Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 267910-2019

10/06/2019    S110

България-София: Лабораторни реактиви

2019/S 110-267910

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (УСБАЛО ЕАД)
Национален регистрационен номер: 000662776
Пощенски адрес: ул. „Пловдивско поле“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова, Айсел Юсеин
Електронна поща: rhristova@sbaloncology.bg
Телефон: +359 28076355
Факс: +359 28706321
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://procurement.sbaloncology.bg/
Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://procurement.sbaloncology.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД по 34 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
33696500 Лабораторни реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодични доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД по 34 обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 441 995.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Анализатор Architect (затворена система) (оферта за цялата обособена позиция)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6 — болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Анализатор Architect /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

1.1BNP 100 теста опаковка1бр.;1.2 BNP калибратори опаковка1бр.;1.3 BNP контроли опаковка 1бр.;1.4 AFP 3 100 теста опаковка8 бр.;1.5 AFP 3 калибратори опаковка 2бр.;1.6 AFP 3 контроли опаковка 2 бр.;1.7 СЕА 2 100 теста опаковка 40 бр.;1.8СЕА 2 калибратори опаковка5бр.;1.9СЕА 2 контроли опаковка 2 бр.;1.10 СА 19-9 XR 100 теста опаковка 40 бр.;1.11 СА 19-9 XR ибратори опаковка5бр.;1.12СА 19-9 XR контроли опаковка4бр.;1.13Свободен PSA 100 теста опаковка12бр.;1.14Свободен PSA алибратори опаковка4бр.;1.15Свободен PSA контроли опаковка3бр.;1.16Общ PSA 100 теста опаковка25бр.;1.17Общ PSA kaлибратори опаковка5бр.;1.18Общ PSA контроли опаковка5бр.;1.19СА 15-3 100 теста опаковка50бр.;1.20СА 15-3 калибратори опаковка6бр.;1.21СА 15-3 контроли опаковка5бр.1.22 СА 125 II 100 теста опаковка30бр.;1.23СА 125 II калибратори опаковка5бр.;1.24СА 125 II контроли опаковка4бр.;1.25Бета ЧХГ 100 теста опаковкa7бр.;1.26Бета ЧХГ калибратори опаковка4бр.;1.27Бета ЧХГ контроли опаковка2бр.;1.28TSH 100 теста опаковка30бр.;1.29 TSH калибратори опаковка4бр.;1.30 TSH контроли опаковка3бр.;1.31 FT3 100 теста опаковка15бр.;1.32FT3 калибратори опаковка3бр.;1.33FT3 контроли опаковка 3бр.;1.34 FT4 100 теста опаковка15бр.;1.35FT4 калибратори опаковка3бр.;1.36 FT4 контроли опаковка3бр.;1.37Хомоцистеин 100 теста опаковка2бр.;1.38 Хомоцистеин калибратори опаковка1бр.;1.39 Хомоцистеин контроли опаковка 1бр.;1.40Миоглобин 100 teста опаковка1бр.;1.41Миоглобин калибратори опаковка1бр.;1.42Миоглобин контроли опаковка1бр.;1.43 СКМВ 100ТЕСТА опаковка1бр.;1.44 СКМВ калибратори опаковка 1 бр.;1.45 СКМВ контроли опаковка 1бр.;1.46 Тропонин - I 100 теста опаковка 2 бр.1.47 Тропонин - I калибратори опаковка1бр.;1.48Тропонин - I контроли опаковка1бр.;1.49CYFRA 100 теста опаковка5бр.;1.50CYFRA калибратори опаковка 2 бр.;1.51 CYFRA контроли опаковка 2бр.; 1.52HE4 100 теста опаковка15 бр.;1.53 HE4 калибратори опаковка5бр.; 1.54 HE4 контроли опаковка 3 бр.; 1.55 Пепсиноген 100 теста опаковка 1 бр.;1.56Пепсиноген калибратори опаковка 1бр.;1.57 Пепсиноген контроли опаковка 1бр.; 1.58 PRO GRP 100 теста опаковка 2бр.;1.59 PRO GRP калибратори опаковка 1бр.; 1.60PRO GRP контроли опаковка 1 бр.;1.61 ANTI-CCP 100 теста опаковка 2бр.;1.62ANTI-CCPкалибратори опаковка 1бр.; 1.63 ANTI-CCP контроли опаковка 1 бр.;1.64 BIO C-PEPTIDE 100 теста опаковка 1бр.;

