С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 263064-2018

20/06/2018    S116

Итaлия-Roma: Помощни услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро на Европейския парламент в Италия (Рим и Милано)

2018/S 116-263064

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, Ufficio d'Informazione in Italia
Пощенски адрес: Via IV Novembre, 149
Град: Roma
код NUTS: IT ITALIA
Пощенски код: 00187
Държава: Италия
Електронна поща: epitalia@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europarl.it
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3658
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейски парламент, Ufficio d'Informazione in Italia
Пощенски адрес: Via IV Novembre, 149
Град: Roma
Пощенски код: 00187
Държава: Италия
Лице за контакт: Ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Italia
Електронна поща: epitalia@europarl.europa.eu
код NUTS: IT ITALIA
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europarl.europa.eu/
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Помощни услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро на Европейския парламент в Италия (Рим и Милано)

II.1.2)Основен CPV код
79416000 Услуги в областта на връзките с обществеността
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Помощни услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро на Европейския парламент в Италия (Рим и Милано), като услуги по организиране на семинари,

на събития, услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79530000 Услуги по писмени преводи
79418000 Консултантски услуги, свързани със закупуване
79540000 Услуги по устни преводи
79994000 Услуги по предоставяне на договори (архитектурни, инженерни, строителни)
79995000 Услуги по управление на библиотеки
79553000 Услуги по компютърно изготвяне на документи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IT ITALIA
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Информационното бюро на Европейския парламент (EPLO) отговаря за децентрализираното изпълнение на институционалните комуникации на ЕП. По-конкретно, Бюрото управлява контактите с националните, регионалните и местните медии, ангажира гражданите и заинтересованите лица чрез офлайн и онлайн дейности и предлага платформа за комуникация на членовете на ЕП в държавите членки. В частност, усилията му са от важно значение за кампанията на ЕП за изборите за европейски парламент през 2019 г.

Сключването на рамков договор за комуникационни услуги служи на следните цели:

— да се позволи на EPLO Рим да използва висококачествена професионална подкрепа за различни задачи, които лесно могат да се обслужват от външен доставчик, и така да се освободи капацитет в Бюрото за повече стратегическа работа,

— да се рационализират процесите за обществени поръчки на ГД,

— да се улеснят ежедневните операции с прост процес за поръчки, като се осигурява спазването на правилата за обществени поръчки,

— да се позволи увеличаване на мащаба на комуникационните дейности по време на избирателната кампания.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. рамковия проектодоговор в тръжните документи.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните документи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/09/2018
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/09/2018
Местно време: 10:00

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Държава: Франция
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейски парламент DG Comm
Град: Brussels
Държава: Белгия
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/06/2018