Palvelut - 263339-2019

06/06/2019    S108    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Viitasaari: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2019/S 108-263339

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Viitasaaren kaupunki
0208573-0
Keskitie 10
Viitasaari
44500
Suomi
Yhteyshenkilö: vs. kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa
Puhelin: +358 144597411
Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.viitasaari.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZuqSTj7ikrPdtphAvVxxTcoRxJKEL30G4NIwP6GDlsTL1pD4kwGojx
Lisätietoja saa toinen osoite:
Viitasaaren kaupunki
Viitasaari
Suomi
Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://public.sokopro.fi/Quotation/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk4Tgy8bASaDfngJIQXIV0z5yky%2FPyPdPfXIP7RTapuBZQ%3D%3D

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZuqSTj7ikrPdtphAvVxxTcoRxJKEL30G4NIwP6GDlsTL1pD4kwGojx
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Viitasaaren paloaseman uudisrakennushanke, LVIA-suunnittelu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Viitasaaren kaupunki rakennuttaa uuden paloaseman, joka tulee Keski-Suomen pelastuslaitoksen käyttöön ja korvaa valmistuessaan vanhan paloaseman.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankkeeseen valittavan LVIA-suunnittelijan tehtäviin kuuluvat kaikki tarjouspyyntöaineistossä määritellyt LVIA-suunnittelutehtävät.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 29/07/2019
päättymispäivä: 31/10/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoavan yrityksen on oltava:

— merkitty ennakkoperintä- ja arvonlisäveroperintärekistereihin,

— maksanut veronsa tai sopinut verovelkansa maksamisesta kirjallisesti verottajan kanssa,

— maksanut YEL-/TYEL-maksunsa,

— vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella,

— vakuuttanut henkilöstönsä lakisääteisesti tapaturmien varalta,

— merkitty kaupparekisteriin,

— soveltanut henkilöstöön ssuomalaista työehtosopimuksesta,

— järjestänyt henkilöstön työterveyshuollon lain edellyttämällä tavalla,

— vakuuttanut toimintansa konsultin vastuuvakuutuksella.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoavan yrityksen on osoitettava täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset toimittamalla seuraavat todistukset:

— selvitys ennakkoperintä- ja arvonlisäveroperintärekisteriin kuulumisesta,

— verovelkatodistus / todistus verojen maksamisesta; mikäli tarjoaja jättää verovelkatodistuksen, on samalla toimitettava selvitys velan maksujärjestelyistä,

— todistus YEL-/TYEL-maksujen maksamisesta,

— toiminnan vastuuvakuutustodistus,

— henkilöstön lakisääteisen tapaturmavakuutuksen todistus,

— kaupparekisteriote,

— todistus henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta,

— selvitys henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä,

— todistus konsultin vastuuvakuutuksesta.

Vaihtoehtoisesti edellä mainitut todistukset voidaan korvata tilaajavastuu.fi-todistuksella, josta on käytävä ilmi samat tiedot. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttymisen lisäksi tilaaja edellyttää seuraavia kelpoisuusehtoja tarjoavalta yritykseltä:

— tarjoajan toiminnan vastuuvakuutus on määrältään 1 000 000 EUR tai enemmän ja vastuuvakuutus vastaa tarjottavaa palvelua,

— tarjoajan konsulttitoiminnan vastuuvakuutus on määrältään vähintään 500 000 EUR ja vastaa tarjottavaa suunnittelupalvelua,

— yrityksen liikevaihdon on kahdella (2) edellisellä vahvistetulla tilikaudella ollut vähintään 100 000 EUR (alv 0 %),

— yrityksen luottoluokitus ulkopuolisen tahon toteamana on vähintään A.

Kaikkien kelpoisuusehtojen täyttyessä tarjoajan antama hinta vertaillaan. Mikäli jokin asetetuista ehdoista ei täyty, tarjoaja hylätään.

Pisteytyksen perusteet on esitetty tarjouspyyntöaineistossa.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/07/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/07/2019
Paikallinen aika: 12:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan tilaajan edustajien toimesta avaustilaisuudessa välittömästi tarjousajan päätyttyä. Tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/06/2019