Доставки - 267457-2016

03/08/2016    S148    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Враца: Леки автомобили

2016/S 148-267457

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Северозападно държавно предприятие
201617476
бул. „Христо Ботев“ № 2, ет. 3
Враца
3000
България
Лице за контакт: Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов
Телефон: +359 92620032
Електронна поща: szdp@abv.bg
Факс: +359 92620032
код NUTS: BG313

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.szdp.bg

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка чрез закупуване на употребявани автомобили за нуждите на Северозападно държавно предприятие“ по 3 обособени позиции:

II.1.2)Основен CPV код
34110000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Описание на поръчката:

1.1. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

1.2. Предметът на възлагане на настоящата поръчка е:

„Доставка чрез закупуване на употребявани автомобили за нуждите на Северозападно държавно предприятие“ по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка чрез закупуване на 7 /седем/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 — пикап;

Обособена позиция № 2: Доставка чрез закупуване на 3 /три/ броя употребявани автомобили с висока проходимост 4х4;

Обособена позиция № 3: Доставка чрез закупуване на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил с висока проходимост, места 6+1“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 115 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на 7 /седем/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 — пикап

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34110000
34131000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Доставката на автомобилите ще се извърши в град Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез закупуване на 7 /седем/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 — пикап, съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция № 1.

Обособената позиция включва доставка на 6 /шест/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 — пикап с бензинов двигател и на 1 /един/ брой употребяван лекотоварен автомобил с висока проходимост 4х4 — пикап с дизелов двигател.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 61 250.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срок за изпълнение на поръчката:

За Обособена позиция № 1 — 15 /петнадесет/ работни дни.

Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособени позиции е в размер както следва:

За Обособена позиция № 1 — до 61 250 BGN без ДДС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на 3 /три/ броя употребявани автомобили с висока проходимост 4х4

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34110000
34113100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Доставката на автомобилите ще се извърши в град Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез закупуване на 3 /три/ броя употребявани автомобили с висока проходимост 4х4, съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция № 2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 750.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срок за изпълнение на поръчката:

За Обособена позиция № 2 — 15 /петнадесет/ работни дни.

Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособени позиции е в размер както следва:

За Обособена позиция № 2 — до 23 750 BGN без ДДС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил с висока проходимост, места 6+1

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34110000
34113100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Доставката на автомобилите ще се извърши в град Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез закупуване на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил с висока проходимост, места 6+1, съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция № 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срок за изпълнение на поръчката:

За Обособена позиция № 3 — 15 /петнадесет/ работни дни.

Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособени позиции е в размер както следва:

За Обособена позиция № 3 — до 30 000 BGN без ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участник в процедурата може да бъде лице по чл. 10 от ЗОП — всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник трябва да има опит в извършването на доставки, сходни с предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата най-малко 2 /две/ доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

Под „сходен или идентичен с предмета на настоящата обществена поръчка“ се разбира: изпълнение на дейности по доставка на неупотребявани или употребявани автомобили.

Забележка: Участника декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него следва да бъдат посочени националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на доставката по 3-те обособени позиции започва да тече от датата на подписване на съответния договор и е 15 /петнадесет/ работни дни.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/09/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 05/01/2017
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/09/2016
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на СЗДП, гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съобразно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/08/2016