Услуги - 252214-2022

13/05/2022    S93

Люксембург-Люксембург: Редакторски услуги за ЕИБ

2022/S 093-252214

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: cs-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org
Адрес на профила на купувача: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10742
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10742
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Редакторски услуги за ЕИБ

Референтен номер: CFT-1652
II.1.2)Основен CPV код
79820000 Услуги, свързани с печатането
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕИБ стартира покана за участие в търг (открита процедура) за сключване на рамково споразумение с множество доставчици на услуги, специализирани в редакторски услуги за ЕИБ. Новото рамково споразумение с множество доставчици ще обхваща пълен набор от редакторски услуги, включително оценяване и преглеждане на съдържанието, редактиране на разработки, коригиране, проверка и създаване на съдържание.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22120000 Публикации
79970000 Други услуги, свързани с издателската дейност
79821100 Коректорски услуги
79820000 Услуги, свързани с печатането
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ЕИБ ще избере доставчици на услуги за предоставяне на следните редакторски услуги:

а) редактиране на разработки;

б) коригиране;

в) проверка;

г) преглед и оценяване.

Тези услуги трябва да включват всички технически спецификации на ЕИБ, включително:

— ръководството на ЕИБ за оформление,

— предвиден брой думи за публикация,

— планирана целева аудитория,

— проверка на точността и последователността на съдържанието и осигуряване на вътрешна съгласуваност на цялата работа.

Резултатите на Банката могат да бъдат изготвени от няколко автори и от лица, за които английският език не е майчин. Ето защо важна задача е да се осигури последователен стил на писане на английски език в целия документ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 5
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/06/2022
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/06/2022
Местно време: 15:00
Място:

Офертите ще бъдат отворени чрез непублична процедура. При писмено заявление до ЕИБ (вж. раздел I.1)), на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени чрез непублична процедура. При писмено заявление до ЕИБ (вж. раздел I.1)), на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, предоставени в раздел I.3), през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), Европейската инвестиционна банка си запазва правото:

i) да удължи този срок;

ii) да отложи датата и часа на отваряне на офертите, посочени в раздел IV.2.7), съобразно това и да публикува тези промени на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка към това обявление. Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Оферентите могат на първа инстанция да представят всички опасения относно процедурата за обществена поръчка на Банката, като използват данните за връзка съгласно раздел I.1) от настоящото обявление за поръчка.

Ако оферентите или други заинтересовани страни считат, че ЕИБ е извършила някаква проява на лошо управление (напр. не е действала в съответствие с установените практики, стандарти и процедури, или не е спазила принципите на доброто управление), те могат да подадат жалба до механизма за жалби на групата на ЕИБ (вж. https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) в срок от 1 година от датата, на която предполагаемото действие, решение или бездействие от страна на Комисията би могло да бъде известно на жалбоподателя. Ако са недоволни от резултата, оферентите могат да поискат от европейския омбудсман https://www.ombudsman.europa.eu) преразглеждане на отговора от Групата на ЕИБ на жалбата.

В рамките на два месеца от уведомяването относно резултата от процедурата (решението за възлагане), оферентите могат да стартират действие за неговата отмяна и/или за обезщетение. Всяко искане, което може да направят оферентите, както и всеки отговор от Банката или всяка жалба за лошо управление няма да представляват нито причина, нито ще окажат влияние за отмяна на крайния срок за стартиране на действие за отмяна или за откриване на нов срок за стартиране на действие за отмяна. Органът, отговарящ за изслушването на процедурите за отмяна, е посочен в раздел VI.4.1) на настоящото обявление за поръчка.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/05/2022