Teenused - 269605-2015

Kuva koondatud vaade

01/08/2015    S147    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Hindamise toetamise teenuste meeskond

2015/S 147-269605

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Komisjon, rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat, üksus R.5 – rahastamine, lepingud, auditid
rue de la Loi 41, büroo 03/030
Kontaktisik: Jean-Hervé Ramat
1049 Brüssel
Belgia
E-post: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Lisateavet saab: Euroopa Komisjon, rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat
rue de la Loi 41
1049 Brüssel
Belgia
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Euroopa Komisjon, rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat
rue de la Loi 41
1049 Brüssel
Belgia
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: ELi välisabi rakendamisega seotud teenused.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Hindamise toetamise teenuste meeskond
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 27: Muud teenused 
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: kõik riigid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Pakkumise eesmärk on moodustada hindamise toetamise teenuste meeskond, et tagada tehniline ja haldustugi rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi ülesande koordineerijatele peakorteris ja ELi delegatsioonides välisabiprogrammide hindamiste kavandamisel, haldamisel ja levitamisel/kasutuselevõtul.
Hindamise toetamise teenuste meeskonda juhib rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi hindamisüksus.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

75100000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
4 000 000 EUR (2 000 000 EUR 24kuulise lepingu kohta, mida võib 1 korra uuendada).
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Võimalik uuendamiste arv: 1
Asjade ja teenuste uuendatavate hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava:
kuudes: 24 (alates hankelepingu sõlmimisest)
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 24 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumistoimikut.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumistoimikut.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumistoimikut.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumistoimikut.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: vt pakkumistoimikut.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumistoimikut.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
vt pakkumistoimikut.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Eelteade

Teate number ELTs: 2015/S 125-228602 , 2.7.2015

IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
28.9.2015 - 23:59
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
Muu: töötlemise lihtsuse huvides eelistatavalt inglise keeles.
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 5.10.2015 - 15:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon, rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat, üksus R5, rue de la Loi 41, 1049 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumisi teinud ettevõtete nõuetekohaselt volitatud esindajad, teatades vähemalt 1 nädal enne avamise kuupäeva e-posti teel (vt punkti I.1 eespool) ette.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
VI.3)Lisateave

Üksikasjalik teave osalemistingimuste (sobivus, väljaarvamis- ja valikukriteeriumid) ning samuti lepingu sõlmimise kriteeriumide ning nende osakaalu kohta on esitatud pädevustingimustes. Pakkumise esitamise üksikasju on täpsustatud pakkumiskutses. Pakkumise esitamiseks tuleb kasutada kohustuslikke vorme. Kõik nimetatud dokumendid on pakkumistoimikus, mis on saadaval aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005 (saki "Document library" (dokumendikogu) all).

VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
20.7.2015