Услуги - 248779-2015

16/07/2015    S135    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Ограничена процедура 

Люксембург-Люксембург: Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността

2015/S 135-248779

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“
plateau de Kirchberg
На вниманието на: Alexandra de Maleville
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-4705
Адрес за електронна поща: db-ao-2014-12@curia.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/

Адрес на профила на купувача: http://curia.europa.eu/

Електронен достъп до информация: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11155/#appels_encours

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 23: Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: в и около текущите и бъдещи сгради на Съда на Европейския съюз във Великото херцогство Люксембург.
код NUTS
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността.
Настоящата поръчка обхваща:
партида 1: услуги по оперативно управление за сигурност и безопасност в текущите и бъдещи сгради на Съда на Европейския съюз във Великото херцогство Люксембург; и
партида 2: услуги за оценка на качеството на предоставените услуги от изпълнителя за партида 1, както и консултация по отношение на сигурността и безопасността.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79713000, 79710000, 79417000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
„Invitation to tender CJ 12/2014“.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 221-389906 от 15.11.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Оперативно управление на сигурността и безопасността, управление на контролния център по сигурност и безопасност, свързани услуги (услуги по посрещане и приемане, акредитация, охрана на обекта и т.н.).
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
19.6.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

G4S Security Solutions S.à r.l.
14, rue du Père Raphaël, BP 1513
1015 Люксембург
Люксембург

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 35 000 000 EUR
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: Охранителни и противопожарни услуги за сградите на Съда на Европейския съюз, както и оценка на качеството на въпросните услуги и консултация по отношение на сигурността и безопасността Обособена позиция №: 2 - Заглавие на обособената позиция: Оценка на качеството на охранителните и противопожарните услуги, както и консултация по отношение на сигурността и безопасността
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
19.6.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 2
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Epsilon — Groupe RISK&CO
11 avenue de l'Opéra
75001 Париж
Франция

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 450 000 EUR
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
По отношение на точка IV.2.1, озаглавена „Критерии за възлагане“, поръчките бяха възложени на изпълнители, които са подали, за всяка партида, икономически най-изгодната оферта. Това бе определено в съответствие с техническото качество на офертата (60 точки) и предложената цена (40 точки).
Техническото качество на офертите бе оценено на основата на следните критерии за възлагане (максимален резултат: 60 точки):
* партида 1:
цялостно качество: максимален резултат от 5 точки;
функциониране и методи на работа: максимален резултат от 30 точки;
управление на човешки ресурси: максимален резултат от 20 точки;
оборудване и материални ресурси: максимален резултат от 5 точки;
* партида 2:
цялостно качество: максимален резултат от 10 точки;
функциониране и методи на работа: максимален резултат от 25 точки;
управление на човешки ресурси: максимален резултат от 20 точки;
оборудване и материални ресурси: максимален резултат от 5 точки.
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
6.7.2015