Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 258473-2018

16/06/2018    S114

Portugal-Lissabon: Tillhandahållande av utbildningskurser för olycksutredare

2018/S 114-258473

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Postadress: Praca Europa 4
Ort: Lisbon
Nuts-kod: PT17 Lisboa
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
Kontaktperson: Anna Bizzozero
E-post: OPEN142018@emsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://emsa.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av utbildningskurser för olycksutredare

Referensnummer: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80531200 Teknisk yrkesutbildning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målet med kontraktet är att utforma och tillhandahålla utbildningskurser med anknytning till utredning av olyckor till sjöss samt att utforma relevant utbildningsmaterial, inbegripet presentationer, övningar, användningsfall och stödanteckningar. Kurserna är uppdelade i 2 separata delar, vilka kommer att leda till ett separat ramavtal för tjänster i varje del, inom följande ämnen:

- Del 1: Grundläggande kurs inom kompetens för olycksutredare,

- Del 2: Avancerad kurs för olycksutredare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 292 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Grundläggande kurs inom kompetens för olycksutredare

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80510000 Specialutbildning
80530000 Yrkesutbildning
80531200 Teknisk yrkesutbildning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

12 sessioner ska hållas på EMSA eller i en medlemsstat i EU/EG och 8 i stater som ej är medlemmar i EU/EES.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målet med upphandlingen är att fastställa en eller flera lämpliga föreläsare som ska:

- hjälpa Emsa:s utbildare enligt de punkter som anges i paragraf 2.1.1. Den exakta medverkan ska avtalas mellan Emsa:s utbildare och uppdragstagaren minst 3 veckor innan det datum, då den planerade utbildningen är planerad att äga rum. I modulerna, där uppdragstagaren förväntas bistå med tillhandahållandet, kommer EMSA:s utbildare att befinna sig i uppskattningsvis totalt 11 timmar.

- utforma innehållet, tillhörande praktiska övningar/fallstudier (som genomförs i klassrummet) och tillhandahålla moduler enligt kursens riktlinjer, baserat på punkterna som anges i paragraf 2.1.2, för en total uppskattad tid på 24 timmar. Uppdragstagaren förväntas förbereda lämpligt utbildningsmaterial inför det första utbildningstillfället samt uppdatera det mellan de följande tillfällena om så krävs, baserat på återkoppling från deltagarna för att uppnå kursens mål, enligt vad som anges i paragraf 2.1.2 och i samarbetet med EMSA:s utbildare. Uppdragstagaren ska främja en hög nivå av aktivt deltagande för alla kursdeltagare, och i detta sammanhang ska nämnda övningar/fallstudier tillhandahållas i klassrummet med deltagare, som har delats in i grupper.

Dessutom ska de styrkande handlingarna innehålla omfattande utbildningsanteckningar, som ska delas ut till deltagarna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 128 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Avancerad kurs för olycksutredare.

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80531200 Teknisk yrkesutbildning
80530000 Yrkesutbildning
80510000 Specialutbildning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

12 sessioner ska hållas på EMSA eller i en medlemsstat i EU/EG och 4 i stater som ej är medlemmar i EU/EES.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målet med upphandlingen är att fastställa en eller flera lämpliga föreläsare som ska:

- hjälpa Emsa:s utbildare enligt de punkter som anges i paragraf 2.2.1. Den exakta medverkan kommer att diskuteras mellan Emsa:s utbildare och uppdragstagaren minst 3 veckor innan det datum då den planerade utbildningen kommer att äga rum. EMSA:s utbildare kommer att befinna sig i uppskattningsvis totalt 6 timmar i modulerna, där uppdragstagaren förväntas bistå med tillhandahållandet.

- utforma innehållet, tillhörande praktiska övningar/fallstudier (som genomförs i klassrummet) och tillhandahålla moduler enligt kursens riktlinjer, baserat på punkterna som anges i paragraf 2.2.2, på en total uppskattad tid på 29 timmar. Uppdragstagaren förväntas förbereda lämpligt utbildningsmaterial inför det första utbildningstillfället samt uppdatera det mellan de följande tillfällena om så krävs, baserat på återkoppling från deltagarna för att uppnå kursens mål, enligt vad som anges i paragraf 2.2.2 och i samarbetet med EMSA:s utbildare. Uppdragstagaren ska främja en hög nivå av aktivt deltagande för alla kursdeltagare, och i detta sammanhang ska nämnda övningar/fallstudier tillhandahållas i klassrummet med deltagare, som har delats in i grupper.

Dessutom ska de styrkande handlingarna innehålla omfattande utbildningsanteckningar, som ska delas ut till deltagarna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 164 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/07/2018
Lokal tid: 20:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/07/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

På kontoret för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugal, kl. 11:00 (CET/CEST), vilket motsvarar 10:00 (Lissabontid).

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

De som önskar närvara vid mötet ska (senast 5 kalenderdagar före dagen för anbudsöppning) skicka en anmälan till följande e-postadress: OPEN142018@emsa.europa.eu och ange namnet på den person som ska närvara vid mötet samt namnet på den anbudsgivare som denne företräder.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luzembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadress: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/06/2018