Доставки - 255139-2019

03/06/2019    S105

България-София: Оловни акумулатори

2019/S 105-255139

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Румен Петров
Електронна поща: r.petrov@mod.bg
Телефон: +359 29220671
Факс: +359 29515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.mod.bg

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-008

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-008
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Дирекция „Отбранителна аквизиция“
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5 (сградата на Военно издателство)
Град: София
Пощенски код: 1080
Държава: България
Лице за контакт: Румен Петров
Телефон: +359 29220671
Електронна поща: r.petrov@mod.bg
Факс: +359 29515169
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.mod.bg

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-008

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии

Референтен номер: 21-39-7
II.1.2)Основен CPV код
31431000 Оловни акумулатори
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии, съответстващи на изискванията на съответните технически спецификации, разделена в 5 (пет) обособени позиции.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение с 1 изпълнител за всяка обособена позиция.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 403 114.07 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 44 Ah до 88 Ah.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31431000 Оловни акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Военно формирование 46690 — Пловдив, 32990 — Пловдив, 54320 — Божурище, 34410-12 — Варна, 52370 — Негушево, гр. София ул. „Дякон Игнатий“ № 3 и гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 12

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 44 Ah до 88 Ah, съответстващи на изискванията на технически спецификации ТС В 01.3161.18, ТС В 01.3109.18, ТС В 01.3162.18, ТС В 01.2551.16, ТС В 01.2553.16, ТС В 01.2552.16, ТС В 01.2554.16, ТС В 01.2555.16 ТС В 01.2556.16, ТС В 01.2557.16, ТС В 01.2558.16, ТС В 01.2559.16, ТС В 01.2560.16, ТС В 01.2561.16, ТС В 01.2562.16, ТС В 01.3107.18, ТС В 01.2563.16, ТС В 01.2565.16 и ТС В 01.2564.16

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 345 153.41 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии и е в размер на 34 515,34 BGN без ДДС, което е 10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение. Под „опция за допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) за възлагане на допълнителни количества акумулаторни батерии в срока на действие на рамковото споразумение или всеки конкретен договор. Възложителят реализира опцията въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по рамковото споразумение или всеки конкретен договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата на доставка на акумулаторните батерии ще бъдат уточнявани при всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, и са съгласно т. II.2.3) от обявлението.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии 12 V 95 до Ah 135 Ah

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31431000 Оловни акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Военно формирование 46690 — Пловдив, 32990 — Пловдив, 54320 — Божурище, 34410-12 — Варна, 52370 — Негушево, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 и гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 12

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на акумулаторни батерии 12 V 95 Ah до 135 Ah, съответстващи на изискванията на технически спецификации ТС В 01.2566.16, ТС В 01.3110.18, ТС В 01.3111.18, ТС В 01.3112.18, ТС В 01.2567.16, ТС В 01.2569.16, ТС В 01.2568.16, ТС В 01.2570.16, ТС В 01.3108.18, ТС В 01.2571.16 и ТС В 01.2572.16

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 541 140.41 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии и е в размер на 54 114,04 BGN без ДДС, което е 10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение. Под „опция за допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) за възлагане на допълнителни количества акумулаторни батерии в срока на действие на рамковото споразумение или всеки конкретен договор. Възложителят реализира опцията въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по рамковото споразумение или всеки конкретен договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата на доставка на акумулаторните батерии ще бъдат уточнявани при всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, и са съгласно т. II.2.3) от обявлението.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 160 Ah до 200 Ah

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31431000 Оловни акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Военно формирование 46690 — Пловдив, 32990 — Пловдив, 54320 — Божурище, 34410-12 — Варна, 52370 — Негушево, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 и гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 12

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 160 Ah до 200 Ah, съответстващи на изискванията на технически спецификации — ТС В 01.2574.16, ТС В 01.2575.16, ТС В 01.2576.16 и ТС В 01.2577.16

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 913 213.59 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии и е в размер на 91 321,36 BGN без ДДС, което е 10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение. Под „опция за допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) за възлагане на допълнителни количества акумулаторни батерии в срока на действие на рамковото споразумение или всеки конкретен договор. Възложителят реализира опцията въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по рамковото споразумение или всеки конкретен договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата на доставка на акумулаторните батерии ще бъдат уточнявани при всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, и са съгласно т. II.2.3) от обявлението.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 160 Ah 480 A с усилена кутия.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31431000 Оловни акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Военно формирование 46690 — Пловдив, 32990 — Пловдив, 54320 — Божурище, 34410-12 — Варна, 52370 — Негушево, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 и гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 12

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 160 Ah 480 A с усилена кутия, съответстващи на изискванията на техническа спецификация — ТС В 01.2573.16

