 200 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 5 Benämning: Gatsten
1)Kort beskrivning
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000 Anläggningsarbete

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms: 330 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 6 Benämning: Färdigställande arbeten avseende målning av golv och tak
1)Kort beskrivning
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000 Anläggningsarbete

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms: 1 485 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 7 Benämning: Elektricitet – belysning
1)Kort beskrivning
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000 Anläggningsarbete

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms: 149 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Krävs ej.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Faktureringsförfaranden:
— Fakturor ska baseras på periodiska framstegsrapporter, som utställts den sista dagen av en angiven tidsperiod, innehålla uppgifter om utförd arbetskvantitet under denna period och beräknas på grundval av den mängdförteckning och de priser som uppdragstagaren uppgivit i anbudet. Sådana tidsperioder ska omfatta åtminstone 1 månad.
— Dessa lägesrapporter måste i förväg godkännas av Europaparlamentet och bifogas fakturan.
— För slutbetalningen ska fakturan upprättas med underlag av de slutliga utförliga räkenskaperna och framstegsrapporten som godkänts av Europaparlamentet.
Begäran om betalning ska upprättas av uppdragstagaren enligt följande:
* Delbetalningar:
För att en begäran om delbetalning ska vara giltig ska den åtföljas av följande:
— En lägesrapport som upprättats i enlighet med anvisningarna i kontraktet och dess bilagor.
— Tillhörande fakturor som anger den lägesrapport/de lägesrapporter de hör till, kontraktets referensnummer samt följande referens: 06A70/2015/M025.
Det totala värdet av dessa delbetalningar får inte överstiga 80 % av det totala belopp som anges i artikel I.3.2 i kontraktet och ska göras på grundval av lägesrapporter som godkänts i förväg av Europaparlamentet.
* Utbetalning av återstående belopp:
För att vara giltig ska uppdragstagarens begäran om utbetalning av återstående belopp åtföljas av
— den slutliga lägesrapporten och slutliga utförliga räkenskaper, upprättade i enlighet med anvisningarna i kontraktet och dess bilagor,
— tillhörande fakturor som anger de lägesrapporter de hänvisar till, de slutliga utförliga räkenskaperna, kontraktets referensnummer och/eller det arbete de avser samt följande referens: 06A70-2015-M025,
— en kopia av rapporten om slutligt godkännande, efter att förbehållen återkallats.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se de administrativa klausulerna.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Europaparlamentet kräver av anbudsgivare att de ska ha de administrativa godkännanden som krävs för utförandet av verksamheten i kontraktet i enlighet med nationell lagstiftning.
Anbudsgivaren ska därför för egen räkning och, om tillämpligt, för samtliga medlemmar i gruppen och samtliga föreslagna underleverantörer lämna in 1 eller fler styrkande handlingar som bevis på detta godkännande.
Europaparlamentet ska godta följande dokumentära bevis:
— Ett utdrag ur handels- eller yrkesregistret.
— En försäkran under ed eller ett intyg på medlemskap i en branschorganisation.
— Bevis på registrering i momsregistret.
— Annat motsvarande officiellt dokument som kan godtas av Europaparlamentet.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: För att uppfylla uttagningskriterierna ska anbudsgivare förfoga över de nödvändiga tillstånden och ha tillräcklig finansiell och ekonomisk kapacitet för att kunna genomföra kontraktet i enlighet med kontraktsbestämmelserna och med beaktande av kontraktets värde och omfattning. Anbudsgivare får, i syfte att uppfylla uttagningskriterierna, förlita sig på kapaciteten hos tredje parter, inbegripet underleverantörer, eller, i tillämpliga fall, andra medlemmar i en grupp av ekonomiska aktörer (konsortium).
Anbudsgivares ekonomiska och finansiella kapacitet kommer att bedömas i enlighet med följande kriterier:
— En genomsnittlig årsomsättning på
• 500 000 EUR, exklusive skatt, för del 1,
• 1 000 000 EUR, exklusive skatt, för del 2,
• 4 000 000 EUR, exklusive skatt, för del 3,
• 1 000 000 EUR, exklusive skatt, för del 4,
• 2 000 000 EUR, exklusive skatt, för del 5,
• 4 500 000 EUR, exklusive skatt, för del 6,
• 1 000 000 EUR, exklusive skatt, för del 7,
under de 3 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut har upprättats.
— Yrkesansvarsförsäkring: alla företag (med avseende på alla kontraktsdelarna sammantagna) kommer att erfordras lämna bevis på att de tecknat en giltig ansvarsförsäkring. Dessutom kommer företag som lämnar anbud för del 2 eller del 3 att erfordras lämna bevis på att de tecknat en försäkring som täcker den tioåriga garanti som är tillämpbar på de strukturer som omfattas av det arbete som denna anbudsinfordran avser.
