Tarned - 265077-2015

29/07/2015    S144    Euroopa Liidu Kohus - Tarned - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Toolide tarne Euroopa Liidu Kohtule kohturuumide jaoks

2015/S 144-265077

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
ametlik postiteenistus
Kontaktisik: pr Eva Anglessy
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Toolide tarne Euroopa Liidu Kohtule kohturuumide jaoks
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luxembourg.

NUTS kood LU00

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 4
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Leping hõlmab toolide tarnet Euroopa Liidu Kohtule kohtu- ja konverentsiruumide sisustamise jaoks.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

39111100

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Järgmiste toolide tarne kohtu- ja konverentsiruumide sisustamise jaoks:
— 70 tooli kohtunike jaoks: nahkkattega ja kõrge seljatoega;
— 85 tooli poolte jaoks: nahkkattega ja madala seljatoega;
— 75 tooli konverentsiruumi jaoks: tekstiilkattega ja madala seljatoega.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Puudub.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Kõnealuse lepingu täitmise eest tehakse maksed 30 kalendripäeva jooksul alates maksenõude laekumise kuupäevast.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: käesolevas pakkumiskutses viidatud lepingu täitmiseks nõuab Euroopa Liidu Kohus pakkujatelt minimaalse finants- ja majandussuutlikkuse olemasolu, mida hinnatakse järgmise alusel:
— viimase 3 majandusaasta keskmine aastakäive vähemalt 200 000 EUR.
Kõnealust suutlikkust hinnatakse järgmise alusel:
— koopiad bilansist või bilansi väljavõtetest ja kasumiaruannetest viimase 3 majandusaasta lõikes ning ka koopiad kõikidest kõnealuste majandusaastate kohta juhatuse ja asutuseväliste audiitorite koostatud aruannetest (kui neid on). Kui kandidaat ei saa mõjuval põhjusel (põhjendatakse alusdokumentidega) nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse viimase 3 majandusaasta maksustamisjärgse aastakasumi kohta.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
Euroopa Liidu Kohus nõuab pakkujatelt käesolevas pakkumiskutses käsitletava lepingu puhul järgmise minimaalse suutlikkuse tõendamist:
— pakkuja on viimase 3 aasta jooksul tarninud vähemalt 200 käesolevas lepingus nõutud toolidega samalaadset esindustooli.
Ettevõtjate tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust tuleb tõendada järgmise alusel:
— loetelu viimase 3 aasta jooksul tarnitud peamistest kaupadest, mis on seotud käesoleva lepinguga. Pakkuja peab esitama iga tarne üksikasjad, mis hõlmavad nii tarnitud toolide koguseid ja tehnilisi omadusi kui ka tarnetega seotud saajaid.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid

majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidest

1. Kvaliteet. Osakaal 60

2. Hind. Osakaal 40

IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
COJ-PROC-15/005.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 21.8.2015 - 17:00
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
22.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 29.9.2015 - 11:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Kohus, plateau de Kirchberg, Luxembourg, LUKSEMBURG.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: kohal võib viibida 1 isik pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Kohustuslik asupaiga külastus:
Euroopa Liidu Kohtu asjaomased talitused korraldavad kohustusliku asupaiga külastuse, et pakkujatel oleks võimalus saada ülevaade toolide asukohaks kavandatud ruumide arhitektuurilistest eripäradest (ja et pakkujatel oleks asjakohase täieliku teabe saamise järel võimalik pakkuda välja lepingu nõuetele vastavaks kohandatud toolid).
Kokku korraldatakse 2 asupaiga külastust kuupäevadel 13.8.2015 (10:30) ja 24.8.2015 (15:00), mis toimuvad aadressil
Euroopa Liidu Kohus, hoone Galerie vastuvõtt, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Pakkujad peavad kinnitama oma asupaiga külastuse kuupäeva vähemalt 24 tundi enne külastust (e-posti teel aadressil dl-achats-logistique@curia.europa.eu).

Kohus võib kavandada täiendavaid asupaiga külastuse kuupäevi ja aegu, kui seda peetakse vajalikuks.
Pakkumisi, mille on esitanud kohustuslikust asupaiga külastamisest mitte osa võtnud ettevõtted, ei loeta vastuvõetavaks.
Esitatava pakkumise raames välja pakutavad kavandid:
pakkumise esitamisel peab iga pakkuja tagama 3 kavandit iseloomustusega kooskõlas olevate toolide kohta.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
17.7.2015