1.65BIO C-PEPTIDE калибратори опаковка1бр.;1.66BIO C-PEPTIDE контроли опаковка1бр.;1.67Феритин 100 теста опаковка 2бр.;1.68Феритин калибраториопаковка1бр.;1.69Феритин контролиопаковка1бр.;1.70HBA1C 100 теста опаковка8бр.;1.71HBA1C калибратори опаковка2бр.;1.72Инсулин 100 теста опаковка1бр.;1.73Инсулин калибраторин опаковка1бр.;1.74 Инсулин контроли опаковка 1бр.;1.75IPTH 100 теста опаковка1бр.;1.76IPTH калибратори опаковка1бр.;1.77IPTH контроли опаковка1бр.;1.78Метотрексат 100 теста опаковка2бр.;1.79Mетотрексат калибратори опаковка2бр.;1.80Метотрексат контроли опаковка1бр.;1.81Метотрексат контроли XR опаковка1бр.;1.82HAVAB IGG 100 теста опаковка3бр.;1.83HAVAB IGG калибратори опаковка2бр.;1.84 HAVAB IGG контроли опаковка2бр.;1.85HAVAB IGM 100 тестаопаковка3бр.;1.86HAVAB IGM калибратори опаковка 2бр.;1.87HAVAB IGM контролиопаковка2bр.;1.88HBSAG QUAL II 100 теста опаковка3бр.;1.89 HBSAG QUAL II калибратори опаковка2бр.;1.90HBSAG QUAL II контроли опаковка2бр.;1.91ANTI-HBS 100 теста опаковка3бр.;1.92ANTI-HBS калибратори опаковка2бр.;1.93ANTI-HBS контроли опаковка2бр.;1.94ANTI-HBC II 100 теста опаковка3бр.;1.95ANTI-HBC II калибратори опаковка 2бр.;1.96ANTI-HBC II контролиопаковка2бр.;1.97ANTI HCV 100 теста опаковка3бр.;1.98ANTI HCV калибратори опаковка;1.99 ANTI HCV контролиопаковка2бр.;1.100HIV COMBO 100 тестаопаковка1бр.;1.101HIV COMBO калибратори 4J2703 опаковка1бр.;1.102HIV COMBO контроли 4J2712опаковка1бр.

1.103 ANTI TG RGT 100 теста опаковка 10 бр.

Подпозициите са до номер 1.280 описани подробно в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 855 330.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП „Използване на опции при възлагане на обществени поръчки“.

1) Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок.

2) Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца.

3) Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.

Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№2 Хематологични анализатори /3-ДИФ/ Medonic /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Хематологични анализатори /3-ДИФ/ Medonic /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

2.1 дилуент, туба-20 л. туба 20 бр.

2.2 лизант, туба-5 л. туба 13 бр.

2.3 почистващ кит, оп.3х450 мл. опаковка 4 бр.

2.4 Калибратор опаковка 1 бр.

2.5 Микрокапилярки 0.2 мл оп. 1000 бр. опаковка 10 бр.

2.6 Контролна кръв L, N, H, диф., оп.3х4.5 мл. опаковка 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 769.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№3.Хематологични анализатори /5-ДИФ/ Quintus /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

3.1 дилуент, туба-20 л. туба 35 бр.

3.2 лизант, туба-5 л. туба 20 бр.

3.3 стопер, туба-1 л. туба 15 бр.

3.4 почистващ опаковка 2 бр.

3.5 Калибратор опаковка 2 бр.

