Услуги - 265083-2015

Компактен изглед

29/07/2015    S144    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Проучване за ролята на цифровизацията и нововъведенията при създаването на действителен единен пазар за финансовите услуги и застраховането на дребно

2015/S 144-265083

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“
Пощенски адрес: SPA2, 01/36
Град: Брюксел
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Адрес за електронна поща: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=982

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“
Пощенски адрес: SPA2, 01/36
Град: Брюксел
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Адрес за електронна поща: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=982

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване за ролята на цифровизацията и нововъведенията при създаването на действителен единен пазар за финансовите услуги и застраховането на дребно.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Задачите ще бъдат извършени в помещенията, посочени от изпълнителя. Най-много 3 координационни срещи с възлагащия орган ще бъдат проведени в Брюксел.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Поръчка за проучване с цел изследване на областите, в които нововъведенията и цифровизацията могат да помогнат за създаването на по-интегриран и конкурентен европейски пазар за финансовите услуги на дребно, например чрез премахване на някои от пречките пред доставчиците и потребителите. Това включва преглед на текущото състояние на цифровизацията и нововъведенията в пазара на финансови услуги и застраховки на дребно, както и прогноза за вероятното бъдещо развитие на тази тенденция.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари, 79311300 Услуги по анализ на резултатите от анкетни проучвания, 79314000 Технико-икономическо изследване, 79315000 Социални изследвания

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозната максимална сума за изпълнението на всички задачи, посочени в настоящата покана за участие в търг, е 250 000 EUR, включително всички такси и разноски, в частност пътни и дневни разходи. Оферти с по-висока цена няма да бъдат разглеждани.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 250 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 6 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Комисията може да изиска от оферентите да предоставят гаранция или гаранция за изпълнение в съгласие с условията, изложени в спецификациите на поръчката.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Вж. тръжните спецификации.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Не е приложимо.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Оферентите ще попълнят формуляра, предоставен заедно със спецификациите на поръчката, и ще осигурят изискваните в тях документи.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Вж. тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Качество и уместност на предложената методология. Тежест 50

2. Организация на работата. Тежест 25

3. Мерки за контрол на качеството. Тежест 25

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
FISMA/2015/075/D.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.9.2015
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 8.10.2015 - 10:00

Място:

Европейска комисия, Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“, конферентна зала 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: на заседанието по отваряне може да присъства 1 лице, представляващо оферента. Дружествата, желаещи да присъстват, се приканват да уведомят за своето намерение, като изпратят електронно писмо до ec-fisma-contracts@ec.europa.eu най-малко 48 часа предварително. Това уведомление трябва да бъде подписано от упълномощен служител на оферента и да уточни името на лицето, което ще присъства от името на оферента при отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17.7.2015