Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 270769-2020

11/06/2020    S112

Дaния-Копенхаген: Предоставяне на услуги по ремонт и поддръжка на сгради за Европейската агенция за околна среда (EАОС)

2020/S 112-270769

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за околна среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Copenhagen K
код NUTS: DK011 Byen København
Пощенски код: 1050 K
Държава: Дания
Лице за контакт: Olivier Cornu
Електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eea.europa.eu
Адрес на профила на купувача: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6545
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6545
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги по ремонт и поддръжка на сгради за Европейската агенция за околна среда (EАОС)

Референтен номер: EEA/ADS/20/014
II.1.2)Основен CPV код
50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕАОС счита, че ще се нуждае от различен набор от услуги в следните области: електрически дейности, водопроводни дейности, дърводелство, полагане на подови настилки, шпакловане, боядисване и декориране.

Освен това ЕАОС предвижда модернизиране и оптимизиране на обитаваното от нея офис пространство, за да осигури работна среда, която съответства по-добре на възложената ѝ мисия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011 Byen København
Основно място на изпълнение:

Всички услуги трябва бъдат извършени в помещенията на ЕАОС, намиращи се на адрес: Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, ДАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Както е посочено в раздели 1.2, 1.3 и 1.4 от тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

На одобрения оферент ще бъде възложен рамков договор за услуги за първоначален период от 24 (двадесет и четири) месеца, започващ от датата на подписването, с възможност за най-много едно подновяване за период от още 24 (двадесет и четири) месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

През 3-те години след влизането в сила на първоначалния договор ЕАОС си запазва правото да използва възможността за провеждане на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка за нови услуги с бъдещия изпълнител в съответствие с точка 11.1, втора алинея, буква д) и точка 11.4 от приложение I към Финансовия регламент.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е посочено в раздели 2.1) и 2.2.2.1) от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/07/2020
Местно време: 14:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/07/2020
Местно време: 10:00
Място:

В помещения на ЕАОС, намиращи се на Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ДАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. Те трябва да информират службите по обществени поръчки на ЕАОС предварително и не по-късно от 17 юли 2020 г. (12:00 UTC+2) по електронната поща на адрес procurement@eea.europa.eu.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

ЕАОС предвижда да организира посещение на място на своите помещения. Заинтересованите оференти трябва да изпратят писмо по електронна поща на адрес: procurement@eea.europa.eu до 16:00 ч. на 17 юни 2020 г., като отбележат в темата на писмото „Site visit for EEA/ADS/20/014“ и името на лицето, което ще присъства (не повече от едно лице на оферент). Посещението на място ще се проведе в рамките на 10 календарни дни от горепосочената дата. Заинтересованите оференти ще получат покана по електронна поща с подробности за посещението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаване на известието от ищеца (датата на получаване), или при липсата на такова, датата, на която заинтересованото лице е узнало съответната информация, може да бъде подадена жалба до Съда на Европейския съюз.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 5-4303-2100
Интернет адрес: https://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/06/2020