3.6 Контролна кръв L, N, H, диф., оп.3х3 мл. опаковка 4 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 621.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 4. Коагулометър Sysmex CA560 /отворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на ОП№ 4. Коагулометър Sysmex CA560 /отворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

4.1 Тромбопластин, оп.10х10 мл. опаковка 20 бр.

4.2 APTT Reagenz, оп.10x10 мл. опаковка 15 бр.

4.3 Тромбин за фибриноген, оп.10х5 мл. опаковка 9 бр.

4.4 CaCl2, оп.10x10 мл. опаковка 20 бр.

4.5 САклийн, оп.1х50мл. опаковка 60 бр.

4.6 Реакционни епруветки, оп.3х1000 опаковка 8 бр.

4.7 Калибратор за РТ - -оп.10х1 мл. опаковка 1 бр.

4.8 контролна плазма-нормална оп.10х1 мл. опаковка 10 бр.

4.9 контролна плазма-патологична, оп.10х1 мл. опаковка 2 бр.

4.10 Вероналов буфер за фибриноген, оп.10х15мл. опаковка 9 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 034.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 5. Хематологичен автоанализатор Cell Dyn Ruby-5Diff/затворена система//оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Хематологичен автоанализатор Cell Dyn Ruby-5Diff/затворена система//оферта за цялата обособена позиция/

5.1 Diluent/Sheath туба 20,0 л опаковка 87 бр.

5.2 WBC Lyse туба 3800 мл опаковка 53 бр.

5.3 NOC Lyse/CN Free/ туба 4000 мл опаковка 12 бр.

5.4 Enzyme Cleaner флакон 100 мл опаковка 4 бр.

5.5 Контролни материали CD 26PLSCTR 15 мл опаковка 10 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36 740.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 6. Коагулометър Yumizen G800/затворена система//оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Коагулометър Yumizen G800/затворена система//оферта за цялата обособена позиция/

6.1 Yumizen G PT Liquid опаковка 12х4 мл опаковка 48 бр.

6.2 yumizen G APPT Liquid опаковка 12х4 мл опаковка 24 бр.

6.3 Yumizen G CaCl2 опаковка 12х4 мл опаковка 24 бр.

6.4 Yumizen G FIB 2 опаковка 12х2,0 мл опаковка 44 бр.

6.5 Yumizen G Imidazol опаковка 12х15,0 мл опаковка 12 бр.

6.6 Yumizen G CLEAN SYS флакон 1,0 л опаковка 12 бр.

6.7 Yumizen G SORB опаковка 12х15,0 мл опаковка 23 бр.

6.8 Yumizen G CLEANER туба 4,5 л опаковка 70 бр.

6.9 Yumizen G Cuvettes опаковка 1000 бр. опаковка 60 бр.

6.10 Yumizen G CTR I&II опаковка 2х5х1,0 мл опаковка 5 бр.

6.11 Yumizen G DDi2 опаковка 2 бр.

6.12 Yumizen G Ddi I & II опаковка 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 958.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 7 Тестове за урина /затворена система//оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Тестове за урина /затворена система//оферта за цялата обособена позиция/

7.1 Тестове за урина 11 параметъра брой 30000 бр.

7.2 Тестове за урина 3 параметъра брой 5000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 448.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 8. Кръвно-газов анализатор Siemens Rapid Point 500/затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Кръвно-газов анализатор Siemens Rapid Point 500/затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

8.1 Комплект измерителен картридж и 3 картриджа за отпадъци опаковка 16 бр.

8.2 контролни материали-три нива нормални,ниски,високи опаковка 5 бр.

8.3 капилярки 140 мкл 2,35х90 мм брой 10000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 351.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 9 Апарат за СУЕ Sediko

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на консуматив за Апарат за СУЕ Sediko

9.1 Епруветки за СУЕ/Пипети брой 8000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 480.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 10 Затворена система за вземане на кръв /комплексна позиция - оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки за Затворена система за вземане на кръв /комплексна позиция - оферта за цялата обособена позиция/

10.1 Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасов, с К2 ЕДТА, 3 ml брой 100000 бр.

