Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Услуги - 246827-2016

Компактен изглед

19/07/2016    S137

Холандия-Хага: Покана за изразяване на интерес за изготвяне на списък на предварително избрани кандидати за предоставянето на решения и бази данни с отворен код

2016/S 137-246827

Покана за изразяване на интерес


Раздел I: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и адрес(и) за контакти:

Европол, на вниманието на: G3 Procurement, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, НИДЕРЛАНДИЯ. Тел. +31 70 302 5000. Факс +31 70 345 5896. Електронна поща: procurement@europol.europa.eu

Интернет адрес/и:

Общ адрес на възлагащия орган: https://www.europol.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Допълнителна информация може да бъде получена на:

гореспоменатият/те адрес/и за контакти.

Спецификации и допълнителна документация могат да бъдат получени на:

гореспоменатият/те адрес/и за контакти.

Заявленията трябва да се изпращат на:

гореспоменатият/те адрес/и за контакти.

I.2)Вид на възлагащия орган:
Европейска институция/агенция или международна организация.
I.3)Основна дейност:
Обществен ред и сигурност.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи:
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не.


Раздел II: Предмет на поканата за изразяване на интерес

II.1)Заглавие на поканата за изразяване на интерес:
Покана за изразяване на интерес за изготвяне на списък на предварително избрани кандидати за предоставянето на решения и бази данни с отворен код.
II.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението:
Услуги.
Категория на услугата №: 7 Компютърни и сродни услуги.
Основен обект или местоположение на строителството, място на доставка или изпълнение: Хага, Нидерландия.
Код NUTS: NL332.
II.3)Описание на областта или областите, обхванати от поканата за изразяване на интерес:
Подсписък 1 (D/G15/1603/1) – информация за дружествата с глобален обхват.
Европол ще поиска услуги, свързани с базите данни с информация за дружествата по този подсписък, с цел търсене в пълните фирмени записи, като напр.: наименования на юридическите лица, адреси, пощенски кутии, телефонни номера, физически лица и фирмени структури.
Подсписък 2 (D/G15/1603/2) – решение на медиен мониторинг в реално време с глобален обхват.
Европол ще поиска услуги по този подсписък, свързани с медийния мониторинг в реално време и докладването на електронните медии (телевизия и/или радио) на всички официални езици на ЕС и от съседните държави на ЕС, както и платформи на социални медии. Европол ще поиска също и услуги по този подсписък, свързани с информационни бюлетини с различни функционалности, като напр. ежедневни новинарски емисии.
Подсписък 3 (D/G15/1603/3) – база данни и архив на новинарски медии с глобален обхват.
Европол ще поиска услуги по този подсписък, свързани с новинарските медии, включително актуалния глобален обхват на медийните продукти, включително лицензирано съдържание, което не е достъпно безплатно онлайн.
Подсписък 4 (D/G15/1603/4) – база данни на рисковете за държавите и сигурността с глобален обхват.
Европол ще поиска услуги по този подсписък, свързани с рисковете за държавите и сигурността, като напр.: цялостна, глобална, актуална и организирана информация относно рисковете за сигурността на държавно и регионално ниво, включително тероризъм и ХБРЯ (химични, биологични, радиологични, ядрени) заплахи (възможно е да са записани като допълнителни услуги); анализ на информацията, свързана с правителството, политиката, средата на сигурност, правоприлагането и отбраната.
Подсписък 5 (D/G15/1603/5) – глобална база данни на плавателните съдове с функция за проследяване на живо.
Европол ще поиска услуги по този подсписък, свързани с решение за морско разузнаване с, например, възможността за достъп до глобална база данни на плавателните съдове и тяхната история на собственост и проследяването на съдовете на живо.
Подсписък 6 (D/G15/1603/6) – онлайн информация относно службите за пропаганда за терористи и екстремисти.
Европол ще поиска решение по този подсписък, предоставящо ежедневни актуализации на съдържанието относно пропагандата за терористи и екстремисти, разпространявано по интернет и други мрежи за комуникация.
Подсписък 7 (D/G15/1603/7) – платформа със ресурси за съдебни практики и академични издания.
Европол ще поиска по този подсписък платформа, даваща достъп до: съдебни практики и правни становища, които обхващат правото на Европейския съюз, законодателството в областта на обществените поръчки, международното право, както и други основни юрисдикции и правни теми; ресурси на академични издания относно социални науки, криминология, право, технологии и свързани теми, както и възможността за закупуване на достъп до допълнително сходно съдържание, което ще се предоставя чрез платформата.
Обръща се внимание на факта, че списъците, произлизащи от настоящото обявление, ще се използват изключително за договори за обществени поръчки за услуги под 135 000 EUR годишно и за подсписък. Индикативна сума, базирана на прогнозните нужни на Европол, е предоставена в документите на обществената поръчка.
II.4)Информация за партидите:
Тази покана за изразяване на интерес е разделена на партиди: да.
Заявления могат да се подават за: 1 или повече партиди.
II.5)Информация относно възлагане на подизпълнители:
Прието е подизпълнение: да.
Условия за възлагане на подизпълнители: моля, вижте документите на обществената поръчка.
II.6)Общ речник на възлагането (CPV):
72320000, 48600000.


