Доставки - 247765-2020

28/05/2020    S103

България-София: Леки автомобили

2020/S 103-247765

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Телефон: +359 28036033
Факс: +359 29633373
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.prb.bg
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-115
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-115
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор.
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Телефон: +359 28036033
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.prb.bg
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-115
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на автомобили по 3 (три) обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили тип „седан“ (4х4)“; обособена позиция № 2 „Доставка на леки автомобили с повишена проходимост“

Референтен номер: ОПИ-401/26.05.2020 г.
II.1.2)Основен CPV код
34110000 Леки автомобили
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има за цел да осигури доставка на 8 (осем) броя нови леки автомобили, тип „седан“ (4х4), 2 (два) броя леки автомобили с повишена проходимост и 1 (един) брой нов пътнически микробус, с повишена проходимост, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили през гаранционния срок.

Под гаранционно (сервизно) обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобилите (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на изпълнителя по време на гаранционния срок) — смяна на масла, филтри и др., която да се извършва от изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на леки автомобили тип „седан“ (4х4)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34111000 Автомобили тип „комби“ и с каросерия тип „седан“ с 4 врати
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, склад на Изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По обособена позиция № 1, поръчката има за цел да осигури доставка на 8 (осем) броя нови леки автомобили, тип „седан“ (4х4), за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили през гаранционния срок.

Под гаранционно (сервизно) обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобилите (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла, филтри и др., която да се извършва от Изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Q2 — „Обем на двигателя, в кубически сантиметри“, с тежест 20 % / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Q3 — „Максимална мощност на двигателя, в кВт“, с тежест 20 % / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 562 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на леки автомобили с повишена проходимост

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34113100 Джипове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, склад на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По обособена позиция № 2, поръчката има за цел да осигури доставка 2 (два) броя леки автомобили с повишена проходимост, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили през гаранционния срок.

Под гаранционно (сервизно) обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобилите (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла, филтри и др., която да се извършва от Изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Q2 — „Обем на двигателя, в кубически сантиметри“ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Q3 — „Максимална мощност на двигателя, в кВт“ / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пътнически микробус с повишена проходимост

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34114400 Микробуси
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, склад на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По обособена позиция № 3, поръчката има за цел да осигури доставка на 1 (един) брой нов пътнически микробус, с повишена проходимост, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили през гаранционния срок.

Под гаранционно (сервизно) обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобилите (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла, филтри и др., която да се извършва от Изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Q2 — „Обем на двигателя, в кубически сантиметри“ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Q3 — „Максимална мощност на двигателя, в кВт“ / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 87 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с този на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Валидно за всички обособени позиции. Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по съответната обособена позиция, за която участникът участва, с посочване на описание на доставките, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ — „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП). Валидно за всички обособени позиции.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: при подаване на оферта участникът декларира съответствието с минималното изискване, чрез посочване на сервизите, с които ще разполага при изпълнението на договора, на територията на територията на Република БЪЛГАРИЯ (с посочване на точният им адрес, телефон и лице за контакт), данните се представят чрез попълване на информацията в част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ — „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

3. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП) валидно за всички обособени позиции. Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: при подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на сертификатите за въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Г“ — „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За ОП № 1: уч-ът да е изпълнил мин. една дейност през последните 3 години чийто предмет и обем е идентичен или сходен с този на поръчката по ОП № 1, считано от датата на подаване на офертата по ОП № 1.* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им, доставката е приключила в посочения по-горе период.* Под дейности с идентичен или сходен предмет и обем да се разбира доставка на минимум 4 броя нови леки автомобила и осигуряване на гаранционното им обслужване. Изпълнените доставки могат да бъдат извършени в изпълнение на една или повече дейности. За ОП № 2: уч-ът да е изпълнил мин. една дейност през последните 3 години чийто предмет и обем е идентичен или сходен с този на поръчката по ОП № 2, считано от датата на подаване на офертата по ОП № 2. * Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им, доставката е приключила в посочения по-горе период.* Под дейности с идентичен или сходен предмет и обем да се разбира доставка на минимум 1 брой нов автомобил с повишена проходимост (с мин. 190 мм пътен просвет) и осигуряване на гаранционното му обслужване. За ОП № 3: уч-ът да е изпълнил минимум една дейност през последните 3 години, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с този на поръчката по ОП № 3, считано от датата на подаване на офертата по ОП № 3.* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им, доставката е приключила в посочения по-горе период.* Под дейности с идентичен или сходен предмет и обем да се разбира доставка на минимум 1 брой пътнически микробус и осигуряване на гаранционното му обслужване. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. За всички ОП: при изпълнение на договора, уч-ът следва да разполага с мин. по един сервиз, най-малко в следните области: София, Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново, снабдени с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на гаранционното (сервизното) обслужване, както и обслужването в случай на рекламации, по съответната ОП, за която уч-ът участва. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т уча-ка за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за сервизната дейност по изпълнение на поръчката, по съответната ОП, намиращи се в сервизите, с които ще разполага при изпълнението на договора, на територията на Р. БЪЛГАРИЯ (с посочване на точния им адрес, телефон и лице за контакт).

