Услуги - 265749-2021

28/05/2021    S102

Бeлгия-Брюксел: Подкрепа за координиране и взаимодействие между проектите в рамките на поканата за зелен пакт по „Хоризонт 2020“

2021/S 102-265749

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ (RTD), RTD.C.5 – Ecological and Social Transitions
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8481
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8481
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подкрепа за координиране и взаимодействие между проектите в рамките на поканата за зелен пакт по „Хоризонт 2020“

Референтен номер: RTD/2021/OP/0003
II.1.2)Основен CPV код
73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел на поръчката, която ще доведе до тази покана за участие в търг, е да се увеличи влиянието и координацията между различните теми и проекти, финансирани по поканата за Зелен пакт (GDC).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Вж. точка 1.5 от тръжните спецификации, част 1: „Административни спецификации“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази покана за участие в търг цели да създаде секретариат, който ще създаде и модерира централен мрежов център, свързващ един с друг проекти обхванати от поканата за Зелен пакт (GDC), както и със съответните подкрепени дейности.

Целите, които трябва да бъдат изпълнени от изпълнителя, включват следните дейности:

1. сътрудничество на проекти за GDC с ясни общи интереси за цялостно развитие на синергии също така и по теми;

2. разработване, анализ и доказателствена база за политики за изследвания и иновации, изготвени в проекти на GDC;

3. създаване и управление на тематични конкретни групи на проекти и тяхната връзка с другите клъстери;

4. работа в мрежа с подобни действия от държавите членки и/или асоциираните държави;

5. ефективно широкообхватно унифицирано разпространение/комуникация на постижения в областта на поканата за Зелен пакт (извън проекта за индивидуална комуникация).

Създаването на широкомащабна, дългосрочна подкрепа за проектите в рамките на поканата за „Зелен пакт“ ще предостави стабилно управление и ще гарантира, че се използват най-добре резултатите, обхващащи периода от 2021 г. до 2026 г. (докато някои проекти по GDC вече стартират през 2021 г., то други могат да започнат едва през 2022 г.).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/07/2021
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/07/2021
Местно време: 10:00
Място:

Публичното отваряне ще се проведе чрез видеоконферентна връзка. Оферентите, които са заинтересовани от участие в заседанието по отваряне, трябва да следват инструкциите, предоставени в раздел 3.2 от поканата за участие в търг.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/05/2021