Строителство - 270937-2019

12/06/2019    S111

България-Костинброд: Строителни и монтажни работи на пътища

2019/S 111-270937

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт и Трайко Младенов — кмет на община Костинброд
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 35972168712
Факс: +359 35972168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/17775
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“

Референтен номер: ОП 2018-3
II.1.2)Основен CPV код
45233120 Строителни и монтажни работи на пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на поръчката включва реконструкция и рехабилитация на следните общински пътища — SFO 1403 II-81 /София—Костинброд/—ФАО, SFO 2406 I-8 /Драгоман—София/— Петърч, SFO 3410 II-81 /Костинброд—Градец/—кв. „Обединение“, SFO 2405 Градец—Царичина и SF0 3411 III-811 /Богьовци—Сливница/—Безден, както и изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на посочените общински пътища.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 559 246.94 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233120 Строителни и монтажни работи на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Територията на община Костинброд, Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO1403 II-81/София—Костинброд/—ФАО, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“. Дължина — 1 568 м.

Подобект № 1„Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO1403 II-81/София—Костинброд/—ФАО“.

Обект № 2 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO2406 I-8/Драгоман—София/—Петърч, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“.

I етап: обект на поръчката — 2 550 м.

Подобект № 2 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO2406 I-8/Драгоман—София—Петърч“.

Обект № 3 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO3410 II-81/Костинброд—Градец/—кв. „Обединение“, вкл. съоръжения и принадлежностите към него. Дължина — 1 165 м.

Подобект № 3 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти,в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO3410 II—81/Костинброд—Градец/кв. „Обединение“.

Следва II.2.14)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на техническото предложение: КТП= (П1 + П2) / Тежест: 50
Критерий за качество - Име: Подпоказател: П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ / Тежест: 50
Критерий за качество - Име: Подпоказател П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект: 23/07/2/0/00559по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 и ДБФП от 20.03.2018 г.-

II.2.14)Допълнителна информация

От II.2.4):

Обект № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO2405 Градец—Царичина, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“.

I етап: обект на поръчката — 2 064 м.

Подобект № 4 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти в подземна инфраструктура на общински път SFO2405 Градец—Царичина“.

Обект № 5 „Реконструкция и рехабилитация на общински път SF03411, III-811, вкл. съоръжения и принадлежности“. L — 1 332 м

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 159-363808
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 84
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“
Национален регистрационен номер: 177358541
Пощенски адрес: квартал „Красна поляна“ — ІІ част, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 29461082
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Уайтфийлд Финан “ЕООД
Национален регистрационен номер: 202656674
Пощенски адрес: квартал „Красна поляна“ — ІІ част, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 29461082
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Атлас Балкан“ ООД
Национален регистрационен номер: 831211220
Пощенски адрес: район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 39
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: office@atlasbalkan.com
Телефон: +359 29461082
Факс: +359 29461082
Интернет адрес: www.atlasbalkan.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Универсал продукт“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200938568
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 1А“, бл. 503, вх. 3, ет. 8, ап. 68
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1729
Държава: България
Електронна поща: uniprodukt@mail.bg
Телефон: +359 888244034
Факс: +359 29461082
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 575 967.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 559 246.94 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Участници в процедурата:

1. Трейс — пътно строителство“ АД, ЕИК 833175762.

2. „БМ-Груп-Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 175328503.

3. Дружество по ЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“, ЕИК 177358541 с партньори:

3.1. „Уайтфийлд Финанс“ ЕООД, ЕИК 202656674;

3.2. „Атлас Балкан“ ООД, ЕИК 831211220;

3.3. Универсал Продукт ЕООД, ЕИК 200938568.

4. „Мегаинвест — холд“ ЕООД, ЕИК 109514979.

5. ДЗЗД „Роуд конструкшън Костинброд 2018“ с партньори:

5.1. „РаТек“ ООД, ЕИК 201799598; и

5.2. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, ЕИК 131458468;

6. „Автомагистрали Хемус“ АД, ЕИК 831643461.

Финансирането на обществената поръчка е осигурено по договор № 23/07/2/0/00559/20.3.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, на основание чл. 197, ал. 2 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до въложителя. Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП — в 2-месечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/17775
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/06/2019