Urakat - 262335-2019

06/06/2019    S108    - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat

2019/S 108-262335

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen
0201256-6
Elimäenkatu 5
Helsinki
00510
Suomi
Yhteyshenkilö: Liisa Puumalainen
Puhelin: +358 931038326
Sähköpostiosoite: kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=242560&tpk=139b8e1b-3ce9-40fe-9683-55cfdcd3a4f3
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45200000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Rakennushanke käsittää Koksikadun ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentamisen urakka-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi. Työalueeseen kuuluu myös Sörnäisten Rantatien risteysalue Vilhonvuorenkadun kohdalla, joka rakennetaan tässä urakassa uudelleen. Urakkaan kuuluu merkittävä Pima-kunnostustyö Vilhonvuorenkadulla. Esim. maankaivutyöt suoritetaan teltassa voimakkaiden pima-esiintymien takia.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 22 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rakennushanke sisältää Koksikadun ja Vilhonvuorenkadun jatkeen länsipään sekä Sörnäisten rantatien risteysalueen rakentamisen urakkarajapiirustuksien osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi. Urakkaan sisältyy myös teknisen huollon verkoston rakentamiseen paalulaattoineen, kaivannon pontituksiin, ankkurointiin ja liikenneyhteyden järjestämiseen liittyviä töitä. Urakka käsittää rakentamisvaiheen kaikki työt alkaen urakan käynnistämisestä ja päättyen takuutarkastukseen ja siinä mahdollisesti sovittujen takuukorjausten valmistumiseen. Urakkaan kuuluvat myös kaikkien työn tekemiseen tarvittavien lupien hankkiminen (liikennejärjestelyt, kaivuluvat yms.) sekä muiden osallisten ja sidosryhmien välisen yhteistyön hoitaminen sekä tiedottaminen rakentamisvaiheen aikana. Rakennusalue Vilhonvuorenkadun kohdalla on erittäin voimakkaasti pilaantunut. Pilaantuneiden maiden poisto tehdään urakassa erillisen pima suunnitelman mukaisesti.

(Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Hanke toteutetaan yhteisenä kunnallisteknisenä työmaana. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 22 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 08/07/2019
päättymispäivä: 15/06/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös tällaisesta alihankkijasta. Jos tarjoaja vetoaa konserniosapuolen resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös konserniosapuolesta. Jos tarjoaja on ryhmittymä tai jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajaehdokkaan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta tai alihankkijan kanssa tehty sopimus. Jos tarjoaja hyödyntää konsernivoimavaroja täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajan tulee ladata tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi konserniosapuolten kanssa tehty sopimus. Ryhmittymän osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan. Ryhmittymän tulee järjestää laskutus siten, että ryhmittymällä on ainoastaan yksi (1) laskuttaja tilaajaa kohtaan. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, rakennuttaja edellyttää, että jokainen ryhmittymän osakasyritys osallistuu yhteisvastuullisesti urakan käytännön töihin. Ryhmittymä ei voi toimia rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana. Jos tarjoaja on ryhmittymä, on aiesopimukseen kirjattava, kuka ryhmittymän osakasyritys toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta soveltuvuusvaatimukset:

1. Liikevaihdon kolmelta (3) viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava infraurakoinnissa vähintään 20 000 000 EUR/tilikausi (tilikauden pituus 12 kk). Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus.

2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa.

Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa rakennuttaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset:

- selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin

- kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys siitä, ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty

- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

- selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta

- tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viimeiseltä tilikaudelta.

Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät soveltuvuusvaatimukset:

1. RALA-pätevyys, työlajit 18.5b ja 18.6a tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys. RALA-pätevyyttä 18.5b vastaavana pätevyytenä pidetään 3 kpl referenssiä pääurakoitsijana toimimisesta vaativissa pohjarakennustöissä viimeisen viiden (5) vuoden aikana. RALA-pätevyyttä 18.6a vastaavana pätevyytenä pidetään 3 kpl referenssiä pääurakoitsijana toimimisesta teiden, katujen, rautateiden ja kiitoteiden rakennustöissä viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-pätevyyden RALA ry:n RALA-pätevyystodistuksesta. Mikäli kilpailutuksen voittajalta puuttuu vaadittavien työlajien RALA-pätevyys, on kilpailutuksen voittajan osoitettava referenssitiedoin vastaava pätevyys sähköisellä lomakkeella.

2. Tarjoajan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus. Hänellä tulee olla valmistumisen jälkeen vähintään seitsemän (7) vuotta vastuullisen työnjohtajan työkokemusta. Lisäksi hänen tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. Vastuullisella työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tarjoajan kaikkien hankkeeseen osallistuvien toimihenkilöiden, pois lukien PIMA-kunnostuksen asiantuntija ja vesien käsittelyn asiantuntija, tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan.

4. Tarjoajan nimeämällä PIMA-kunnostusten asiantuntijalla tulee olla vähintään viisi (5) vuotta työkokemusta PIMA-kunnostuksista urakoitsijan palveluksessa työnjohto-, projektipäällikkö-, asiantuntija-, tai PIMA-työn valvojan (projektipäällikkö tai kenttävalvoja) tehtävistä. Lisäksi hänellä tulee olla vähintään 3 kpl referenssejä BTEX – tai bensiinikohteiden kunnostuksesta, joissa pitoisuudet ovat olleet yli ylemmän ohjearvon. Mikäli nimetty PIMA-kunnostusten asiantuntija ei ole suorassa työsuhteessa urakoitsijaan, on kyseessä alihankkija, jonka voimavaroihin urakoitsija vetoaa täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset.

5. Tarjoajan nimeämällä vesien käsittelyn asiantuntijalla tulee olla vähintään viisi (5) vuotta työkokemusta vesien käsittelystä urakoitsijan palveluksessa työnjohto-, projektipäällikkö-, asiantuntija-, tai valvojan tehtävistä. Lisäksi hänellä tulee olla vähintään 5 kpl referenssejä haitta-ainepitoisten kaivantovesien käsittelystä. Referenssien tulee sisältää monipuolista kokemusta orgaanisilla yhdisteillä pilaantuneiden vesien käsittelystä: aktiivihiilipuhdistus, strippaus tai vastaava puhdistusmenetelmä (pelkät selkeytys/öljynerotusreferenssit ei kelpaa). Mikäli nimetty vesien käsittelyn asiantuntija ei ole suorassa työsuhteessa urakoitsijaan, on kyseessä alihankkija, jonka voimavaroihin urakoitsija vetoaa täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan nimeämä PIMA-kunnostusten asiantuntija ja vesien käsittelyn asiantuntija voivat olla sama henkilö, mikäli molempien tehtävien soveltuvuusvaatimukset täyttyvät.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
Nopeutettu menettely
Perustelut:

Samaa urakkaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin 24.4.2019. Lisäkirjeessä (julkaistu 27.5.2019) tarjousten vastaanottamisen alkuperäistä määräaikaa (4.6.2019) jatkettiin viikolla. Vaikka ilmoitukseen tutustuneita oli tiedoitettu asiasta jäi määräajan muutos inhimillisen virheen takia kirjaamatta kilpailutusjärjestelmään vaaditun määräajan puitteissa. Koska hankintailmoitus ja tarjouspyyntömateriaali on ollut tarjoajien saatavissa 24.4.-4.6.2019 välisen ajan, voidaan hankinta toteuttaa nopeutetulla avoimella menettelyllä, jotta hankeen töiden aloitus ei viivästy merkittävästi.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 082-194389
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/06/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 20/06/2019
Paikallinen aika: 13:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/06/2019