Byggentreprenader - 248345-2021

Submission deadline has been amended by:  297997-2021
17/05/2021    S94

Danmark-Grevinge: Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar

2021/S 094-248345

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Odsherred Varme A/S
Nationellt registreringsnummer: 34203563
Postadress: Hovedgaden 39
Ort: Grevinge
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4571
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam
E-post: cgh@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadress(er):
Allmän adress: www.comdia.com/kcs
Upphandlarprofil: www.odsherredforsyning.dk
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=79443
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Totalentreprise på projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af anlægsarbejde og ledningsføring samt forbrugerinstallationer inkl. projekt: "Fjernvarme Rørvig og Fårevejle” til Odsherred Forsyning

Referensnummer: Totalentreprise på Projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af Anlægsarbejde og Ledningsføring
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45232140 Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Udbuddet vedrører totalentreprise for indkøb og levering af anlægsarbejde og ledningsføring (entreprenørarbejde, rør, svejsning) samt forbrugerinstallationer (Units) til Odsherred Forsyning. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv 2014/25/EU, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Odsherred Forsyning står overfor flere nye anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet i Odsherred Kommune. Denne rammeaftale vil dermed indenfor de næste 4 år + option på 4 x 12 måneder, omfatte flere større og mindre fjernvarmeprojekter til nye fjernvarmeområder samt reparationer og udvidelse af eksisterende ledningsnet fra 1. januar 2023. Udover de beskrevet fjernvarmeprojekter Rørvig og Fårevejle vil der i aftale perioden komme flere projekter af nyetablering samt udvidelse af nuværende fjernvarmenet og større reparationsprojekter. Disse tildelinger på rammeaftalen vil blive udført i miniudbud, hvis disse har en økonomisk ramme på mere end 3 mio. DKK. Miniudbud vil blive udbudt ud fra et projektforslag efter de er godkendt af Odsherred Kommune. Dette udbud vil danne grundlag for de 2 første projekter, idet tilbudsgivere foruden tilbud på rammeaftalens enhedspriser og kvalitetssikring, også skal give tilbud på projektforslag af etablering af fjernvarme til henholdsvis Rørvig og Fårevejle jf. bilag 2.1 projektforslag Rørvig og 2.2 projektforslag Fårevejle. Disse projekttilbud vil sammen med tilbud på rammeaftalen danne baggrund for den samlede evaluering for rammeaftalens indgåelse. Hovedtidspunkt for igangsættelse af projektet for Rørvig skal ske så fjernvarme kan ibrugtages hos tilsluttede borgere senest 1. september 2022. Tildeling af Rørvig projektet forudsætter at bygherre får kommunal godkendelse til projektet. En forsinkelse af større varighed kan medføre forlængelse af hovedtidspunktet for ibrugtagning. Tilbudsgiver skal dermed være samarbejdsvillig med bygherre og tredjepart (entreprenør af teknisk anlæg og installationer) for at tidsplanen overholdes. Kundeinstallationer er omfattet af rammeaftalen. En separat arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse for kundeinstallationer, vil modtages løbende i kontraktperioden, når forsyningen modtager bestilling fra husstande om etablering af fjernvarme. Undtaget fra udbuddet er:

- entreprenørarbejde i forbindelse med varmecentraler

- løbende renovering og nyanlæg af eksisterende fjernvarmeledninger år 2021 og 2022

- ovennævnte undtagelser kan og er omfattet af andre aftaler.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09323000 Fjärrvärme
09324000 Fjärrvärme på längre avstånd
44163120 Fjärrvärmeledningar
71311000 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Odsherred Forsyning

