Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Varor - 246852-2016

19/07/2016    S137    Europaparlamentet - Varor - Meddelande om upphandling - Selektivt förfarande 

Belgien-Bryssel: Ramavtal för leasing av tjänstefordon till förmån för Europaparlamentet

2016/S 137-246852

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE100
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: unité des contrats et marchés publics
E-post: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://europarl.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1738
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för leasing av tjänstefordon till förmån för Europaparlamentet

Referensnummer: 06B10/2016/M002.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna upphandling är att ingå ett multipelt ramavtal för leasing av fordon (en fordonspark bestående av 130 fordon och minibussar) under 4 år som längst.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europaparlamentet söker finansieringspartners (leasingföretag – alla märken) till stöd för genomförandet av en ny strategi avseende fordonsparken. Detta inbegriper stöd för fordonsleasing och förvaltning av fordonsparken genom tillhandahållande av lämpliga verktyg.

Syftet med upphandlingen är att ingå ett multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran mellan 3 uppdragstagare för som högst 4 år. Den kommer att omfatta en fordonspark bestående av 130 fordon och minibussar, som ska införskaffas gradvis.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: stöd till Europaparlamentet för förvaltning av fordonsparken / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: underlättande avseende underhåll och reparationer av fordonsparken / Viktning: 10
Pris - Viktning: 80
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 3
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Alla sökande som uppfyller urvalskriterierna kommer att uppmanas att lämna anbud.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Den sökande ska vara inskriven i handelsregistret, med motsvarande verksamhetssyfte (leasing), och inneha alla tillstånd och licenser (utfärdade av ett finansieringsorgan eller av en filial till ett finansieringsorgan i Belgien) när så krävs.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Den sökande ska ha

— positiv vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation – EBITDA) för de 2 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut har upprättats, samt

— positiv balans av egna medel i slutet av de 2 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut har upprättats.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Den sökande ska

— ha erfarenhet av den belgiska marknaden eller ha avtalsmässiga förbindelser med partners i Belgien och därmed ha möjlighet att säkerställa att kontraktet utförs på ett tillfredsställande sätt genom att tillhandahålla kundens val av EU-godkända fordon för uthyrning, oavsett märke (leasingföretag – alla märken),

— för närvarande ha en fordonspark som består av minst 1 000 fordon som finns tillgängliga för uthyrning (runtom i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och som omfattar minst 2 leasingkontrakt som gäller minst 100 bilar,

— tillhandahålla stöd dygnet runt, antingen personligen eller genom en stödpartner, och

— förse kunder med ett datorverktyg för förvaltning, övervakning och rapportering av fordonsparken.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

För information om specifika villkor hänvisas till upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Brådskan har uppstått till följd av ett nyligen fattat beslut av Europaparlamentets organ med anknytning till åtgärder för att höja säkerheten, som gör att tillämpningen av de standarder för sista datum för inlämning av anbud inte står i överensstämmelse med tidsramarna för leveransen av fordonsparken.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/07/2016
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 02/08/2016
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Våren 2020 (kan komma att ändras).

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Observera att de frivilliga informationsmötena kommer att hållas för utvalda sökanden kort efter att anbudsinfordran har skickats.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Land: Frankrike

Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Kansliet vid Europeiska unionens tribunal
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/07/2016