Доставки - 265077-2015

29/07/2015    S144    Съд на Европейския съюз - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Доставка на столове за съдебните зали на Съда на Европейския съюз

2015/S 144-265077

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз
Официална пощенска служба
На вниманието на: г-жа Eva Anglessy
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на столове за съдебните зали на Съда на Европейския съюз.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Люксембург.

код NUTS LU00

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в години: 4
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Поръчката е за доставка на столове, с които ще бъдат обзаведени съдебните и конферентните зали на Съда на Европейския съюз.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

39111100

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Доставка на столове, с които ще бъдат обзаведени съдебните и конферентни зали:
— 70 „съдийски“ стола: кожени с висока облегалка,
— 85 „посетителски“ стола: кожени с ниска облегалка,
— 75 „конферентни“ стола: платнени с ниска облегалка.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Няма.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Дължимите суми за изпълнението на тази поръчка са платими в рамките на 30 календарни дни от датата, на която е получено заявлението за плащане.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
вж. спецификациите.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: вж. спецификациите.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: за поръчката, посочена в тази покана за участие в търг, Съдът на Европейския съюз изисква от оферентите да разполагат с минимални финансови и икономически възможности, които ще се оценяват въз основа на следното:
— годишен оборот от поне 200 000 EUR през последните 3 финансови години.
Тези възможности ще бъдат оценявани въз основа на:
— копие от счетоводните баланси или на извлеченията от тях и отчети за приходи и разходи за последните 3 финансови години, заедно с копие на всички доклади от борда на директорите и външните одитори, ако има такива, свързани с тези финансови години. Ако по уважителна причина, обоснована от подкрепящите документи, кандидатът не може да ги предостави, той трябва да представи клетвена декларация, удостоверяваща нетната годишна печалба след облагане с данък за последните 3 финансови години.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
за поръчката, указана в тази покана за участие в търг, Съдът на Европейския съюз изисква оферентите да докажат минимално ниво на възможности:
— през последните 3 години, те са доставили най-малко 200 престижни стола, подобни на тези, изискани в настоящата поръчка.
Техническите и професионалните възможности на икономическите оператори ще бъдат доказани посредством:
— списък на основните доставки, свързани с тази поръчка, предоставени през последните 3 години. Оферентът трябва да посочи подробности за всяка доставка за количеството и техническите характеристики на доставените столове, както и засегнатите реципиенти.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Качество. Тежест 60

2. Цена. Тежест 40

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
COJ-PROC-15/005.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 21.8.2015 - 17:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.9.2015 - 11:00

Място:

Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Може да присъства 1 представител за дружество.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Задължително посещение на място:
за да даде възможност на оферентите да се запознаят с архитектурните характеристики на местата, определени за столовете (и след като бъдат запознати с всички факти, да предложат столове, пригодени към изискванията на поръчката), съответните отдели на Съда на Европейския съюз ще организират задължително посещение на място.
Ще бъдат организирани 2 посещения на място: на 13.8.2015 г. (10:30) и на 24.8.2015 г. (15:00) и ще се проведат в:
Съд на Европейския съюз, Galerie Building, plateau de Kirchberg, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Оферентите трябва да потвърдят избраната от тях дата поне 24 часа преди посещението на място по електронна поща до: dl-achats-logistique@curia.europa.eu

Съдът може да планира допълнителни дати и часове, ако сметне за необходимо.
Оферти, подадени от икономически оператори, които не присъстват на задължителното посещение на място, ще бъдат счетени за неприемливи.
Дизайни, които ще бъдат предложени за подаване на оферти:
по време на търга всеки оферент трябва да осигури 3 дизайна на столове в съответствие със спецификациите.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-1

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17.7.2015