10.2 Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл брой 50000 бр.

10.3 Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат за статив, с валидирана сравнимост с други референтни методи1.6мл., време на отчитане 30мин. брой 15000 бр.

10.4 Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасов, с литиев хепарин, 6 ml брой 20000 бр.

10.5 Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 3мл. брой 25000 бр.

10.6 Игла за вакуумна епруветка - 21 G брой 100000 бр.

10.7 Игли за вакуумна епруветка с камера (прозорче) за визуализация на попадането на иглата във вена, 21 G брой 2000 бр.

10.8 Епруветка с антикоагулант индюсер PTP 3.5 ml. брой 1500 бр.

10.9 Стативи за СУЕ, 1.6мл., време на отчитане 30 мин. брой 4 бр.

10.10 Комплект от игла 21G и холдер за автоматично прибиране на иглата /превенция от биологичен риск/ брой 2000 бр.

10.11 Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след манипулация /превенция от биологичен риск/ брой 2000 бр.

10.12 Пластмасов държател с предпазител заключващ иглата след манипулация брой 5000 бр.

10.13 Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см. брой 1000 бр.

10.14 Автоматични обезопасени ланцети 17G,23G,28G брой 1800 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 46 560.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 11 Eпруветки тип Епендорф с плосък капак 1,5 мл брой 1000 бр.

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Eпруветки тип Епендорф с плосък капак 1,5 мл брой 1000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 12 Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген)

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

ОП№ 12 Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген) брой 5 бр.

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген) брой 5 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 425.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 13 Държач за игли (холдер) брой 100 бр.

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Държач за игли (холдер) брой 100 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 14 Връхчета за автоматични пипети големи/сини

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Връхчета за автоматични пипети големи/сини брой 15000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 15 Връхчета за автоматични пипети малки/жълти

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Връхчета за автоматични пипети малки/жълти брой 15000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 96.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 16 Автоматични пипети 1000 мкл. брой 3 бр.

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Автоматични пипети 1000 мкл. брой 3 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 162.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 17 Автоматични пипети 200 мкл. брой 3 бр.

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Автоматични пипети 200 мкл. брой 3 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 162.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 18 Фиксатор за изготвяне на натривки литър 1 бр.

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ОП№ 18 Фиксатор за изготвяне на натривки литър 1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 19 Папенхайм боя за изготвяне на натривки литър 2 бр.

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ОП№ 19 Папенхайм боя за изготвяне на натривки литър 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 20 Бар код стикери за информационна система/ролка брой 1000 бр.

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ОП№ 20 Бар код стикери за информационна система/ролка брой 1000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 300.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 21 Автоматичен есмарх / Бинт на есмарх брой 15 бр.

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Автоматичен есмарх / Бинт на есмарх брой 15 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 22 Спринцовки 2 сс брой 1000 бр.

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Спринцовки 2 сс брой 1000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 23 Пастьорови еднократни пипети 1 мл брой 1000 бр.

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Пастьорови еднократни пипети 1 мл брой 1000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 24 Течен парафин 500 мл брой 1 бр.

Обособена позиция №: 24
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Течен парафин 500 мл брой 1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 135.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 25 Пластмасови епруветки ф12/75 мм брой 1000 бр.

Обособена позиция №: 25
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Пластмасови епруветки ф12/75 мм брой 1000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 26 Еднократни центрофужни епруветки 15,0 мл брой 1000 бр.

Обособена позиция №: 26
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Еднократни центрофужни епруветки 15,0 мл брой 1000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 27 Предметни стъкла с двустранно матиран край с размери 26мм/76мм/1мм брой 1000 бр.