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 418 715.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии и е в размер на 41 871,50 BGN без ДДС, което е 10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение. Под „опция за допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) за възлагане на допълнителни количества акумулаторни батерии в срока на действие на рамковото споразумение или всеки конкретен договор. Възложителят реализира опцията въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по рамковото споразумение или всеки конкретен договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата на доставка на акумулаторните батерии ще бъдат уточнявани при всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, и са съгласно т. II.2.3) от обявлението.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на акумулаторни батерии за електрокари и акумулаторни батерии 24 V 88 Ah 400 А с фронтални (танкови) клеми.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31431000 Оловни акумулатори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Военно формирование 46690 — Пловдив, 32990 — Пловдив, 54320 — Божурище, 34410-12 — Варна, 52370 — Негушево, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 и гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 12

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на акумулаторни батерии за електрокари и акумулаторни батерии 24 V 88 Ah 400 А с фронтални (танкови) клеми, съответстващи на изискванията на технически спецификации — ТС В 01.3103.18, ТС В 01.3104.18, ТС В 01.3139.18, ТС В 01.3105.18, ТС В 01.3106.18 и ТС В 01.2578.16

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 184 891.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии и е в размер на 18 489,17 BGN без ДДС, което е 10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение. Под „опция за допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) за възлагане на допълнителни количества акумулаторни батерии в срока на действие на рамковото споразумение или всеки конкретен договор. Възложителят реализира опцията въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по рамковото споразумение или всеки конкретен договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата на доставка на акумулаторните батерии ще бъдат уточнявани при всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, и са съгласно т. II.2.3) от обявлението.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се прилага.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изискване към икономическото и финансово състояние по чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Участникът трябва за последните 3 приключили финансови години да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП — справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Под „обхват на поръчката“ се разбира доставки на акумулаторни батерии.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в еЕЕДОП.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП — справка за оборота в сфера, попадаща в обхвата на поръчката, която участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на рамковото споразумение или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Ако участникът е посочил в офертата си подизпълнители, те трябва да отговарят на минималните изисквания съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗОП:

В зависимост от обособената позиция участникът представя специфичен оборот в сфера, попадаща в обхвата на поръчката:

— за обособена позиция № 1 — не по-малко от 69 030 без ДДС,

— за обособена позиция № 2 — не по-малко от 108 228 BGN без ДДС,

— за обособена позиция № 3 — не по-малко от 182 643 BGN без ДДС,

— за обособена позиция № 4 — не по-малко от 83 743 BGN без ДДС,

— за обособена позиция № 5 — не по-малко от 36 978 BGN без ДДС.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и в другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, финансовите условия и начините на плащане са подробно описани в приложение № 7 от документацията — образец на проект на рамково споразумение. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на конкретните договори е в размер на 5 % (пет процента) от стойността им без включен ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията съгласно предвидените в чл. 111 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/07/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/07/2019
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените представители на участниците,

Следва да представят пълномощно оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото са налице основания за отстраняване, както следва:

1. При наличие на основание по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Отсъствието на тези обстоятелства, както и описание на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо за участника) се декларира в част 3 от еЕЕДОП. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

2. При наличие на основание по чл. 107 от ЗОП.

3. При наличие на основание по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). В случай че процедурата е приключила със сключено рамково споразумение с такова лице, последиците са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“ и буква „в“ и ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Тези обстоятелства се декларират в част трета, раздел „Г“ от ЕЕДОП.

4. При наличие на основание по чл. 327„б“ от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р БЪЛГАРИЯ (ЗОВСРБ) и при липса на декларации по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ и чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП. Отсъствието на обстоятелствата по чл. 327 „б“ от ЗОВСРБ се декларира в част 3, раздел „Г“ от еЕЕДОП. Декларациите по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ — образец, приложение № 4 и чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП — образец, приложение № 9.

5. При наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП. В част 3, раздел „Г“ от ЕЕДОП се декларира отсъствието на обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

6. Подлежи на отстраняване участник, който е предоставил информация за цената по някакъв начин извън плика „Предлагани ценови параметри“.

7. Подлежи на отстраняване участник, допуснал аритметична грешка в ценовото предложение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и правата и задължение на участниците в обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка. Участниците в процедурата представят офертите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Опаковката съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, посочва вида и дела от поръчката, който ще им възложи. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, за което се представят и доказателства преди подписване на рамковото споразумение. За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата. За всеки от подизпълнителите следва да се представи отделен еЕЕДОП. Когато участникът предвижда участие на трети лица при изпълнението на поръчката, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. При използване от участника на трети лица за изпълнението на поръчката те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. За всеки от третите лица следва да се представи отделен еЕЕДОП. Възложителят предвижда опция въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по рамковото споразумение или всеки конкретен договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават до Комисията за защита на конкуренция в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/05/2019