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af anlægsarbejde og ledningsføring (entreprenørarbejde, rør, svejsning) samt forbrugerinstallationer (Units) til Odsherred Forsyning. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv 2014/25/EU, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Odsherred Forsyning står overfor flere nye anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet i Odsherred Kommune. Denne rammeaftale vil dermed indenfor de næste 4 år + option på 4 x 12 måneder, omfatte flere større og mindre fjernvarmeprojekter til nye fjernvarmeområder samt reparationer og udvidelse af eksisterende ledningsnet fra 1. januar 2023. Udover de beskrevet fjernvarmeprojekter Rørvig og Fårevejle vil der i aftale perioden komme flere projekter af nyetablering samt udvidelse af nuværende fjernvarmenet og større reparationsprojekter. Disse tildelinger på rammeaftalen vil blive udført i miniudbud, hvis disse har en økonomisk ramme på mere end 3 mio. DKK. Miniudbud vil blive udbudt ud fra et projektforslag efter de er godkendt af Odsherred Kommune. Dette udbud vil danne grundlag for de 2 første projekter, idet tilbudsgivere foruden tilbud på rammeaftalens enhedspriser og kvalitetssikring, også skal give tilbud på projektforslag af etablering af fjernvarme til henholdsvis Rørvig og Fårevejle jf. bilag 2.1 projektforslag Rørvig og 2.2 projektforslag Fårevejle. Disse projekttilbud vil sammen med tilbud på rammeaftalen danne baggrund for den samlede evaluering for rammeaftalens indgåelse. Hovedtidspunkt for igangsættelse af projektet for Rørvig skal ske så fjernvarme kan ibrugtages hos tilsluttede borgere senest 1. september 2022. Tildeling af Rørvig projektet forudsætter at bygherre får kommunal godkendelse til projektet. En forsinkelse af større varighed kan medføre forlængelse af hovedtidspunktet for ibrugtagning. Tilbudsgiver skal dermed være samarbejdsvillig med bygherre og tredjepart (entreprenør af teknisk anlæg og installationer) for at tidsplanen overholdes. Kundeinstallationer er omfattet af rammeaftalen. En separat arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse for kundeinstallationer, vil modtages løbende i kontraktperioden, når forsyningen modtager bestilling fra husstande om etablering af fjernvarme. Undtaget fra udbuddet er:

- entreprenørarbejde i forbindelse med varmecentraler

- løbende renovering og nyanlæg af eksisterende fjernvarmeledninger år 2021 og 2022.

Ovennævnte undtagelser kan og er omfattet af andre aftaler.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

48 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Løbende renovering og nyanlæg af eksisterende fjernvarmeledninger 1. januar 2023 – 31. juli 2025. Varekøb af rør og unit kan leveres af bygherre som bygherreleverence og vil dermed kunne udtages af tilbuddet.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Der vil blive afholdt informationsmøde den 31. maj 2021 fra 09.00 - 11.00. Mødet afholdes i Grevinge, Hovedgaden 39 eller via MS Teams. Tilmelding skal ske via udbudssystemet senest den 27. maj 2021 Hvis der efter fristens udløb ikke er modtaget tilmeldinger, aflyses mødet. Referat fra informationsmøde, herunder eventuelle spørgsmål der stilles på mødet, vil blive offentliggjort på samme måde som spørgsmål og svar, jf. pkt. 5.2.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Totalentreprenøren skal kunne vise svejsecertifikat for min. 1 medarbejder I henhold til bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, skal totalentreprenøren have følgende autorisation:

1) Fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL)

2) Fuld autorisation som vvs-installatørvirksomhed (VFUL).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

Eventuella minimistandardnivåer:

- Egenkapital på min. 1 mio. DKK de seneste 3 regnskabsår.

- Soliditetsgrad på større end 31 % de seneste 3 regnskabsår (Egenkapital × 100) ÷ Aktiver.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Referencer for sammenlignelige projekter – entreprenørarbejde, svejsning og rørføring, opsætning af forbrugerunits.

Eventuella minimistandardnivåer:

Referencer for 2 sammenlignelige projekter – entreprenørarbejde, svejsning og rørføring, opsætning af forbrugerunits indenfor de sidste 3 år. Referencerne kan være samlede projekter hvor alle arbejdsopgaver indgik eller enkeltstående entrepriser. Dog skal der fremvises 2 referencer for hver fagentreprise, anlæg, ledningsarbejde, kundeinstallationer. Tilbudsgiver skal have udført mindst 1 opgave indenfor de sidste 3 år, bestående af tilsvarende arbejder med en samlet entreprisesum på minimum 15 mio. DKK. Ved ”tilsvarende arbejder” forstås arbejder, der i samme reference omfatter alle nedenstående elementer:

- Fjernvarmearbejde. Graveentreprise i byer med spuns i tracéer

- Distributionsledninger til fjernvarme med præfabrikerede rør i stål og Aluplex med alarmsystemer samt svejsemuffer •

- Konvertering af kundeinstallationer fra gas- eller oliefyr til fjernvarmeunits

- Håndtering af kontakt med fjernvarmekunderne om aftaler i arbejdet fra start til aflevering.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/07/2021
Lokal tid: 09:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/07/2021
Lokal tid: 09:00
Plats:

Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Jf. bestemmelserne i tilbudslovens § 7, kan de bydende være til stede ved åbningen af tilbuddene den 5. juli kl. 09.00.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Nævnenes Hus
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadress: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/05/2021