3. Уч-ът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната ОП, за която уч-ът участва. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на уч-ка със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности по съответната ОП, за която участникът участва.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят (в-ят),отстранява от участие(у-е)участник (у-к): За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП; за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; за който е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП; за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;Който представи оферта с по-кратък срок на валидност; продължава в раздел VI.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/12/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/07/2020
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.2.2) Който при поискване от страна на В-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП; който е представил оферта, в която предложението за срока на изпълнение е по дълъг от определения от възложителя; който не представи техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката; който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката.

У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП, в-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата в която е установен. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

1. Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 5 % (пет процента) от цената за изпълнение на договора без ДДС по съответната обособена позиция, от които 4 % за доставката на автомобилите и 1 % за гаранционното (сервизно) обслужване на автомобилите. За гарантиране на сумата, която ще бъде изплатена авансово по договора, участникът избран за изпълнител по обособена позиция № 1, № 2 и № 3, следва да представи на възложителя гаранция за авансово плащане, при сключването на договора. Гаранция за авансово плащане е в размер на 100 % (сто процента) от цената на договора с ДДС.

2. Източник на финансиране. Настоящата ОП се финансира със средства от бюджета на ПРБ.

3. Възложителят заплаща авансово цялата стойност по договора за обществена поръчка, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на сключване на договора и след представяне от страна на изпълнителя на фактура.

За гарантиране на авансово изплатената сума по договора, участникът избран за изпълнител, представя на възложителя гаранция за авансово плащане при сключването на договора.

Валидно за обособена позиция № 1, № 2 и № 3:

Оценка по показател „Обща цена на предложените автомобили“ — Q1: максимален брой точки 60 получава офертата с предложена най-ниска обща цена на предложените автомобили. Оценката на останалите оферти се определя, като отношение спрямо най-ниската обща цена на предложените автомобили по следната формула: Ц= (Ц мин. / Ц предл.) х 60. Общата цена на предложените автомобили е сбор от общата предлагана цена за доставка на автомобилите и общата предлагана цена за гаранционно (сервизно) обслужване за целия гаранционен срок на доставените автомобили.

Оценката по показател „Обем на двигателя в кубически сантиметри“ — Q2:

Максимален брой точки 20 получава офертата с най-голям обем на двигателя, в кубически сантиметри, за предложените автомобили. Оценката на останалите оферти се определя, като отношение спрямо най-големия обем на двигателя, в кубически сантиметри, за предложените автомобили, по посочената по-долу формула:О = (О предл. / О макс.) х 20.

Оценка по показател „Максимална мощност на двигателя, в kW“ — Q3:

Максимален брой точки 20 получава офертата с най-голяма максимална мощност на двигателя за предложените автомобили. Оценката на останалите оферти в процедурата се определя, като отношение спрямо най-голяма максимална мощност на двигателя за предложените автомобили, по посочената по-долу формула: М = (М предл./ М макс.) х 20.

Комплексната оценка Qк се получава като сума от получените оценки по показатели Q1, Q2 и Q3 по посочената по-долу формула: Qк = Ц + О + М.

Максималният брой точки за комплексната оценка Qк е 100 (сто).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/05/2020