Услуги - 267176-2019

10/06/2019    S110

Бeлгия-Брюксел: Трансевропейски услуги за телематика между администрациите (TESTA)

2019/S 110-267176

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 099-238502)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Пощенски адрес: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Digit contracts info centre
Електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 229-60762
Факс: +32 229-57702
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Вж. списъка с участващи институции, агенции и органи (вж. точка VI.3)
Пощенски адрес: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Digit contracts info centrE
Електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 229-60762
Факс: +32 229-57702
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Трансевропейски услуги за телематика между администрациите (TESTA)

Референтен номер: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Основен CPV код
64200000 Далекосъобщителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Трансевропейски услуги за телематика между администрациите.

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/06/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 099-238502

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация:
Вместо:

Европейската комисия стартира настоящата процедура от свое име и от името на следните институции, агенции и органи на ЕС:

Европейски парламент, Люксембург, Люксембург;

Съвет на Европейския съюз, Брюксел, Белгия;

Съд на Европейския съюз, Люксембург, Люксембург;

Европейски икономически и социален комитет, Брюксел, Белгия;

Комитет на регионите, Брюксел, Белгия;

Европейска служба за външна дейност, Брюксел, Белгия;

Европейски институт за иновации и технологии, Будапеща, Унгария;

Европейски банков орган, Париж, Франция;

Европейски орган за ценни книжа и пазари, Париж, Франция;

Европейска агенция по отбрана, Брюксел, Белгия;

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, Будапеща, Унгария;

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Хага, Нидерландия;

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, Хага, Нидерландия;

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, Любляна, Словения;

Център за преводи за органите на Европейския съюз, Люксембург, Люксембург;

Европейски център за развитие на професионалното обучение, Солун, Гърция;

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, Кьолн, Германия;

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията, Стокхолм, Швеция;

Европейска агенция по химикалите, Хелзинки, Финландия;

Европейска агенция за околна среда, Копенхаген, Дания;

Европейска агенция за контрол на рибарството, Виго, Испания;

Европейски орган за безопасност на храните, Парма, Италия;

Европейски институт за равенство между половете, Вилнюс, Литва;

Европейска агенция по лекарствата, Амстердам, Нидерландия;

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, Лисабон, Португалия;

Европейска агенция по морска безопасност, Лисабон, Португалия;

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, Хераклион, Гърция;

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз, Валенсиен, Франция;

Европейска фондация за обучение, Торино, Италия;

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, Билбао, Испания;

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, Дъблин, Ирландия;

Агенция на Европейския съюз за основните права, Виена, Австрия;

Европейска агенция за гранична и брегова охрана, Варшава, Полша;

Европейска агенция за ГНСС, Брюксел, Белгия;

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, Талин, Естония;

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Аликанте, Испания;

Единен съвет за преструктуриране, Брюксел, Белгия;

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните, Люксембург, Люксембург;

Европейско съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергия, Барселона, Испания;

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие SESAR, Брюксел, Белгия;

Служба на Общността за сортовете растения, Анжер, Франция;

Сателитен център на Европейския съюз, Торехон де Ардос, Испания;

Европейска централна банка, Франкфурт на Майн, Германия;

Европейска сметна палата, Люксембург, Люксембург;

Служба на Европейския омбудсман, Страсбург, Франция;

Европейски надзорен орган по защита на данните, Брюксел, Белгия;

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, Валета, Малта;

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Франкфурт на Майн, Германия;

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС, Рига, Литва;

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет, Брюксел, Белгия;

Изпълнителна агенция за научни изследвания, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Чисто небе 2“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие Shift2Rail, Брюксел, Белгия;

Европейски университетски институт, Флоренция, Италия;

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии, Люксембург, Люксембург;

Европейска прокуратура, Люксембург, Люксембург;

Военни и граждански мисии и операции/Служба за инструментите в областта на външната политика, Белгия, Брюксел.

Да се чете:

Европейската комисия стартира настоящата процедура от свое име и от името на следните институции, агенции и органи на ЕС:

Европейски парламент, Люксембург, Люксембург;

Съвет на Европейския съюз, Брюксел, Белгия;

Съд на Европейския съюз, Люксембург, Люксембург;

Европейски икономически и социален комитет, Брюксел, Белгия;

Комитет на регионите, Брюксел, Белгия;

Европейска служба за външна дейност, Брюксел, Белгия;

Европейски институт за иновации и технологии, Будапеща, Унгария;

Европейски банков орган, Париж, Франция;

Европейски орган за ценни книжа и пазари, Париж, Франция;

Европейска агенция по отбрана, Брюксел, Белгия;

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, Будапеща, Унгария;

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Хага, Нидерландия;

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, Хага, Нидерландия;

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, Любляна, Словения;

Център за преводи за органите на Европейския съюз, Люксембург, Люксембург;

Европейски център за развитие на професионалното обучение, Солун, Гърция;

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, Кьолн, Германия;

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията, Стокхолм, Швеция;

Европейска агенция по химикалите, Хелзинки, Финландия;

Европейска агенция за околна среда, Копенхаген, Дания;

Европейска агенция за контрол на рибарството, Виго, Испания;

Европейски орган за безопасност на храните, Парма, Италия;

Европейски институт за равенство между половете, Вилнюс, Литва;

Европейска агенция по лекарствата, Амстердам, Нидерландия;

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, Лисабон, Португалия;

Европейска агенция по морска безопасност, Лисабон, Португалия;

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, Хераклион, Гърция;

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз, Валенсиен, Франция;

Европейска фондация за обучение, Торино, Италия;

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, Билбао, Испания;

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, Дъблин, Ирландия;

Агенция на Европейския съюз за основните права, Виена, Австрия;

Европейска агенция за гранична и брегова охрана, Варшава, Полша;

Европейска агенция за ГНСС, Брюксел, Белгия;

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, Талин, Естония;

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Аликанте, Испания;

Единен съвет за преструктуриране, Брюксел, Белгия;

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните, Люксембург, Люксембург;

Европейско съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергия, Барселона, Испания;

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие SESAR, Брюксел, Белгия;

Служба на Общността за сортовете растения, Анжер, Франция;

Сателитен център на Европейския съюз, Торехон де Ардос, Испания;

Европейска централна банка, Франкфурт на Майн, Германия;

Европейска сметна палата, Люксембург, Люксембург;

Служба на Европейския омбудсман, Страсбург, Франция;

Европейски надзорен орган по защита на данните, Брюксел, Белгия;

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, Валета, Малта;

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Франкфурт на Майн, Германия;

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС, Рига, Литва;

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет, Брюксел, Белгия;

Изпълнителна агенция за научни изследвания, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Чисто небе 2“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие Shift2Rail, Брюксел, Белгия;

Европейски университетски институт, Флоренция, Италия;

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии, Люксембург, Люксембург;

Европейска прокуратура, Люксембург, Люксембург;

Военни и граждански мисии и операции/Служба за инструментите в областта на външната политика, Белгия, Брюксел.

Европейска инвестиционна банка (LU) Люксембург

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 21/06/2019
Да се чете:
Дата: 05/07/2019
Номер на раздел: IV.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна дата на изпращане на покани за участие в търг или за участие на избраните кандидати
Вместо:
Дата: 29/07/2019
Да се чете:
Дата: 12/08/2019
VII.2)Друга допълнителна информация: