Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 263064-2018

20/06/2018    S116

Italien-Roma: Stödtjänster för organiseringen av kommunikations- och informationsverksamheterna vid Europaparlamentets sambandskontor i Italien (Rom och Milano)

2018/S 116-263064

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentets informationsbyrå i Italien
Postadress: Via IV Novembre, 149
Ort: Roma
Nuts-kod: IT ITALIA
Postnummer: 00187
Land: Italien
E-post: epitalia@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.it
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3658
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europaparlamentets informationsbyrå i Italien
Postadress: Via IV Novembre, 149
Ort: Roma
Postnummer: 00187
Land: Italien
Kontaktperson: Ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Italia
E-post: epitalia@europarl.europa.eu
Nuts-kod: IT ITALIA
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stödtjänster för organiseringen av kommunikations- och informationsverksamheterna vid Europaparlamentets sambandskontor i Italien (Rom och Milano)

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79416000 Public relations
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Stödtjänster för organiseringen av kommunikations- och informationsverksamheterna vid Europaparlamentets sambandskontor i Italien (Rom och Milano), såsom organiseringstjänster avseende seminarier.

Evenemangstjänster, tjänster avseende anordnande av utställningar, mässor och kongresser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79530000 Översättartjänster
79418000 Konsulttjänster för upphandling
79540000 Tolktjänster
79994000 Kontraktsadministration
79995000 Biblioteksadministration
79553000 Desktop publishing-tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IT ITALIA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europaparlamentets sambandskontor (European parliament liaison offices - EPLO) ansvarar för den decentraliserade implementeringen av Europarlamentets institutionella kommunikationssatsningar. Mer specifikt sköter kontoren kontakten med nationell, regional och lokal media, samarbetar med medborgare och intressenter genom aktiviteter online och offline samt erbjuder en kommunikationsplattform för Europaparlamentets ledamöter i medlemsstaterna. I synnerhet är deras satsningar centrala för Europaparlamentets kampanj inför valet till Europaparlamentet 2019.

Upprättande av ett ramavtal för kommunikationstjänster syftar till att uppnå följande mål:

– Att möjliggöra för EPLO i Rom att dra nytta av högkvalitativt professionellt stöd för olika uppgifter som enkelt kan outsourcas och därigenom frigöra kapacitet på kontoren för mer strategiskt arbete.

– Att effektivisera generaldirektoratets upphandlingsprocesser.

– Att underlätta den dagliga verksamheten genom en enkel beställningsprocess och samtidigt säkra efterlevnaden av upphandlingsregler.

– Att möjliggöra kommunikationsverksamheter i en större omfattning under valkampanjen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se utkastet till ramavtal i upphandlingsdokumenten.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/09/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/09/2018
Lokal tid: 10:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Land: Frankrike
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europaparlamentet, DG Comm
Ort: Brussels
Land: Belgien
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/06/2018