Услуги - 263500-2019

06/06/2019    S108

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2019/S 108-263500

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: В. Караколева
Електронна поща: v.karakoleva@nra.bg
Телефон: +359 298593147
Факс: +359 298593097
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nap.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3908
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НАП

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва следните услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга (чл. 34 от Закона за пощенските услуги): „предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НАП“, в т.ч. приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставяне до получателя (от врата до врата) на вътрешни и международни пощенски пратки (колети) с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани), както и допълнителни услуги „препоръка“ и „обявена стойност“ и „известие за доставяне“ (обратна разписка).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
64113000 Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31 Северозападен
код NUTS: BG32 Северен централен
код NUTS: BG33 Североизточен
код NUTS: BG34 Югоизточен
код NUTS: BG41 Югозападен
код NUTS: BG42 Южен централен
Основно място на изпълнение:

На територията на Р БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва следните услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга (чл. 34 от Закона за пощенските услуги): „предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НАП“, в т.ч. приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставяне до получателя (от врата до врата) на вътрешни и международни пощенски пратки (колети) с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани), както и допълнителни услуги „препоръка“ и „обявена стойност“ и „известие за доставяне“ (обратна разписка). Прогнозната стойност е и максимално допустима такава

В срока на действие на договорa възложителят не е длъжен да усвои цялата му стойност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Макс. разходен лимит по договора е до 800 000 BGN. Възложителят чрез ЦУ на НАП ще извършва ежемесечни плащания в срок до 30 дни от получаване на издадена от изп-ля. оригинална фактура и обобщена месечна справка за извършените услуги, подписани от координатора по договора. Фактурите се издават от изп-ля, след като коорд. по д-ра е одобрил изготвените от изп-ля обобщ. мес. справки за предост. усл.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 094-184037
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 62
Наименование:

„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НАП“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „МИБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: contract-express@mbm-bg.com
Телефон: +359 0886051814
Факс: +359 28051731
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 800 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 800 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен в резултат на проведена процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-7/15.3.2018 г. на ЦОП. Посочената в раздел II.1.7), съответно в раздел V.2.4) стойност е максимално допустима стойност.

Поръчката е проведена изцяло електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/. Изпълнителят е определен с решение № РЦУ-20/15.2.2019 г. на възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Софийски градски съд
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: adm.sgs@scc.bg
Телефон: +359 2921988
Факс: +359 29813740
Интернет адрес: http://www.scc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/06/2019