Обособена позиция №: 27
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Предметни стъкла с двустранно матиран край с размери 26мм/76мм/1мм брой 1000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на п

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 28. Реактиви за имунохистохимични изследвания съвместими с апарат DAKO AS Link 48 и отговарящи на съответния клон /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена пози

Обособена позиция №: 28
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Реактиви за имунохистохимични изследвания съвместими с апарат DAKO AS Link 48 и отговарящи на съответния клон /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/

28.1 Фабрична опаковка визуализираща система за антитела от миши и заешки произход с включени буфери за антигенно възстановяване, депарафиниране, рехидратация и промиване, за 600тестаопаковка8бр.;28.2Разредител за антитела-стабилност над 6 месеца на разреденото антитяло, 50мл. опаковка4бр.;28.3Концентрат х50 за антигенно възстановяване, депарафиниране и рехидратация,рН 6, 90мл. опаковка6бр.;28.4Хематоксилин, 3х45 мл.опаковка6бр.;28.5 ДАБ почистващ кит за 7500 стъкла опаковка1бр.;28.6Кит за баркод етикетитиране за 500 етикета опаковка9бр.;28.7Контейнери за реактиви с обем 12 мл.брой 50бр.;28.8 Флекс микроскопски стъкла за имунохистохимия брой 5000 бр.;28.9 AS Link 48 Кит за ежедневна поддръжка опаковка 12 бр.;28.10 Хистологичен кит за откриване на HER2 гена чрез флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH) опаковка 3 бр.;28.11 Хистологичен кит за откриване на HER2 гена чрез хромогенна ин ситу хибридизация (CISH) опаковка 3 бр.;28.12 Монокл. миши анти чов. МУК5АС, клон CLH2, готов за употреба р-р,12мл. опаковка 1 бр.;28.13 Монокл. миши анти чов. МУК2, клон CCP58 готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 1 бр.

28.14 Монокл. заешки анти чов. естроген рецептор алфа, клон ЕР1 готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 15 бр.

28.15 Монокл. миши анти чов. прогестерон рецептор, клон PgR 636, готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 15 бр.

28.16 Поликл. заешки анти чов. ХЕР-2, концентрат, 0,2мл. опаковка 3 бр.

28.17 Монокл. миши анти чов. цитокератин, клон АЕ1/АЕ3, готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 3 бр.

28.18 Монокл. миши анти чов. Цитокератин 7, клон OV-TL12/30, готов за употреба опаковка 2 бр.

28.19 Монокл. миши анти чов. ПЛАП, клон 8A9,готов за употреба, 12мл. опаковка 1 бр.

28.20 Монокл. миши анти чов.Меланозама, клон HMB-45,готов за употреба,12мл. опаковка 2 бр.

28.21 Монокл. миши анти чов.СЕА, клон II-7,готов за употреба, 12мл. опаковка 1 бр.

28.22 Поликл. заешки анти чов. ПСА, готов за употреба, 12мл. опаковка 1 бр.

28.23 Монокл. миши анти чов.СД99, клон 12E7,готов за употреба,12мл. опаковка 1 бр.

28.24 Монокл. миши анти чов. СД10, клон 56C6, готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 1 бр.

28.25 Монокл. миши анти чов.Епителиален антиген, клон Ber-EP4, готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 1 бр.

28.26 Монокл. миши анти чов. ЛСА, клон 2B11+PD7/26, готов за употреба р-р, 12мл. опаковка 1 бр.

28.27 Поликл. заешки анти чов. S-100, готов за употреба, 12мл. опаковка 3 бр.

28.28 Монокл. миши анти чов. Цитокератин 20, клон Ks20.8,готов за употреба, 12мл. опаковка 2 бр.

28.29 Монокл. миши анти чов. CA125, клон M11,готов за употреба, 12мл. опаковка 1 бр.

28.30 Монокл. миши анти чов. Мелан А, клон А103,готов за употреба,12мл. опаковка 2 бр.

28.31 Монокл. миши анти чов. Дезмин, клон D33,готов за употреба, 12мл. опаковка 2 бр.

28.32 Монокл. миши анти чов. Калретинин, клон DAK-Calret1,готов за употреба,12мл. опаковка 1 бр.

