Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 268466-2022

Submission deadline has been amended by:  321350-2022
20/05/2022    S98

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2022/S 098-268466

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на електронното управление
Национален регистрационен номер: 180680495
Пощенски адрес: ул. „ген. Гурко“ 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000 Център
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Христова Желязкова
Електронна поща: dzhelyazkova@e-gov.bg
Телефон: +359 029492269
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://app.eop.bg/buyer/37909
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/37909
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/207735
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/207735
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции:

• Обособена позиция № 1 – Оборудване на зала за национални и международни учения;

• Обособена позиция № 2 – Оборудване на зала за malware анализ;

• Обособена позиция № 3 - Оборудване на зала за forensic анализ;

• Обособена позиция № 4 – Присъединяване към MeliCERTes;

• Обособена позиция № 5 – Изграждане на национална мрежа от ЕРИКС;

• Обособена позиция № 6 – Разработване на система за наблюдение и съхранение на материали, свързани с Мрежовата и информационната сигурност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 647 707.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оборудване на зала за национални и международни учения

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 156 467.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оборудване на зала за malware анализ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 606 305.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оборудване на зала за forensic анализ

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 547 633.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Присъединяване към MeliCERTes

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 92 902.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изграждане на национална мрежа от ЕРИКС

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 191 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разработване на система за наблюдение и съхранение на материали, свързани с Мрежовата и информационната сигурност

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32427000 Мрежова система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания относно годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, в размер до прогнозната стойност на конкретната обособена позиция, изчислен на база на годишните обороти за последните три приключили финансови години (2021, 2020 и 2019) и в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, следва да се разбира:

1. За Обособена позиция № 1 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по доставка и инсталация на хардуерно оборудване и софтуер;

2. За Обособена позиция № 2 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по доставка и инсталация на хардуерно оборудване и софтуер;

3. За Обособена позиция № 3 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по изграждане на система и/или инфраструктура за анализ на записи/събития свързани с информационната сигурност;

4. За Обособена позиция № 4 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по доставка и инсталация на хардуерно оборудване и софтуер;

5. За Обособена позиция № 5 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по предоставяне на услуги в сферата на мрежовата и информационната сигурност;

6. За Обособена позиция № 6 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по предоставяне на услуги в сферата на мрежовата и информационната сигурност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Деклариране: При подаването на офертата участникът декларира съответствието си с така поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП като попълва данни за оборота в сферата, попадаща в обхвата на съответната обособена позиция, за последните три приключили финансови години.

Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да прилага системи за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалент за внедрена система за управление на качество с обхват на сертификация:

1. За Обособена позиция № 1 - доставка и инсталация на ИТ оборудване;

2. За Обособена позиция № 2 - доставка и инсталация на ИТ оборудване;

3. За Обособена позиция № 3 - изграждане на системи за информационна сигурност;

4. За Обособена позиция № 4 - доставка и инсталация на ИТ оборудване;

5. За Обособена позиция № 5 - изграждане на системи за информационна сигурност;

6. За Обособена позиция № 6 - изграждане на системи за мрежова и/или информационна сигурност.

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Деклариране: При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват необходимата информация в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“.

Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документ по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП – Сертификат, издаден от акредитирани лица, за контрол на качеството, който участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/06/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Други специфични основания за отстраняване: 1. Свързаност между кандидати или участници (Закон за обществените поръчки, чл. 107, т. 4). 2. Ограничения след освобождаване от висша публична длъжност (Закон за противодействие на корупцията и за отменаме на незаконно придобитото имущество, чл. 69). 3. Забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.Извън гореописаните основания за отстраняване, възложителят отстранява:

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчки или в документацията за обществената поръчка;

2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП;

3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

4. Участници, които са свързани лица;

5. Участник, подал оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

6. Лице, което е нарушило забраната по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без включен ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП (10- дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022