Eventuella minimistandardnivåer: Den finansiella och ekonomiska kapaciteten kommer att utvärderas utifrån uppgifterna i följande handlingar som ska lämnas in av anbudsgivarna:
— En kopia av de fullständiga boksluten (balansräkning, resultaträkning, kassaflödestabell och bilagor) som publicerats i årsrapporten och genomgått revision eller, om detta inte är obligatoriskt, som intygats vara precisa och äkta av en företrädare för anbudsgivaren, för åtminstone de 3 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut har upprättats.
— Om dessa uppgifter inte framgår av boksluten, en specificering av omsättning genom vilken omsättningen som härrör från det verksamhetsområde som knyter an till detta kontrakt framgår.
— Bevis på giltig yrkesansvarsförsäkring och tioårig garanti (delarna 2 och 3).
Om de dokument som hänvisas till ovan redan lämnats in som en del av ett annat upphandlingsförfarande där Europaparlamentet står som uppdragsgivare, och om dessa dokument är mindre än 1 år gamla och fortfarande giltiga (i samtliga fall med avseende på det senaste räkenskapsavslutet) är det inte nödvändigt att lämna in dem igen. Ange i så fall detta genom att lämna en referens till förfarandet i fråga i den avsedda elektroniska katalogen (se de administrativa klausulerna).
Om anbudsgivaren inte kan lämna de erfordrade bevishandlingarna kan den ekonomiska och finansiella kapaciteten styrkas på något annat likvärdigt sätt som Europaparlamentet bedömer som lämpligt och tillräckligt.
Anbudsgivaren får förlita sig på kapaciteten hos andra enheter oavsett vilken typ av juridiska förbindelser som anbudsgivaren har med dessa. I sådana fall ska anbudsgivaren bevisa för Europaparlamentet att denne kommer att ha de resurser som krävs för att utföra kontraktet, exempelvis genom en försäkran från nämnda enheter om att bistå med sådana resurser, med en tydlig beskrivning av de förfaranden som kommer att användas för att göra resurserna tillgängliga. I sådana fall får Europaparlamentet förkasta det anbud som har lämnats, om det föreligger något tvivel om den tredje partens åtagande eller finansiella och ekonomiska kapacitet. I tillämpliga fall kan Europaparlamentet (som ett villkor för kontraktstilldelning) begära att anbudsgivaren och dessa andra enheter är solidariskt ansvariga för kontraktsutförandet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Anbudsgivaren ska ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet samt erfarenhet inom det område som kontraktet avser för att kunna genomföra kontraktet i enlighet med kontraktsbestämmelserna och med beaktande av kontraktets värde och omfattning.
För kontraktet som avses i denna anbudsinfordran kräver Europaparlamentet specifikt att anbudsgivare har följande tekniska och yrkesmässiga kapacitet:
* För samtliga delar:
— Minst 5 års erfarenhet inom det verksamhetsområde som omfattas av den del som företaget lämnar anbud för.
— Intyg på företagets yrkeskvalifikation eller annat bevis på kvalifikation med anknytning till föremålet för arbetena inom ramen för den berörda kontraktsdelen (Qualibat etc.).
* För delarna 2, 3 och 6:
— Personalresurser och materiella resurser som gör det möjligt att genomföra detaljerad planering samt de arbeten som omfattas av den berörda kontraktsdelen. Detta kriterium omfattar en arbetsgrupp på minst 6 personer som är specialiserade inom det berörda området, inklusive följande:
— Minst 1 ingenjör med mer än 5 års erfarenhet med anknytning till den verksamhet som kontraktsdelen omfattar.
— Minst 2 platsövervakare med mer än 5 års erfarenhet med anknytning till det verksamhetsområde som kontraktsdelen omfattar.
— Minst 3 tekniker eller kvalificerade arbetare med mer än 5 års erfarenhet med anknytning till det verksamhetsområde som kontraktsdelen omfattar.
— 3 referenser för liknande arbeten som utförts under de 3 år som föregår publiceringen av detta meddelande om upphandling ska lämnas, styrkta av en kort presentation och ett intyg på tillfredsställande slutförande som utfärdats av kunden.
* För delarna 1, 4, 5 och 7:
— Bevis på förmågan att tillhandahålla en arbetsgrupp bestående av minst 6 personer med minst 3 års erfarenhet vars yrkeskvalifikationer är relaterade till det område som kontraktsdelen i fråga omfattar.
— 3 referenser för liknande arbeten som utförts under de 3 år som föregår publiceringen av detta meddelande om upphandling ska lämnas, styrkta av en kort presentation och ett intyg på tillfredsställande slutförande som utfärdats av kunden.