28.33 Монокл. миши анти чов. Хепатоцити, клон OCH1E5,готов за употреба, 12мл. опаковка 1 бр.

28.34 Монокл. миши анти чов. CD56, клон 123C3,готов за употреба,12мл. опаковка 1 бр.

28.35 Монокл. заешки анти чов. АМАКР, клон 13H4,готов за употреба,12мл опаковка 2 бр.;

Подпозициите са от 28.1 до 28.71 описани в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 229 589.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 29. Реактиви за хистологични изследвания /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 29
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Реактиви за хистологични изследвания /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/ бр.

29.1 Ван Гизон опаковка 1 бр.

29.2 Анциан блау и PAS (комбиниран) опаковка 1 бр.

29.3 Конгорот опаковка 1 бр.

29.4 РАS опаковка 1 бр.

29.5 Трихром опаковка 1 бр.

29.6 Алцианблау с трите рН опаковка 1 бр.

29.7 Еукит - оп.500мл. опаковка 20 бр.

29.8 Включваща среда за криокът - оп.100мл. опаковка 30 бр.

29.9 Хематоксилин Джил 3 - оп.2,5л. опаковка 30 бр.

29.10 Еозин водно разтворим 1 % - оп.2,5л. опаковка 30 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 322.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 30. Реактиви за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 30
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Реактиви за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата обособена позиция/

30.1 Ксилол литър 700 бр.

30.2 Неотрален формалин 10 %, туба -5 л. литър 2000 бр.

30.3 Гранулиран парафин 56-58 градуса за хистология килограм 800 бр.

30.4 Абсолютен етанол 99.99 градуса, без примеси литър 800 бр.

30.5 Етилов спирт 96 градуса,без примеси литър 700 бр.

30.6 Разтвор за декалцинация (7,5 % азотна киселина) литър 3 бр.

30.7 Ацетон литър 100 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 964.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 31. Консумативи за патоморфология /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 31
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Консумативи за патоморфология /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/

31.1 Предметни стъкла с двустранно матиран край с размери 26мм/76мм/1мм брой 142000 бр.

31.2 Покривни стъкла с размери 24/34мм брой 30000 бр.

31.3 Покривни стъкла с размери 24/60мм брой 120000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 080.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 32. Други изделия за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 32
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Други изделия за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата обособена позиция/

32.1 Пластмасова кутия за хистотека, 2000 сс брой 700 бр.

32.2 Табла /носач/ за хистологични препарати без капак брой 100 бр.

32.3 Патчета(дунапренени филтри)-с дебелина 1мм.24/34мм.оп.х1000 брой 22000 бр.

32.4 Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 50 сс, прозрачни брой 11150 бр.

32.5 Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 100 сс, прозрачни брой 4400 бр.

32.6 Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 150 сс, прозрачни брой 10000 бр.

32.7 Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 250 сс, прозрачни брой 3000 бр.

32.8 Пласмасови контейнер-нестерилни с капачка на винт,-500сс. с отвор не по малък от 10 см.,прозрачни брой 3000 бр.

32.9 Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 1000 сс. с отвор не по малък от 13см.,прозрачни брой 3000 бр.

32.10 Пластмасов контейнер с капак, 3л,прозрачен брой 100 бр.

32.11 Еднократни ножчета за микротом-нископрофилна плътна пластинка (за различни тъкани) - оп.50бр. опаковка 100 бр.

32.12 Еднократни ножчета за замразяващ микротом - оп.20бр. опаковка 10 бр.

32.13 Пластмасови касети за биопсии,различни цветове брой 35000 бр.

32.14 Четки за микротом брой 25 бр.

32.15 Метален скалпел-малък/очен/острие 2.5см брой 25 бр.

32.16 Метален скалпел-голям/острие 5см./ брой 25 бр.

32.17 Фино машинно масло - оп.150мл. опаковка 10 бр.

32.18 Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин,р-р 10/10/5 мм. брой 24 бр.

