Услуги - 270623-2019

12/06/2019    S111    Европейски парламент - Услуги - Концесия за услуги - Процедура за възлагане на концесия 

Бeлгия-Брюксел: Концесия на площи за банково обслужване в сгради Altiero Spinelliи Paul Henri SPAAK на Европейския парламент в Брюксел

2019/S 111-270623

Обявление за концесия

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/23/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Европейски парламент
Rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
Белгия
Лице за контакт: Direction des Infrastructures — contrats et Marchés
Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.europarl.europa.eu

I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4553
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Заявленията или, където е приложимо, офертите трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Европейски парламент
Rue Wiertz 60, bureau WIM 09P014
Bruxelles
1047
Белгия
Лице за контакт: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
код NUTS: FR

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.europarl.europa.eu

I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Концесия на площи за банково обслужване в сгради Altiero Spinelliи Paul Henri SPAAK на Европейския парламент в Брюксел

Референтен номер: 06A0010/2019/M005
II.1.2)Основен CPV код
66100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Концесия на площи за банково обслужване в сгради Altiero Spinelli и Paul Henri SPAAK на Европейския парламент в Брюксел.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Тази концесия е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 1 — банков филиал № 1: 125 m2 във вътрешната галерия на приземния етаж на сграда Spinelli

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Концесия на банков филиал.

II.2.5)Критерии за възлагане
Концесията е възложена въз основа на критериите, посочени в документацията за обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Срок на концесията
Продължителност в месеци: 84
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 2 — банков филиал № 2: 120 m2 във вътрешната галерия на приземния етаж на сграда Spinelli

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Концесия на площи за банково обслужване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Концесията е възложена въз основа на критериите, посочени в документацията за обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Срок на концесията
Продължителност в месеци: 84
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 3 — банков филиал № 3: 85 m2 в сграда Paul-Henri Spaak

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Концесия на площи за банково обслужване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Концесията е възложена въз основа на критериите, посочени в документацията за обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Срок на концесията
Продължителност в месеци: 48
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията, посочване на изисканата информация и документация:

Участието в тази покана за участие в търг е отворено при равни условия за всички физически лица, юридически лица и обществени органи на държавите-членки на Европейския съюз и за всички физически лица, юридически лица и обществени органи от държави, които не са членки и които са сключили специално споразумение с Европейския съюз в областта на обществените поръчки, което им дава достъп до поръчката в тази покана за участие в търг, съгласно условията, посочени в това споразумение.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени концесии
III.2)Условия, свързани с концесията
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на концесията:
III.2.3)Информация относно персонала, отговорен за изпълнение на концесията

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за подаване на заявления или за получаване на оферти
Дата: 15/07/2019
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

2026.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд на Съда на Европейския съюз
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Европейски омбудсман
Strasbourg
FR — 67000
Франция

Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/06/2019