Oaktat de kriterier som förtecknas ovan förbehåller Europaparlamentet sig rätten att bedöma anbudsgivares effektiva kapacitet att hantera genomförandet av kontraktet, med beaktande av dess natur, omfattning och relaterade risker, och att för detta ändamål begära sådana bevis som Europaparlamentet finner nödvändiga för utvärderingen av denna effektiva kapacitet samt, i tillämpliga fall, att på grundval av ett motiverat beslut inte välja ut en anbudsgivare, utan att anbudsgivaren i fråga kan göra anspråk på någon ekonomisk ersättning.
Eventuella minimistandardnivåer:
Den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten kommer att bedömas på grundval av informationen i följande handlingar:
— Uppgifter om akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer för var och en av de 6 personer som ingår i de ovannämnda arbetsgrupperna.
— En inlämnad förteckning över 3 referenser för arbeten som utförts under de 3 år som föregår publiceringen av detta meddelande om upphandling, med uppgifter om deras värden, datum och var de utfördes. Denna förteckning över arbeten ska ha anknytning till den kontraktsdel som anbud lämnas för och ska stödjas genom intyg på tillfredsställande utförande i vilka det anges huruvida arbetena vederbörligen slutförts i enlighet med god yrkesstandard.
— Intyg på yrkesmässiga kvalifikationer eller likvärdigt som motsvarar den kontraktsdel som anbudet gäller.
I synnerhet ska företag tillhandahålla följande intyg:
— Del 1: Qualibat eller motsvarande (1341), eller motsvarande intyg från anbudsgivarens ursprungsland.
— Del 2: Qualibat eller motsvarande (2282), eller motsvarande intyg från anbudsgivarens ursprungsland. Kvalifikation av typ 2112 eller motsvarande intyg från anbudsgivarens ursprungsland kommer också att behöva uppvisas antingen av företaget självt eller av en sammanslutning av yrkesutövare (underleverantörer eller grupp).
— Del 3: Qualibat eller motsvarande (2342), eller motsvarande intyg från anbudsgivarens ursprungsland. Kvalifikation av typ 3212 eller motsvarande intyg från anbudsgivarens ursprungsland kommer också att behöva uppvisas antingen av företaget självt eller av en sammanslutning av yrkesutövare (underleverantörer eller grupp).
— Del 4: Qualibat eller motsvarande (3521), eller motsvarande intyg från anbudsgivarens ursprungsland.
— Del 5: Qualibat eller motsvarande (6422), eller motsvarande intyg från anbudsgivarens ursprungsland.
— Del 6: Qualibat eller motsvarande (6112), eller motsvarande intyg från anbudsgivarens ursprungsland.
— Del 7: Qualifelec eller motsvarande (E2), eller motsvarande intyg från anbudsgivarens ursprungsland.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
06A70/2015/M025.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
25.9.2015
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
dagar: 180 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 1.10.2015
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Anbudsgivare får begära en kopia av protokollet från anbudsöppningen.
De får närvara vid öppnandet. Högst 1 företrädare per anbudsgivare får närvara. För att ett passerkort ska kunna förberedas, vänligen skicka företagets namn och uppgifter om företrädarens namn, befattning, ID-kortnummer och födelsedatum via e-post till den adress som anges i anbudsinfordran (2 arbetsdagar före öppnandet). Företrädarna ska ha med sig en giltig identitetshandling.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Europaparlamentet kommer att anordna ett platsbesök vid dess lokaler i Strasbourg mellan den 27.7.2015 och den 30.7.2015. Under denna period kommer ett besök per kontraktsdel att anordnas. Högst 2 företrädare per företag får närvara.

För att ett passerkort ska kunna förberedas, ska ekonomiska aktörer via e-post till inlo.ao-str@europarl.europa.eu senast den 23.7.2015 meddela företagets namn och uppgifter om deltagarnas namn, befattningar, ID-kortsnummer och födelsedatum. Företrädarna ska ha med sig en giltig identitetshandling.

Efter att var och en av företrädarna ackrediterats kommer Europaparlamentet att tillhandahålla varje ekonomisk aktör med åtkomstförfarandena och tid och plats för mötet. Detta möte är av största vikt. Ingen ändring av det datum och den tid som meddelas av Europaparlamentet är möjlig.
Europaparlamentet kommer att sammanställa en rapport vid slutet av platsbesöket som kommer att bifogas det nedan nämnda dokumentet med kompletterande information. Resekostnader i samband med platsbesöket står de ekonomiska aktörerna själva för och kommer inte att ersättas av Europaparlamentet.
Deltagande i platsbesöket är obligatoriskt: Endast de ekonomiska aktörer som närvarar får lämna anbud. Deltagande i platsbesöket kommer att styrkas av företrädaren/företrädarna genom undertecknande av närvarolistan.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Ort: Luxemburg
Land: Luxemburg

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
3.7.2015