Доставки - 252847-2017

01/07/2017    S124    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Шумен: Електрическа енергия

2017/S 124-252847

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„Водоснабдяване и канализация — Шумен“ ООД
837068284
пл. „Войн“ № 1
Шумен
9700
България
Лице за контакт: Дарина Недева
Телефон: +359 54876860
Електронна поща: dnedeva@vik-shumen.net
Факс: +359 54872428
код NUTS: BG333

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://vik-shumen.net/

Адрес на профила на купувача: http://vik-shumen.net/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=165

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://vik-shumen.net/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=165
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група.

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка за срок от 12 месеца на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация — Шумен“ ООД, гр. Шумен, разделени по ниво на напрежение на присъединяване, както следва:

1. Обекти присъединени към мрежата на средно напрежение — 13 бр. — с обща консумация за 2016 г. в размер на 16 000 MWh, които са на свободен пазар.

2. Обекти присъединени към мрежата на ниско напрежение — 72 бр. с обща консумация за 2016 г. в размер на 16 000 MWh, които са на свободен пазар и 1 бр. с обща консумация за 2016 г. в размер на 500 MWh, който е на регулиран пазар.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Обекти на „ВиК — Шумен“ ООД на територията на Област Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 (дванадесет) месеца, на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за 86 (осемдесет и шест) измервателни точки, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Шумен“ ООД, град Шумен. Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обекти на „Водоснабдяване и канализация — Шумен“ ООД, град Шумен, мрежа средно и ниско напрежение. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Възложителят не заплаща за балансираща група и не поема разходите за небаланси.

Възложителят ще участва на свободния пазар на електрическа енергия като непряк член на балансираща група.

Доставката на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група се извършва за обекти на „Водоснабдяване и канализация — Шумен“ ООД гр. Шумен, посочени в Приложение № 1 към Документацията за участие.

В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора, Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща изразходваната активна ел. енергия по договорената с Изпълнителя цена.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът в процедурата следва да е лицензиран за „търговия с електрическа енергия“, включващо дейността „координатор на балансираща група“ в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове.

Попълва се част IV, раздел А, т. 1) в ЕЕДОП. За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците, за целите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, при поискване се представя следният документ, във връзка с поставеното изискване:

— Издаден от КЕВР Лиценз за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът в процедурата следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 2 000 000 (два милиона) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти (съгласно пар. 2, т. 67 от ЗОП „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на нетните приходи от продажби, реализирани от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка) за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Попълва се част IV, раздел Б, т. 2а) в ЕЕДОП.

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците за целите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, при поискване се представя следният документ, във връзка с поставените изисквания:

— Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът в процедурата следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 2 000 000 (два милиона) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания. Минимално ниво:

Сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалент на участника. Участникът посочва съответните обстоятелства, в ЕЕДОП, част IV, раздел Г.

За доказване на техническите и професионалните способности на участниците, за целите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, при поискване се представя следният документ, във връзка с поставените изисквания:

— Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO EN 9001 или еквивалент на участника. Обхватът на сертификата да има отношение към предмета на поръчката и да е в срок на валидност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалент на участника.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП); ППЗОП и изискванията на Възложителя посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка. Основания за отстраняване от участие в процедурата:

1. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

3. Неспазване на чл. 101, ал. 8-11 от ЗОП.

4. Наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако за участника са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Участникът определен за изпълнител представя гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 2% от стойността на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. Парична сума по сметка в банка „ОББ“ АД клон Шумен, Банков код (BIC): UBBSBGSF, IBAN: Банкова сметка (IBAN): BG11UBBS85411010003415

2. Банкова гаранция, издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя към Възложителя (за конкретния договор, в полза на „ВиК — Шумен“ ООД гр. Шумен). Застрахователната премия следва да е еднократно платима, при сключването на застраховката. Да е посочен срок на валидност, минимум 30 дни след срока на изпълнение.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет) дни считано от представянето на посочените документи.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Съответните действия по планирането и договарянето се извършват от Изпълнителя, в качеството му на координатор на стандартната балансираща група.

Възложителят заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна ел. енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена предложена от Участника, която трябва да включва цена за доставка на нетна активна електрическа енергия с включени разходи по прогнозиране и балансиране. В случаите, когато съществуват небаланси на електрическа енергия, същите са за сметка на Изпълнителя. Възложителят няма да заплаща отделно такса за участие в балансираща група.

Фактурирането на реално използваната електрическа енергия ще се извършва съгласно Правила за търговия с електрическа енергия и Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/08/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Шумен, пл. „Войн“ № 1, ет. 2, Заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представя се документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителството (удостоверение за актуално състояние; заверено пълномощно; журналистическа карта и др.).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

През 2019 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10 дневен срок от:

— Изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. В случаите когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/06/2017