Услуги - 246847-2016

19/07/2016    S137    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Услуга за предупреждение при извънредни ситуации, базирана на Галилео

2016/S 137-246847

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Пощенски адрес: avenue d'Auderghem 45
Град: Brussels
код NUTS: BE10
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуга за предупреждение при извънредни ситуации, базирана на Галилео.

Референтен номер: 536/PP/GRO/RCH/16/9261.
II.1.2)Основен CPV код
73100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази покана за участие в търг е да се възложи поръчка за оценка на евентуалното разгръщане на нова, глобална, надеждна и ефективна услуга за предупреждение при извънредни ситуации (EWS), базирана на инфраструктурата на Галилео.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38112100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Общите цели на тази дейност включват:

i. идентифициране по целия свят на институционални действащи лица на EWS и събиране на техните потребителски нужди от EWS;

ii. дефиниране на потенциалната глобална EWS, базирана на инфраструктурата на Галилео, включително центъра за услуги на ГНСС и определяне на изискванията на услугата и на мисията;

iii. определяне на отговорностите, свързани с базираната на Галилео EWS;

iv. извършване на предварителен анализ на въздействието на разгръщането на EWS върху наличната инфраструктура на Галилео, включително центъра за услуги на ГНСС и свързаните операции;

v. определяне на разходите на EWS от гледна точка на инфраструктура и операции;

vi. извършване на съгласуване между базираната на Галилео EWS и съществуващите системи по целия свят и анализиране на нейните ползи;

vii. демонстриране на EWS с отдалечен потребител на EWS.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 22
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Европейски глобални навигационни спътникови системи.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/09/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/09/2016
Местно време: 14:30
Място:

Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU Satellite Navigation Programmes, Legal, Financial and Institutional Aspects (J2).

Адрес на офиса: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства при отварянето на офертите. Дружествата, желаещи да присъстват, трябва да уведомят за своето намерение, като изпратят електронно писмо на GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu поне 48 часа предварително.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Условия за участие:

В съответствие с член 18 от Регламента за ГНСС (Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета), се счита за необходимо, с оглед защита на основните интереси на сигурността на Европейския съюз и/или неговите държави-членки (MS), да се ограничи участието в тази процедура по възлагане на поръчка за оференти, които са юридически лица, установени в участваща държава в Европейската програма за ГНСС (държавите-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария) или физически лица, които са поданици на държава-членка на ЕС, Норвегия и Швейцария. Едно юридическо лице може да бъде разглеждано като установено в една от държавите-членки, когато са спазени следните условия:

— юридическото лице е регистрирано в една от държавите-членки, Норвегия или Швейцария, и

— контролиращият/контролиращите акционер/и, включително крайният контролиращ акционер, са физически лица с националност от EС-28, норвежка и швейцарска националност или са регистрирани в една от държавите-членки, Норвегия или Швейцария.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/06/2016