Услуги - 249186-2022

11/05/2022    S91

Бeлгия-Брюксел: Многостранен смесен рамков договор за осъществяване на подкрепа на екологосъобразни консултантски услуги за устойчиви инвестиции (Green Assist)

2022/S 091-249186

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 055-139629)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), CINEA.A.A1 — Programme Support, Coordination and Communication
Пощенски адрес: Chaussée de Wavre 910
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: cinea-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Многостранен смесен рамков договор за осъществяване на подкрепа на екологосъобразни консултантски услуги за устойчиви инвестиции (Green Assist)

Референтен номер: CINEA/2021/OP/0010
II.1.2)Основен CPV код
71356200 Услуги по оказване на техническа помощ
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Green Assist е създаден да помогне за екологизиране на традиционните инвестиции и за развитие на задълбочени зелени инвестиции. Целта е да се повери управлението на екип от експерти и искане за консултантска подкрепа.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/05/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 055-139629

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
VII.2)Друга допълнителна информация:

Тръжните спецификации са изменени съгласно раздели 1.4.9.1 и 3.2.3, част А.