32.19 Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин,р-р 24/24/5 мм. брой 36 бр.

32.20 Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин,р-р 30/24/5 мм. брой 12 бр.

32.21 Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин,р-р 37/24/5 мм. брой 12 бр.

32.22 Спиртни лампи,метални брой 5 бр.

32.23 Таймер,електронен брой 3 бр.

32.24 Кювети "Хелендал",стъклени брой 25 бр.

32.25 Пинсети,хирургични/2х1/ размери 10-14см. брой 3 бр.

32.26 Пинсети,хирургични/2х1/ размери 15-20см. брой 3 бр.

32.27 Пинсети,анатомични размери 10-15см. брой 10 бр.

32.28 Метални дръжки за лезвиета,размери 10-15см. брой 5 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 278.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 33. Реактив за гефрирни изследвания съвместим с криокът CryoStar NX70

Обособена позиция №: 33
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Реактив за гефрирни изследвания съвместим с криокът CryoStar NX70

33.1 Реактив за ежедневна поддръжка на криокът CryoStar NX70, на основата на 3%/Н2О2/водороден прекис и 0,05%сребро /Аg/ литър 20 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ОП№ 34 Кръвно-газов анализатор Siemens Rapidlab-248 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

Обособена позиция №: 34
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София, ул. “Пловдивско поле” № 6 - Болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на Кръвно-газов анализатор Siemens Rapidlab-248 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

34.1 Депротенизиращ разтвор –10Х 2 мл опаковка 5 бр.

34.2 Държач за входна игла брой 10 бр.

34.3 Калибриращ газ, бутилка брой 3 бр.

34.4 Касета за референтен електрод брой 5 бр.

34.5 Кит оринг брой 5 бр.

34.6 Кит шлаухи за шише брой 5 бр.

34.7 Кит за помпа брой 4 бр.

34.8 Контрол рапид QC – ниво 1 – 30амр. х 2,5мл опаковка 2 бр.

34.9 Контрол рапид QC – ниво 2 – 30амр. Х 2,5мл опаковка 2 бр.

34.10 Контрол рапид QC – ниво 3 – 30амр. Х 2,5мл опаковка 2 бр.

34.11 Мандрен за почистване на съсираци брой 5 бр.

34.12 Миещ и кондициониращ пакет – 4 Х 450мл - RL- 248 опаковка 15 бр.

34.13 Пълнещ разтвор за референтен електрод – 4 Х 5мл - RL-348/248 опаковка 5 бр.

34.14 Кондиционизиращ разтвор –5Х2мл опаковка 5 бр.

34.15 Пълнещ разтвор за Ph- електрод – 3 Х 3мл RL-348/248 опаковка 5 бр.

34.16 Референтен електрод брой 3 бр.

34.17 Референтен електрод с касета брой 3 бр.

34.18 Слоуп газ,бутилка брой 3 бр.

34.19 Терморолки брой 30 бр.

34.20 PCO2 електрод брой 3 бр.

34.21 Ph- електрод брой 3 бр.

34.22 PO2 електрод брой 3 бр.

34.23 Буфери 6,8/7,3 – 4Х90мл/4Х370мл RL- 248 опаковка 15 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38 514.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки". /1/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. /2/ Срокът на договора може да бъде удължен до 4 (четири) месеца. /3/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора.Прогнозните количества и прогнозната стойност на поръчката са съобразени с опцията.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За да изпълняват дейностите по настоящата поръчка участниците, установени в БЪЛГАРИЯ, следва да разполагат с валиден документ — разрешение, удостоверение или друг подходящ, позволяващ да се извършва търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Неприложимо

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Неприложимо

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/07/2019
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/07/2019
Местно време: 09:30
Място:

Зала на УСБАЛО ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, администрация, ет. 6

