Būvdarbi - 255802-2018

14/06/2018    S112

Polija-Katowice: Urbšanas un izpētes darbs

2018/S 112-255802

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Polska Grupa Górnicza S.A.
Valsts reģistrācijas numurs: 634-283-47-28
Pasta adrese: ul. Powstańców 30
Pilsēta: Katowice
NUTS kods: PL22A Katowicki
Pasta indekss: 40-039
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Katarzyna Hendel
E-pasts: przetargi@pgg.pl
Tālrunis: +48 327572623
Fakss: +48 327572027

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.pgg.pl

Pircēja profila adrese: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://pgg.pl/dostawcy/przetargi
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrala
Pasta adrese: ul. Powstańców 30
Pilsēta: Katowice
Pasta indekss: 40-039
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Katarzyna Hendel
E-pasts: k.hendel@pgg.pl
NUTS kods: PL22A Katowicki

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.pgg.pl

Pircēja profila adrese: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.6)Galvenā darbības joma
Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ukończenie budowy szybu VII PGG S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic

Atsauces numurs: 621700204
II.1.2)Galvenās CPV kods
45255500 Urbšanas un izpētes darbs
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Ukończenie budowy szybu VII PGG S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45221230 Šahtas
71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
51540000 Īpaša lietojuma ierīču un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
51100000 Elektrisko un mehānisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL22A Katowicki
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

PGG SA Oddział KWK Murcki-Staszic, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Ukończenie budowy szybu VII Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic.

Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 84
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej określone w Części VIII oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp, z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 Ustawy, a także, z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4.

W celu wstępnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w pkt. 3 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. JEDZ winien zostać złożony zgodnie z zapisami określonymi w części X SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty zgodnie z częścią XI SIWZ.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością finansową tzn.:

Którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością techniczną lub zawodową tzn.:

1. W okresie ostatnich 5 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania tego warunku, tj.:

a) wykonanie wyrobisk pionowych lub uzbrojenia szybu o łącznej wartości tych robót co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto;

b) wybudowania nowej lub przeprowadzenia modernizacji maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych o mocy znamionowej większej niż 1 000 kW;

c) wybudowania obiektów przemysłowych o łącznej wartości 30 000 000, 00 PLN brutto.

W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy dysponują lub będą dysponować do nadzorowania przedmiotowych usług osobami posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, sprawujących nadzór nad pracownikami prowadzącymi prace wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9.6.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. nr 275 poz. 1628) dla:

a) przynajmniej jednej osoby kierownictwa o kwalifikacjach Kierownika Działu Energomechanicznego, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, która wykaże się doświadczeniem w kierowaniu robotami szybowymi przy pogłębianiu lub głębieniu wyrobisk pionowych lub zbrojeniu szybu przez min. 1 rok w okresie ostatnich 5 lat,

b) przynajmniej 1 osoby kierownictwa o kwalifikacjach Kierownika Działu Górniczego, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, która wykaże się doświadczeniem w robotami szybowymi przy pogłębianiu lub głębieniu wyrobisk pionowych lub zbrojeniu szybu przez min. 1 rok w okresie ostatnich 5 lat,

c) przynajmniej 2 osoby dozoru wyższego o specjalności górniczej, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, która wykaże się doświadczeniem w nadzorowaniu robotami szybowymi przy pogłębianiu lub głębieniu wyrobisk pionowych lub zbrojeniu szybu przez min. 1 rok w okresie ostatnich 5 lat,

d) przynajmniej 1 osoby dozoru wyższego o specjalności górniczej w zakresie techniki strzałowej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

e) przynajmniej 2 osoby dozoru wyższego o specjalności mechanicznej w zakresie górniczych wyciągów szybowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

f) przynajmniej 1 osoby dozoru wyższego o specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

g) przynajmniej 1 osoby dozoru wyższego o specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

h) przynajmniej 4 osób dozoru średniego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

i) przynajmniej 3 osób dozoru średniego o specjalności mechanicznej w zakresie górniczych wyciągów szybowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

Ciag dalszy powyższego warunku udziału (pkt. od j do p) znajdują się w pkt. VI.3 niniejszego ogłoszenia.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 900 000,00 PLN (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w SIWZ.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Szczegółowe warunki płatności zostały określone w SIWZ. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. Pozostałe zapisy zgdonie z częścią XII SIWZ.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w załączniku do SIWZ.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole
Papildu informācija par elektronisko izsoli:

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcjinawarunkach określonych w części XXII SIWZ.

IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 01/08/2018
Vietējais laiks: 09:45
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 2 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 01/08/2018
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Polska Grupa Górnicza S.A. Centrala, 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, pokój 308B.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

SIWZ dostępna na stronie internetowej www.pgg.pl/dostawcy/przetargi.

Część IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji usługi: nie dłużej niż 84 miesięcy od daty przekazania frontu robót.

Przekazanie frontu robót nastąpi do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Ciąg dalszy warunków udziału pkt. III.1.3. zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

j) przynajmniej 2 osób dozoru średniego o specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

k) przynajmniej 3 osób dozoru średniego o specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

l) przynajmniej 1 osoby posiadającej kwalifikacje mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

m) przynajmniej 1 osoby posiadającej kwalifikacje geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

n) przynajmniej 1 osoby dozoru o specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny (kierownik budowy), posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 24.9.2014 r., poz. 1278) oraz będącej członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych,

o) przynajmniej jedną osobą co najmniej dozoru wyższego o specjalności BHP albo osobą dozoru wyższego innej specjalności posiadające kwalifikacje o których mowa w art. 23711 § 1. Kodeksu Pracy

p) Wykonawca w celu realizacji zadania zapewni także osoby posiadające wymagane przepisami szczególne kwalifikacje lub uprawnienia (określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U. z 2011 r., nr 163, poz. 981 – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem w tym:

• 6 osób posiadających kwalifikacje na stanowisko maszynista maszyn wyciągowych w podziemnych zakładach górniczych,

• 10 osób posiadających kwalifikacje na stanowisko sygnalista szybowy w podziemnych zakładach górniczych,

• 3 osoby posiadające kwalifikacje elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kV w podziemnych zakładach górniczych,

• 6 osób posiadających kwalifikacje górnika strzałowego w podziemnych zakładach górniczych,

• 2 osoby posiadające kwalifikacje instruktora strzałowego w podziemnych zakładach górniczych.

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww. wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów.

Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów SIWZ, termin został określony w SIWZ.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Pasta adrese: ul. Postępu 17 A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Pasta adrese: ul. Postępu 17
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2018