Информация за партидите

Партида №: 1.

Заглавие на партида: подсписък 1 (D/G15/1603/1) – информация за дружествата

1)Кратко описание:
Европол ще поиска услуги, свързани с базите данни с информация за дружествата по този подсписък, с цел търсене в пълните фирмени записи: имена на юридически лица, адреси, пощенски кутии, телефонни номера, физически лица и фирмени структури.
2)Общ речник на възлагането (CPV):
72320000, 48600000.
3)Информация относно възлагане на подизпълнители:
Прието е подизпълнение: да.
Условия за възлагане на подизпълнители: както е описано в документите на обществената поръчка.
4)Допълнителна информация за партидите:
Както е описано в документите на обществената поръчка.

Партида №: 2.

Заглавие на партида: подсписък 2 (D/G15/1603/2) – медиен мониторинг и докладване в реално време

1)Кратко описание:
Европол ще поиска услуги по този подсписък, свързани с медийния мониторинг в реално време и докладването на електронните медии (телевизия и/или радио) на всички официални езици на ЕС и от съседните държави на ЕС, както и платформи на социални медии.
Европол ще поиска също и услуги по този подсписък, свързани с информационни бюлетини с различни функционалности, като напр. ежедневни новинарски емисии.
2)Общ речник на възлагането (CPV):
72320000, 48600000.
3)Информация относно възлагане на подизпълнители:
Прието е подизпълнение: да.
Условия за възлагане на подизпълнители: както е описано в документите на обществената поръчка.
4)Допълнителна информация за партидите:
Както е описано в документите на обществената поръчка.

Партида №: 3.

Заглавие на партида: подсписък 3 (D/G15/1603/3) – база данни на новинарските медии

1)Кратко описание:
Европол ще поиска услуги по този подсписък, свързани с новинарските медии, включително актуалния глобален обхват на медийните продукти, включително лицензирано съдържание, което не е достъпно безплатно онлайн.
Последните медийни публикации трябва да бъдат достъпни веднага след излизането им. В допълнение към установените новинарски медии, заявената база данни може да включва функции, като напр. търсене и извличане на електронни медии (телевизия и радио) и мултимедийно съдържание (снимки, видео клипове, блогове).
2)Общ речник на възлагането (CPV):
72320000, 48600000.
3)Информация относно възлагане на подизпълнители:
Прието е подизпълнение: да.
Условия за възлагане на подизпълнители: както е описано в документите на обществената поръчка.
4)Допълнителна информация за партидите:
Както е описано в документите на обществената поръчка.

Партида №: 4.

Заглавие на партида: подсписък 4 (D/G15/1603/4) – база данни на рисковете за сигурността/държавите

1)Кратко описание:
Европол ще поиска услуги по този подсписък, свързани с рисковете за държавите и сигурността, като напр.:
— цялостна, глобална, актуална и организирана информация относно рисковете за сигурността на държавно и регионално ниво, включително тероризъм и ХБРЯ (химични, биологични, радиологични, ядрени) заплахи (възможно е да са записани като допълнителни услуги),
— анализ на информацията, свързана с правителството, политиката, средата на сигурност, правоприлагането и отбраната.
2)Общ речник на възлагането (CPV):
72320000, 48600000.
3)Информация относно възлагане на подизпълнители:
Прието е подизпълнение: да.
Условия за възлагане на подизпълнители: както е описано в документите на обществената поръчка.
4)Допълнителна информация за партидите:
Както е описано в документите на обществената поръчка.

Партида №: 5.

Заглавие на партида: подсписък 5 (D/G15/1603/5) – глобална база данни на плавателните съдове с функция за проследяване на живо

1)Кратко описание:
Европол ще поиска услуги по този подсписък, свързани с решение за морско разузнаване с, например, възможността за достъп до глобална база данни на плавателните съдове и тяхната история на собственост и проследяването на съдовете на живо.
2)Общ речник на възлагането (CPV):
72320000, 48600000.
3)Информация относно възлагане на подизпълнители:
Прието е подизпълнение: да.
Условия за възлагане на подизпълнители: както е описано в документите на обществената поръчка.
4)Допълнителна информация за партидите:
Както е описано в документите на обществената поръчка.

Партида №: 6.

Заглавие на партида: подсписък 6 (D/G15/1603/6) – онлайн информация относно терористични субекти и пропаганда за терористи/екстремисти

1)Кратко описание:
Европол ще поиска решение по този подсписък, предоставящо ежедневни актуализации на съдържанието относно пропагандата за терористи и екстремисти, разпространявано по интернет и други мрежи за комуникация.
2)Общ речник на възлагането (CPV):
72320000, 48600000.
3)Информация относно възлагане на подизпълнители:
Прието е подизпълнение: да.
Условия за възлагане на подизпълнители: както е описано в документите на обществената поръчка.
4)Допълнителна информация за партидите:
Както е описано в документите на обществената поръчка.