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Съобразно чл.21, ал.6 от ЗОП Възложителят е възложил 30 (тридесет) позиции (с подпозиции) по реда, валиден за индивидуалната й стойност, тъй като стойността на обособената позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги. Общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката, а именно 102 407.20 лв. (сто и две хиляди четиристотин и седем лева и двадесет стотинки)лева без ДДС. Възложителят възлага 30 (тридесет) обособени позиции с подпозиции описани подробно, като предмет, обем и стойност в документацията на обща стойност 102 407.20 лв. (сто и две хиляди четиристотин и седем лева и двадесет стотинки) без ДДС по реда на чл.21, ал.6 във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, а именно: Тест серуми за определяне на кръвни групи /всички номенклатури от една фирма-производител/ – 4305.00 лв. без ДДС; Тест еритроцити A1, A2, B и О за кръстосано определяне на кръвна група 3-5 %, компл 4х10 ml- 24 бр. – 2400.00 лв. без ДДС; Тест серуми за определяне на подгрупи, Rh фенотип и Kell антиген /всички номенклатури от една фирма-производител/ - 908,70 лв. без ДДС; Реактиви за колонно-аглутинационен метод /всички номенклатури от една фирма-производител/ - 15284.00 лв. без ДДС; Консумативи за лаборатория "Трансфузионна хематология": пипети 12000 бр.- 420.00 лв. без ДДС; Пластмасови епроветки Ф12/75 мм, 4мл-4000бр.-120 лв без ДДС; Пластмасови епроветки с винт-1000бр.-42лв.безДДС;Връхчета пипети малки/жълти-4000бр.-32лв.безДДС; Апарат VITEK2 /затворена система/-1570.50лв.безДДС;АпаратВАСТЕС9050/затворена система/- 5344 лв. без ДДС; Апарат BBL Crystal/затворена система/- 8416.20лв. без ДДС;Дискове за опр. на микробна чувствителност с апарат Sensi-disk dispenser/затворена система/- 13361.41лв. без ДДС; Тестове за определяне на механизми на резистентност/всички номенклатури от една фирма-производите 3175.00лв.Сухи хранителни среди 488.20 лв.без ДДС; Хранителни среди, разляти в петрил 13652.31лв. без ДДС;Мануални галерии за микробиологична идентификация и помощни реактиви към тях 8488.88лв. без ДДС; Диагностични и диференциращи тестове, оцветителни набори 503.47лв. без ДДС; Плаки за определяне на МПК с мануално отчитане 4341.40 лв. без ДДС; Тестове за бърза диагностика на специфични микроорганизми 2184.00лв.безДДС;Tестове за рутинен скрининг на колистинова резистентност 3050.00лв. без ДДС; Среда за определяне на чувствителност на кандиди към антимикотици в петри 1000.00лв. без ДДС; Пликчета със среда за създаване на анаеробна атмосфера за 2 петрита 1614.00лв. без ДДС; Пликчета със среда за създаване на атмосфера с 5 % СО2 за 2 петрита 2905.20 лв. без ДДС; Тест за каталаза - 3 % разтвор на водороден пероксид (цветен, сгъстен разтвор), флакон до 30мл. 33.00 лв. без ДДС; Метиленово синьо по Льофлер 150.00 лв. без ДДС; Реактив за индол по Ковач 27.00 лв. без ДДС; Имерсионна течност за мироскопиране 120.00 лв. без ДДС; Приспособление за безпламъчна високотемпературна стерилизация на йозета и пинсети за не повече от седем секунди. 1480.00 лв. без ДДС; Предметни стъкла с двустранно матиран край с размери 26мм/76мм/1мм 200.00лв. без ДДС; Консумативи за лаборатория "Микробиология"6790.50 лв. без ДДС.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. На основание чл.47,ал.10 от ППЗОП,тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, тъй като тази възможност е посочена в настоящето обявление, с което се оповестява откриването на процедурата.Посочените количества по Тех.спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за „УСБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на„УСБАЛО”ЕАД за необходимите на лечебното заведение материали.Периодични доставки със срок на изпълнение 1г. и удължаване 4 мес.Опциите са посочени в Тех.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/06/2019