Urakat - 260424-2019

05/06/2019    S107    - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Rakennustyöt

2019/S 107-260424

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu
0201256-6
Elimäenkatu 5
Helsinki
00510
Suomi
Yhteyshenkilö: Joonas Hautala
Puhelin: +358 931087868
Sähköpostiosoite: kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=232366&tpk=19029d80-8b19-4fab-801d-32c7e6040961
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Honkasuon päiväkodin STk-urakka (Helsingin kaupunki)

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Päiväkoti Honkasuon STk-urakka. Päiväkoti on 150-paikkainen ja sen arvioitu laajuus on 1 500 brm2. Suunnittele ja toteuta -malli, joka sisältää kehitysvaiheen väliaikaisen sopimuksen turvin ja kehitysvaihetta seuraavaan option toteutusvaiheesta (STk). Päiväkodin tulee olla puurunkoinen. Valittu urakoitsija suunnittelee ja rakentaa kohteen tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousvaiheessa tulee nimetä vastuuhenkilöt ja referenssit urakoitsijan sekä pääsuunnittelijan, vastuullisen rakennussuunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja palokonsultin osalta.

Alustava aikataulu:

Tarjouspyyntö 3.6.2019

Tarjous 19.8.2019

Kohteen tavoitteellinen valmistuminen 6/2022ю

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45210000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Päiväkoti Honkasuon rakennuspaikalla on voimassa asemakaava nro 11870 / 24.4.2015. Kaava-alueella tulee rakennusten olla puurakenteisia ja julkisivumateriaaleissa on käytettävä puuta. Lisäksi on sovellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita ja varauduttava uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 5 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 50
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös tällaisesta alihankkijasta. Jos tarjoaja vetoaa konserniosapuolen resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös konserniosapuolesta. Jos tarjoaja on ryhmittymä tai jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta tai alihankkijan kanssa tehty sopimus. Jos tarjoaja hyödyntää konsernivoimavaroja täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi konserniosapuolten kanssa tehty sopimus. Ryhmittymän osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan. Ryhmittymän tulee järjestää laskutus siten, että ryhmittymällä on ainoastaan yksi (1) laskuttaja tilaajaa kohtaan. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, rakennuttaja edellyttää, että jokainen ryhmittymän osakasyritys osallistuu yhteisvastuullisesti urakan käytännön töihin. Ryhmittymä ei voi toimia rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana. Jos tarjoaja on ryhmittymä, on aiesopimukseen kirjattava, kuka ryhmittymän osakasyritys toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

1. Liikevaihdon kolmelta (3) viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava talonrakennusurakoinnissa vähintään 10 000 000 EUR/tilikausi (tilikauden pituus 12 kk). Jos tarjoja on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus.

2. Tarjoajan luottoluokituksen tulee olla vähintään Suomen Asiakastieto Oy:n rating A+ tai selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tilaaja tarkistaa voittaneen tarjoajan luottoluokituksen Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedoista. Mikäli tarjoajan luottoluokitustietoja ei löydy Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedoista, on tarjoajan osoitettava luottokelpoisuutensa toimittamalla tilaajalle viimeisimmät tilinpäätöstiedot, tiedot omavaraisuusasteesta sekä mahdolliset maksuhäiriöt.

3. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa. Tilaaja tarkistaa voittaneen tarjoajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli voittanut tarjoaja on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä.

Mikäli tarjoaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun tai tarjoajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää tilaaja voittaneelta tarjoajalta erikseen ennen valintapäätöstä tekoa seuraavat selvitykset:

- selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin (www.ytj.fi)

- kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys siitä, ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty

- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

- selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Soveltuva työehtosopimus voi olla joko työnantajaa sitova työehtosopimus tai yleissitova työehtosopimus tai sellainen muu työehtosopimus, jota työnantaja käytännössä soveltaa. Selvitys keskeisistä työehdoista kattaa tiedot työntekijöiden pääasiallisista työtehtävistä, palkanmaksukausista, säännöllisestä työajasta, vuosiloman määräytymisestä, irtisanomisajasta ja selvityksen, miten palkka ja sen osat määräytyvät (ei henkilökohtaisia palkkatietoja)

- todistus toiminnanvastuuvakuutuksesta

- tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viimeiseltä tilikaudelta.

Jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää tilaaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista.

Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla sekä niistä virallinen suomenkielinen käännös. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta. Jos sijoittautumisvaltiossa ei anneta edellä mainittuja asiakirjoja, tulee tarjoajan toimittaa edustajansa sijoittautumisvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle antama valaehtoinen todistus.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

1. RALA-pätevyys, työlajit 17.1b tai vaihtoehtoisesti 17.1a ja 23.1 tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys. Tilaaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-sertifioinnin RALA ry:n RALA-yritysraportista.

2. Tarjoajalla on oltava vähintään yksi (1) puurakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 1 000 brm2, pääurakoitsijana toimimisesta kohteessa, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

3. Tarjoajalla on oltava vähintään yksi (1) opetusrakennuksen referenssi (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), laajuudeltaan vähintään 1 000 brm2, pääurakoitsijana toimimisesta kohteessa, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen.

4. Tarjoajan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusteknikon tai -mestarin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään neljä (4) vuotta vastaavan työnjohtajan työkokemusta ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaan eikä hänellä saa olla samaan aikaan muita tehtäviä hoidettavanaan. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

5. Tarjoajan on nimettävä pääsuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennussuunnittelijan Vaativa-pätevyys uudisrakennushankkeidensuunnittelutehtävissä. Nimetyllä pääsuunnittelijalla on oltava vähintään yksi (1) opetusrakennuksen pääsuunnittelun referenssi (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), laajuudeltaan vähintään 1 000 brm2, joka on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen.

6. Tarjoajan on nimettävä rakennussuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennussuunnittelijan Vaativa-pätevyys uudisrakennushankkeiden suunnittelutehtävissä. Nimetyllä rakennussuunnittelijalla on oltava vähintään yksi (1) opetusrakennuksen rakennussuunnittelun referenssi, laajuudeltaan vähintään 1 000 brm2, opetusrakennusten rakennussuunnittelusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), joka on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen.

7. Tarjoajan on nimettävä rakennesuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennesuunnittelijan Vaativa-pätevyys uudisrakennushankkeiden suunnittelutehtävissä. Nimetyllä rakennesuunnittelijalla on oltava vähintään yksi (1) puurakenteisen rakennuksen referenssi, laajuudeltaan vähintään 1 000 brm2, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

8. Tarjoajan on nimettävä palotekninen suunnittelija. Nimetyllä suunnittelijalla on oltava vähintään yhden (1) puurakenteisen rakennuksen referenssi, laajuudeltaan vähintään 1 000 brm2, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

9. Kaikkien nimettyjen suunnittelijoiden on täytettävä suomen kielen kielitaidon osalta eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotason C2 vaatimukset. Tilastokeskuksen rakennusluokitus löytyy osoitteesta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-2018-07-12/

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/08/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/08/2019
Paikallinen aika: 13:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankintamenettely, jos tällä toteutusmuodolla ei saavuteta ratkaisua, joka täyttää tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/06/2019