Партида №: 7.

Заглавие на партида: подсписък 7 (D/G15/1603/7) – достъп до съдебни практики и академични издания

1)Кратко описание:
Европол ще поиска по този подсписък платформа, даваща достъп до:
— съдебни практики и правни становища, които обхващат правото на Европейския съюз, законодателството в областта на обществените поръчки, международното право, както и други основни юрисдикции и правни теми,
— научни информационни ресурси относно социални науки, криминология, право, технологии и свързани теми, както и възможността за закупуване на достъп до допълнително сходно съдържание, което ще се предоставя чрез платформата.
2)Общ речник на възлагането (CPV):
72320000, 48600000.
3)Информация относно възлагане на подизпълнители:
Прието е подизпълнение: да.
Условия за възлагане на подизпълнители: както е описано в документите на обществената поръчка.
4)Допълнителна информация за партидите:
Както е описано в документите на обществената поръчка.


Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Правна форма, която трябва да приемат обединенията от доставчици, изпълнителите или доставчиците на услуги, на които може да бъде възложена поръчка:
Разрешено е участието на обединения. Всички членове на обединението обаче трябва да са поотделно и солидарно отговорни и това трябва да се докаже с документ. Обединението трябва да се представлява от дружество-водач.
III.2)Икономическо и финансово положение:
Кандидатите трябва да представят доказателства за своите икономически и финансови възможности, както е описано в документите на обществената поръчка.
III.3)Техническа вещина:
Кандидатите трябва да представят доказателства за своите технически възможности, както е описано в документите на обществената поръчка.
III.4)Професионална вещина:
Кандидатите трябва да представят доказателства за своите професионални възможности, както е описано в документите на обществената поръчка.


Раздел IV: Процедура

IV.1)Вид процедура:
Ограничена.
IV.2)Основания за изключване:
Кандидатите ще бъдат изключени от участие в поръчката, ако:
а) те са обявени в несъстоятелност, в ликвидация са или са преустановили дейността си, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори или подобни мерки или са обект на процедури от подобно естество или се намират в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури съгласно националните законови или подзаконови актове;
б) те са осъдени за правонарушение, касаещо тяхното професионално поведение със съдебно решение, което не подлежи на обжалване;
в) те са били обявени за виновни за тежко професионално нарушение;
г) те не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или данъци;
д) имат вина за сериозно изопачаване при предоставяне на информация, изискана от възлагащия отдел.
IV.3)Критерии за подбор:
Както е описано в документите на обществената поръчка.
IV.4)Административна информация
IV.4.1)Референтен номер на досието:
D/G15/1603.
IV.4.2)Срок на валидност на списъка, съставен в резултат от тази покана за изразяване на интерес:
Дата на изтичане на срока на валидност на списъка, резултат от поканата за изразяване на интерес: 1.5.2020.
IV.4.3)Срок за подаване на заявления:
31.1.2020.
IV.4.4)Език/езици, на който/които може да бъдат подадени заявленията:
Всеки официален език в ЕС.


Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1)Представяне и подаване на заявления за участие:
Всички заявления трябва да бъдат подадени според инструкциите в документите на обществената поръчка.
VI.2)Допълнителна информация:

Отговорите на въпросите и всички изменения по тази покана за изразяване на интерес ще бъдат направени достъпни по електронен път на TED e-Tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

На потенциалните кандидатстващи лица се препоръчва да изпратят своето заявление възможно най-скоро след публикуването на тази покана за изразяване на интерес.
Подробности относно изпълнителите, които са сключили договор за повече от 15 000 EUR, възложени след процедурата, изложена в точка 4, ще да бъдат публикувани на интернет страницата на възлагащия орган не по-късно от 30 юни на година след възлагането на поръчката.

Ако обработката на Вашето заявление включва записването и обработването на лични данни (като например Вашето име, адрес и автобиография), тези данни ще бъдат обработени съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Освен ако е указано друго, Вашият отговор на настоящото обявление и всички заявени лични данни се изискват за целите, посочени по-горе в точка 2 и ще бъдат обработвани единствено за тези цели от Европол, която също действа и като контрольор във връзка с данните. Подробности, свързани с обработката на Вашите лични данни, са достъпни в декларацията за поверителност на: https://www.europol.europa.eu/content/procurement

Моля, обърнете внимание, че е отговорност на предварително израните кандидати да информират Европол незабавно относно всички промени в техните административни, технически или финансови данни, които биха довели до промяна на тяхното оригинално заявление за участие.
VI.3)Дата на изпращане на настоящото обявление:
7.7.2016.